پایان نامه با کلید واژه های درجه حرارت

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

داراي اقليم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلي، جلگه اي، پايکوهي و تا حدودي کوهستاني تشکيل شده است. بخش ساحلي آن شامل دهستان هاي چاف، گل سفيد و بخش جلگه اي آن شامل شامل دهستانهاي منطقه مرکزي لنگرود نظير قسمتي از ديوشل و درياسر و نيز دهستان مريدان از بخش کومله مي باشد. بخش کوهپايه اي و کوهستاني اين شهرستان شامل کومله و دهستانهاي ازاقور و لات و ليل و مساحتي از ديوشل را شامل مي شود. اقليم اين ناحيه از يک طرف تحت تأثير رطوبت درياي خزر و از طرف ديگر تحت تأثير آب و هواي ناحيه کوهپايه اي و کوهستاني است( معاونت و برنامه ريزي، 1390، 1793 ).
3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگي
با توجه به اينکه شهر لنگرود فاقد ايستگاه هواشناسي مي باشد از ايستگاه هواشناسي رامسر که از لحاظ اقليمي وضعيت مشابهي با شهرستان مذکور دارد، استفاده شده است.
طبق آمار بدست آمده از ايستگاه هواشناسي لاهيجان، بارندگي ساليانه در سال 1392 حدود 1057 ميلي متر بوده است. اطلاعات موجود نشان مي دهد که در طي دوره 1392 ـ 1380 ميانگين بارندگي سالانه 1274 ميلي متر بوده است. همچنين در طي يک دوره 13 ساله آبان با 231 ميلي متر پر باران ترين و مردادماه با 45 ميلي متر کم باران ترين ماه بوده است.
بارندگي در شهرستان لنگرود زياد و ريزش باران در طي دوره 13 ساله بالغ بر 1274 ميلي متر است و در ماه شهريور بارانهاي شديدي مي بارد و ماههاي ارديبهشت، خرداد، تير ، مرداد ماههاي خشک و بي باران است. ارتفاع زياد کوهها در فاصله نزديکي از دريا مانع عبور ابرهاي باران، بطرف ديگر کوهها و سرزمينهاي مجاور ميگردد. به همين دليل توقف ابرها موجب ريزش باران و سرسبزي زياد و رطوبت زياد مي شود. لنگرود داراي آب و هواي معتدل و متغير است و تغييرات شديد ناگهاني در فصل زمستان و تابستان بوجود مي آيد علت اين امر موقعيت و وضعيت خاص طبيعي و جغرافيايي اين منطقه است زيرا شهرستان لنگرود مثل نوار نسبتاٌ عريضي در امتداد ساحل کشيده شده از طرفي کوهها با ارتفاعات متغير و از طرفي دريا آنرا احاطه کرده است سردترين ماه سال بهمن و گرمترين ماه سال مرداد است.
ار لحاظ بارندگي ميزان بارش سال 92 شهرستان لنگرود 1057 ميليمتر مي باشد. اين عدد نشان ميدهد که ميزان نزولات جوي در اين شهرستان در حد بالايي قرار دارد، به نحوي که حتي در گرمترين ماه سال نيز بارندگي در اين محدوده رخ مي دهد.
در توزيع فصلي بارندگي اين شهرستان، بيشترين ميزان اين باران متعلق به فصل پاييز است. بطور کلي 68 درصد کل بارندگي ساليانه محدوده مورد مطالعه در فصول پاييز و زمستان صورت مي گيرد، اين امر مؤيد رژيم بارندگي پاييزي و زمستاني در محدوده شهرستان مورد نظر مي باشد.
