پایان نامه با کلید واژه های
درجه حرارت

پایان نامه با کلید واژه های درجه حرارت

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

داراي اقليم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلي، جلگه اي، پايکوهي و تا حدودي کوهستاني تشکيل شده است. بخش ساحلي آن شامل دهستان هاي چاف، گل سفيد و بخش جلگه اي آن شامل شامل دهستانهاي منطقه مرکزي لنگرود نظير قسمتي از ديوشل و درياسر و نيز دهستان مريدان از بخش کومله مي باشد. بخش کوهپايه اي و کوهستاني اين شهرستان شامل کومله و دهستانهاي ازاقور و لات و ليل و مساحتي از ديوشل را شامل مي شود. اقليم اين ناحيه از يک طرف تحت تأثير رطوبت درياي خزر و از طرف ديگر تحت تأثير آب و هواي ناحيه کوهپايه اي و کوهستاني است( معاونت و برنامه ريزي، ۱۳۹۰، ۱۷۹۳ ).
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ بارندگي
با توجه به اينکه شهر لنگرود فاقد ايستگاه هواشناسي مي باشد از ايستگاه هواشناسي رامسر که از لحاظ اقليمي وضعيت مشابهي با شهرستان مذکور دارد، استفاده شده است.
طبق آمار بدست آمده از ايستگاه هواشناسي لاهيجان، بارندگي ساليانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۵۷ ميلي متر بوده است. اطلاعات موجود نشان مي دهد که در طي دوره ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ ميانگين بارندگي سالانه ۱۲۷۴ ميلي متر بوده است. همچنين در طي يک دوره ۱۳ ساله آبان با ۲۳۱ ميلي متر پر باران ترين و مردادماه با ۴۵ ميلي متر کم باران ترين ماه بوده است.
بارندگي در شهرستان لنگرود زياد و ريزش باران در طي دوره ۱۳ ساله بالغ بر ۱۲۷۴ ميلي متر است و در ماه شهريور بارانهاي شديدي مي بارد و ماههاي ارديبهشت، خرداد، تير ، مرداد ماههاي خشک و بي باران است. ارتفاع زياد کوهها در فاصله نزديکي از دريا مانع عبور ابرهاي باران، بطرف ديگر کوهها و سرزمينهاي مجاور ميگردد. به همين دليل توقف ابرها موجب ريزش باران و سرسبزي زياد و رطوبت زياد مي شود. لنگرود داراي آب و هواي معتدل و متغير است و تغييرات شديد ناگهاني در فصل زمستان و تابستان بوجود مي آيد علت اين امر موقعيت و وضعيت خاص طبيعي و جغرافيايي اين منطقه است زيرا شهرستان لنگرود مثل نوار نسبتاٌ عريضي در امتداد ساحل کشيده شده از طرفي کوهها با ارتفاعات متغير و از طرفي دريا آنرا احاطه کرده است سردترين ماه سال بهمن و گرمترين ماه سال مرداد است.
ار لحاظ بارندگي ميزان بارش سال ۹۲ شهرستان لنگرود ۱۰۵۷ ميليمتر مي باشد. اين عدد نشان ميدهد که ميزان نزولات جوي در اين شهرستان در حد بالايي قرار دارد، به نحوي که حتي در گرمترين ماه سال نيز بارندگي در اين محدوده رخ مي دهد.
در توزيع فصلي بارندگي اين شهرستان، بيشترين ميزان اين باران متعلق به فصل پاييز است. بطور کلي ۶۸ درصد کل بارندگي ساليانه محدوده مورد مطالعه در فصول پاييز و زمستان صورت مي گيرد، اين امر مؤيد رژيم بارندگي پاييزي و زمستاني در محدوده شهرستان مورد نظر مي باشد.
جدول (۲ ـ ۳) ميانگين بارندگي ( ميليمتر)لنگرود طي دوره ۱۳ ساله ( ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
بارش ساليانه
۱۳۸۰
۱۹۴
۷۹
۲/۶۸
۲/۸۹
۱۳۳
۴/۴۹
۶/۸۷
۹/۳۱
۶/۷۴
۲/۶
۲/۳۲
۲۴۷
۱۰۹۲
۱۳۸۱
۱۵۷
۳۹۰
۱۵۹
۱۶۴
۶/۳۶
۹۴
۳/۶۳
۵/۴۸
۱/۱۱۲
۷/۹
۳/۲۴
۴۰۲
۱۶۶۰
۱۳۸۲
۷۵۵
۳۲۹
۲۷۳
۱۹۵
۶/۳۵
۱۱۴
۱۳۸
۴/۱۷
۳۱
۳/۱۴
۱/۹
۱۹۱۱
۱۳۸۳
۴۰۸
۱۷۱
۱۲۰
۱۴۴
۶/۱۰۰
۳/۶۲
۱۱۸
۶/۴۳
۸۸
۱۳۳
۴/۵۳
۹۱
۱۵۳۲
۱۳۸۴
۱۱۵
۵/۵۴
۸/۳۳
۹/۷۸
۵۷
۵/۲۱
۸/۷۲
۶/۷۲
۱۵۲
۲/۲۸
۷/۶۲
۴۹
۷۹۸
۱۳۸۵
۱۶۳
۲۵۹
۱۳۰
۹/۸۲
۹/۸۲
۱۰۹
۱۱۶
۱۴۲
۱/۱
۵/۳۸
۹/۱
۲۷۷
۱۴۰۳
۱۳۸۶
۷/۵۶
۸/۹۸
۲۱۹
۸۷
۲/۴۸
۸۸
۱۵۷
۵/۶۰
۷/۳
۸/۹۰
۳/۱۴
۱۸۱
۱۱۰۵
۱۳۸۷
۱۳۵
۳۶۴
۱۵۹
۱۰۴
۱۳۰
۴۶۸
۲/۳
۹/۱۷
۱/۱۳۱
۷/۷۱
۴/۶۴
۸/۹۰
۱۷۳۹
۱۳۸۸
۸/۶۸
۱۹۷
۱/۸۰
۳/۴۳
۴/۵۰
۱/۸۲
۱۳۶
۸/۴۰
۳/۲۱
۹/۲
۱۱۲
۵/۶۲
۸۹۷
۱۳۸۹
۱۱۶
۲۰۰
۲۲
۵۸
۷/۹۶
۱۳۲
۱/۴۵
۳/۸۵
۳/۴
۳/۸
۲/۷۰
۱۱۰
۹۴۷
۱۳۹۰
۱۷۴
۴۳۵
۶/۷۱
۸۴
۹/۵۹
۱/۹۲
۱/۲۴
۴/۴۱
۲/۴
۶/۷۳
۴۱
۲۲۱
۱۳۲۱
۱۳۹۱
۷/۱۳
۱۸۷
۱۱۴
۱۳۱
۳/۳۰
۱۶۰
۹/۳۵
۴/۱۶
۸/۶۰
۱۹۵
۴/۲۳
۱۳۷
۱۱۰۴
۱۳۹۲
۱۰۴
۲۳۹
۱۲۸
۴۷
۱۸۳
۱۱۴
۸/۱۶
۱/۳۶
۵/۷
۱۳
۹۴
۲/۷۵
۱۰۵۷
ميانگين دوره
۱۸۹
۲۳۱
۱۲۱
۱۰۰
۸۰
۱۲۲
۷۷
۵۰
۵۳
۵۲
۴۵
۱۵۰
۱۲۷۴
منبع: ايستگاه هواشناسي لاهيجان۱۳۹۳
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ درجه حرارت
درجه حرارت، هم از طريق هواي پيرامون گياه و هم از طريق خاک پيرامون ريشه که گياه در آن قرار دارد، زندگي و نشو و نماي آنها، در حقيقت کشت و کار را تحت تأثير قرار مي دهد و اين از عناصر مهم اقليمي است که در زندگي گياهان ايفاي نقش مي کند. نور آفتاب از جمله عوامل طبيعي به ويژه در قالب عناصر اقليمي است که در پراکندگي گياهان نقش مهم ايفا مي کند. اصولاً زندگي گياه به نور آفتاب به شدت نيازمند است و يکي از مهمترين قابليت گياه که عمل فتوسنتز است و اين قابليت گياه را از ديگر موجودات زنده يعني جانوران متمايز مي کنند در پناه نور آفتاب و با مشارکت آن انجام مي شود( بدري فر، ۱۳۸۱، ۵۷ ). مطالعه بررسي ويژگي هاي دمايي در منطقه را با زمان و فصل کشت و در زراعت با ديگر فعاليت ها يا معيشت اهالي و . . . در برنامه ريزي روستايي بسيار حائز اهميت مي باشد. بررسي آماري درجه حرارت نشانگر اندک بودن اختلاف نوسان دمايي در شب و روز و تابستان و زمستان است به عبارتي گرماي بسيار طاقت فرسا و سرماي بسيار شديد به ندرت در منطقه اتفاق مي افتد و علت آن بالا بودن رطوبت نسبي به دليل مجاورت با درياست.
ميانگين ساليانه حداکثر دما در طي اين دوره آماري بين ۲۰ درجه سانتيگراد در سال ۱۳۹۲ تا ۱/۱۹ درجه سانتيگراد در سال ۱۳۹۰ در نوسان است و بيشترين مقدار درجه حرارت در مرداد ماه و کمترين مقدار بهمن ماه مي باشد. ميانگين درجه حرارت سالانه منطقه مورد مطالعه در طي دوره ( ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ ) ۴۳/۱۸درجه بوده است. همچنين ميانگين سالانه درجه حرارت از ۱۶ درجه سانتي گراد تا ۱/۱۸ درجه سانتي گراد در نوسان بوده است. از نظر توزيع ماهانه درجه حرارت حداقل ميانگين در بهمن ماه (۹/۴ ) و حداکثر ميانگين در تير ماه(۳/۲۲) بوده است. ميانگين حرارت هيچکدام از ماههاي سال در اين منطقه منفي نمي باشد اين در حاليست که حداکثر مطلق سال۹۲ ( ۸/۳۳ ) درجه سانتيگراد و حداقل مطلق آن (۶/۱-) درجه سانتيگراد است.
جدول(۳-۳ ): ميانگين دما لنگرود طي دوره ۱۳ ساله ( ۱۳۹۲ـ۱۳۸۰)
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
ميانگين ساليانه
۱۳۸۰
۲/۱۸
۵/۱۳
۹/۱۱
۹/۶
۲/۷
۶/۷
۲/۱۱
۱/۱۹
۹/۲۱
۷/۲۵
۲۶
۳/۲۳
۱۶
۱۳۸۱
۲/۲۰
۷/۱۳
۹/۹
۸/۸
۴/۶
۹/۷
۱۴
۱۹
۶/۲۳
۳/۲۵
۵/۲۶
۸/۲۰
۳/۱۶
۱۳۸۲
۸/۱۹
۶/۱۳
۴/۱۰
۸/۹
۶/۸
۴/۱۰
۶/۱۱
۹/۱۸
۷/۲۳
۶/۲۶
۶/۲۷
۸/۲۶
۳/۱۷
۱۳۸۳
۲۰
۶/۱۶
۹/۹
۸/۸
۸/۶
۶/۱۰
۹/۱۱
۱۷
۸/۲۰
۲/۲۴
۵/۲۶
۸/۲۴
۵/۱۶
۱۳۸۴
۶/۲۱
۴/۱۵
۸/۱۳
۵/۹
۴/۷
۲/۱۰
۹/۱۱
۱۷
۴/۲۲
۳/۲۵
۴/۲۷
۲۴
۱/۱۷
۱۳۸۵
۳/۲۱
۶/۱۶
۹/۹
۵/۷
۵/۷
۱/۸
۱۳
۳/۱۶
۲۳
۸/۲۵
۹/۲۶
۹/۲۴
۹/۱۶
۱۳۸۶
۱/۲۰
۱/۱۶
۲/۱۰
۳/۴
۳/۵
۴/۹
۸/۱۱
۱۶
۶/۲۳
۳/۲۴
۱/۲۷
۲۵
۱/۱۶
۱۳۸۷
۳/۲۱
۶/۱۴
۳/۱۱
۶/۷
۱/۹
۳/۱۰
۱/۱۵
۴/۱۷
۷/۲۱
۵/۲۴
۸/۲۶
۹/۲۵
۱/۱۷
۱۳۸۸
۴/۲۰
۲/۱۷
۱/۱۱
۵/۱۱
۸/۷
۱/۱۰
۲/۱۱
۱/۱۶
۶/۲۱
۳/۲۶
۲۵
۳/۲۳
۸/۱۶
۱۳۸۹
۵/۲۲
۶/۱۶
۹/۱۴
۱/۱۰
۷/۸
۴/۸
۵/۱۱
۸/۱۵
۳/۲۴
۹/۲۷
۵/۲۸
۸/۲۴
۸/۱۷
۱۳۹۰
۱/۲۰
۴/۱۲
۶/۸
۴/۹
۵/۵
۹/۶
۵/۱۱
۹/۱۶
۶/۲۳
۴/۲۶
۸/۲۷
۲۳
۱۶
۱۳۹۱
۳/۲۲
۱/۱۸
۴/۱۲
۴/۸
۵/۱۰
۵/۱۰
۲/۱۳
۷/۱۹
۱/۲۴
۴/۲۵
۲۸
۵/۲۴
۱/۱۸
۱۳۹۲
۵/۲۰
۱۵
۹/۱۰
۶/۸
۹/۶
۴/۱۰
۵/۱۳
۵/۱۷
۹/۲۲
۸/۲۵
۲/۲۵
۲/۲۵
۹/۱۶
ميانگين دوره
۶/۲۰
۳/۱۵
۱/۱۱
۵/۸
۵/۷
۲/۹
۱۱٫۵
۴/۱۷
۸/۲۲
۶/۲۵
۸/۲۶
۳/۲۴
۸/۱۶
منبع: اداره آب و هوا شناسي لاهيجان سال ۹۳
جدول(۴-۳ ) ميانگين حداقل دما لنگرود طي دوره ۱۳ ساله( ۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۰ )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
ميانگين ساليانه
۱۳۸۰
۱/۱۵
۴/۱۰
۵/۸
۵/۴
۶/۴
۹/۵
۲/۹
۱/۱۶
۱/۱۹
۲۲
۹/۲۱
۵/۲۰
۲/۱۳
۱۳۸۱
۱۷
۳/۱۰
۷/۶
۷/۵
۹/۲
۸/۴
۶/۱۰
۲/۱۵
۹/۲۰
۸/۲۲
۹/۲۲
۵/۱۸
۳/۱۳
۱۳۸۲
۶/۱۶
۷/۱۰
۸
۳/۶
۴/۵
۸/۷
۸
۵/۱۵
۲/۲۰
۵/۲۳
۸/۲۳
۶/۲۳
۱/۱۴
۱۳۸۳
۵/۱۶
۸/۱۳
۴/۶
۵/۵
۴
۳/۷
۷/۷
۶/۱۴
۷/۱۷
۴/۲۱
۷/۲۳
۹/۲۱
۴/۱۳
۱۳۸۴
۹/۱۸
۱/۱۲
۵/۱۰
۳/۸
۷/۴
۷/۷
۱/۸
۲/۱۴
۲/۱۹
۳/۲۲
۹/۲۳
۴/۲۱
۳/۱۴
۱۳۸۵
۹/۱۸
۴/۱۳
۷/۶
۶/۳
۹/۵
۸/۵
۸/۱۰
۷/۱۴
۵/۱۹
۵/۲۲
۳/۲۳
۱/۲۲
۹/۱۳
۱۳۸۶
۳/۱۷
۴/۱۳
۹/۷
۷/۱
۵/۲
۲/۶
۵/۹
۲/۱۳
۳/۲۰
۵/۲۱
۸/۲۳
۳/۲۲
۳/۱۳
۱۳۸۷
۵/۱۸
۸/۱۱
۲/۸
۴/۴
۷/۶
۶/۷
۱/۱۱
۵/۱۴
۸/۱۸
۹/۲۱
۵/۲۳
۲۳
۲/۱۴
۱۳۸۸
۲/۱۷
۷/۱۳
۳/۷
۶/۸
۳/۵
۹/۷
۲/۸
۵/۱۳
۸/۱۸
۹/۲۲
۳/۲۲
۷/۲۰
۸/۱۳
۱۳۸۹
۷/۱۹
۳/۱۳
۳/۱۰
۶/۶
۵
۷/۵
۹
۹/۱۳
۹/۲۰
۶/۲۴
۹/۲۴
۷/۲۱
۶/۱۴
۱۳۹۰
۶/۱۶
۷/۲
۱/۵
۹/۱۲
۹/۵
۶/۳
۲/۳
۹
۴/۱۴
۵/۲۰
۲/۲۳
۵/۲۴
۹/۱۲
۱۳۹۱
۷/۱۸
۶/۱۴
۱۸/۹
۱/۴
۷
۶/۷
۴/۹
۳/۱۶
۳/۲۰
۲/۲۲
۵/۲۴
۶/۲۱
۶/۱۴
۱۳۹۲
۹/۱۶
۱۲
۷/۷
۵
۹/۳
۸/۷
۹/۱۰
۸/۱۳
۳/۱۹
۴/۲۲
۴/۲۲
۳/۲۲
۷/۱۳
ميانگين دوره
۵/۱۷
۱/۱۱
۸/۷
۹/۵
۹/۴
۵/۶
۹/۸
۱/۱۴
۱/۱۹
۳/۲۲
۷/۱۹
۸/۲۱
۷/۱۳
منبع: ايستگاه هواشناسي لاهيجان
جدول (۵ ـ ۳ ) ميانگين حداکثر دماي لنگرود دوره آماري ۱۳ ساله ( ۱۳۹۲ـ ۱۳۸۰ )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
ميانگين ساليانه
۱۳۸۰
۸/۲۱
۸/۱۶
۳/۱۶
۳/۹
۶/۱۰
۵/۹
۸/۱۳
۲۲
۸/۲۴
۹/۲۸
۲/۲۹
۵/۲۶
۱/۱۹
۱۳۸۱
۸/۲۳
۱۷
۸/۱۳
۹/۱۱
۹/۹
۱/۱۱
۱/۱۸
۳/۲۲
۳/۲۶
۲/۲۸
۵/۲۹
۵/۲۳
۶/۱۹
۱۳۸۲
۹/۲۲
۴/۱۶
۹/۱۲
۲/۱۳
۷/۱۱
۷/۱۲
۱/۱۵
۴/۲۲
۲/۲۷
۳۰
۳/۳۱
۱/۳۰
۵/۲۰
۱۳۸۳
۶/۲۳
۵/۱۹
۵/۱۳
۲/۱۲
۶/۹
۹/۱۳
۱۶
۴/۱۹
۲۳/۹
۲۷
۳/۲۹
۶/۲۷
۶/۱۹
۱۳۸۴
۳/۲۴
۷/۱۸
۱۷
۸/۱۰
۱۰
۵/۱۳
۸/۱۵
۸/۱۹
۵/۲۵
۳/۲۸
۸/۳۰
۶/۲۶
۱/۲۰
۱۳۸۵
۶/۲۴
۹/۲۰
۱/۱۳
۳/۱۱
۲/۱۳
۶/۱۱
۳/۱۵
۱۸
۴/۲۶
۲/۲۹
۵/۳۰
۵/۲۹
۵/۱۹
۱۳۸۶
۳/۲۴
۹/۱۹
۳/۱۳
۳/۷
۶/۸
۸/۱۳
۱/۱۴
۸/۱۸
۲۷
۲۷
۵/۳۰
۵/۲۹
۵/۱۹
۱۳۸۷
۲۴
۴/۱۷
۴/۱۴
۸/۱۰
۴/۱۱
۹/۱۲
۱/۱۹
۳/۲۰
۷/۲۴
۱/۱۷
۲/۳۰
۹/۲۸
۱/۲۰
۱۳۸۸
۵/۲۲
۶/۲۰
۹/۱۴
۴/۱۴
۳/۱۰
۳/۱۲
۲/۱۴
۷/۱۸
۴/۲۴
۷/۲۹
۷/۲۷
۲۶
۷/۱۹
۱۳۸۹
۲/۲۵
۹/۱۹
۳/۱۹
۷/۱۳
۳/۱۲
۱/۱۱
۱۴
۸/۱۷
۶/۲۷
۲/۳۱
۳۲
۹/۲۷
۲۱
۱۳۹۰
۶/۲۳
۲/۱۵
۱۲
۹/۱۲
۸
۵/۱۰
۱۴
۴/۱۹
۷/۲۶
۶/۲۹
۱/۳۱
۸/۲۵
۱/۱۹
۱۳۹۱
۸/۲۵
۷/۲۱
۷/۱۵
۷/۱۲
۱۴
۴/۱۳
۱/۱۷
۲۳
۸/۲۷
۲/۲۸
۵/۳۱
۳/۲۷
۵/۲۱
۱۳۹۲
۲۴
۱۸
۱۴
۱/۱۲
۸/۹
۷/۱۲
۱/۱۶
۲/۲۱
۴/۲۶
۳/۲۹
۲۸
۱/۲۸
۲۰
ميانگين دوره
۸/۲۳
۶/۱۸
۶/۱۴
۷/۱۱
۷/۱۰
۲/۱۲
۵/۱۵
۲/۲۰
۹/۲۴
۹/۲۷
۳/۲۹
۴/۲۷
۹/۱۹
منبع: ايستگاه هواشناسي لاهيجان
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ رطوبت نسبي
آب در هر شکل و حالتي که باشد در رشد گياهان به شدت مؤثر است. انباشتگي بيش از حد آب و باتلاقي شدن زمين که ناشي از عدم زهکشي و جمع آوري آبهاي زايد است، تعرق و از دست رفتن آب گياه و بالاخره تبخير و کاهش مقدار آب که شرايطي تحت عنوان خشکي به وجود مي آورد از پديده هايي هستند که براي زندگي و حيات گياه بشدت خطرناک مي باشند. همانگونه که گياه نيازمندي خود را به دما در حدي که حيات آن را اداره کند نشان مي دهد و آن را به صورتي که فعاليت هاي فيزيولوژيکي

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه atomizer، انژکتورها، simplex، تقسیم‌بندی،