جدول (2 ـ 3) ميانگين بارندگي ( ميليمتر)لنگرود طي دوره 13 ساله ( 1392 ـ 1380 )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
بارش ساليانه
1380
194
79
2/68
2/89
133
4/49
6/87
9/31
6/74
2/6
2/32
247
1092
1381
157
390
159
164
6/36
94
3/63
5/48
1/112
7/9
3/24
402
1660
1382
755
329
273
195
6/35
114
138
4/17
31
3/14
1/9
1911
1383
408
171
120
144
6/100
3/62
118
6/43
88
133
4/53
91
1532
1384
115
5/54
8/33
9/78
57
5/21
8/72
6/72
152
2/28
7/62
49
798
1385
163
259
130
9/82
9/82
109
116
142
1/1
5/38
9/1
277
1403
1386
7/56
8/98
219
87
2/48
88
157
5/60
7/3
8/90
3/14
181
1105
1387
135
364
159
104
130
468
2/3
9/17
1/131
7/71
4/64
8/90
1739
1388
8/68
197
1/80
3/43
4/50
1/82
136
8/40
3/21
9/2
112
5/62
897
1389
116
200
22
58
7/96
132
1/45
3/85
3/4
3/8
2/70
110
947
1390
174
435
6/71
84
9/59
1/92
1/24
4/41
2/4
6/73
41
221
1321
1391
7/13
187
114
131
3/30
160
9/35
4/16
8/60
195
4/23
137
1104
1392
104
239
128
47
183
114
8/16
1/36
5/7
13
94
2/75
1057
ميانگين دوره
189
231
121
100
80
122
77
50
53
52
45
150
1274
منبع: ايستگاه هواشناسي لاهيجان1393
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ درجه حرارت
درجه حرارت، هم از طريق هواي پيرامون گياه و هم از طريق خاک پيرامون ريشه که گياه در آن قرار دارد، زندگي و نشو و نماي آنها، در حقيقت کشت و کار را تحت تأثير قرار مي دهد و اين از عناصر مهم اقليمي است که در زندگي گياهان ايفاي نقش مي کند. نور آفتاب از جمله عوامل طبيعي به ويژه در قالب عناصر اقليمي است که در پراکندگي گياهان نقش مهم ايفا مي کند. اصولاً زندگي گياه به نور آفتاب به شدت نيازمند است و يکي از مهمترين قابليت گياه که عمل فتوسنتز است و اين قابليت گياه را از ديگر موجودات زنده يعني جانوران متمايز مي کنند در پناه نور آفتاب و با مشارکت آن انجام مي شود( بدري فر، 1381، 57 ). مطالعه بررسي ويژگي هاي دمايي در منطقه را با زمان و فصل کشت و در زراعت با ديگر فعاليت ها يا معيشت اهالي و . . . در برنامه ريزي روستايي بسيار حائز اهميت مي باشد. بررسي آماري درجه حرارت نشانگر اندک بودن اختلاف نوسان دمايي در شب و روز و تابستان و زمستان است به عبارتي گرماي بسيار طاقت فرسا و سرماي بسيار شديد به ندرت در منطقه اتفاق مي افتد و علت آن بالا بودن رطوبت نسبي به دليل مجاورت با درياست.
ميانگين ساليانه حداکثر دما در طي اين دوره آماري بين 20 درجه سانتيگراد در سال 1392 تا 1/19 درجه سانتيگراد در سال 1390 در نوسان است و بيشترين مقدار درجه حرارت در مرداد ماه و کمترين مقدار بهمن ماه مي باشد. ميانگين درجه حرارت سالانه منطقه مورد مطالعه در طي دوره ( 1392 ـ 1380 ) 43/18درجه بوده است. همچنين ميانگين سالانه درجه حرارت از 16 درجه سانتي گراد تا 1/18 درجه سانتي گراد در نوسان بوده است. از نظر توزيع ماهانه درجه حرارت حداقل ميانگين در بهمن ماه (9/4 ) و حداکثر ميانگين در تير ماه(3/22) بوده است. ميانگين حرارت هيچکدام از ماههاي سال در اين منطقه منفي نمي باشد اين در حاليست که حداکثر مطلق سال92 ( 8/33 ) درجه سانتيگراد و حداقل مطلق آن (6/1-) درجه سانتيگراد است.
جدول(3-3 ): ميانگين دما لنگرود طي دوره 13 ساله ( 1392ـ1380)
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
ميانگين ساليانه
1380
2/18
5/13
9/11
9/6
2/7
6/7
2/11
1/19
9/21
7/25
26
3/23
16
1381
2/20
7/13
9/9
8/8
4/6
9/7
14
19
6/23
3/25
5/26
8/20
3/16
1382
8/19
6/13
4/10
8/9
6/8
4/10
6/11
9/18
7/23
6/26
6/27
8/26
3/17
1383
20
6/16
9/9
8/8
8/6
6/10
9/11
17
8/20
2/24
5/26
8/24
5/16
1384
6/21
4/15
8/13
5/9
4/7
2/10
9/11
17
4/22
3/25
4/27
24
1/17
1385
3/21
6/16
9/9
5/7
5/7
1/8
13
3/16
23
8/25
9/26
9/24
9/16
1386
1/20
1/16
2/10
3/4
3/5
4/9
8/11
16
6/23
3/24
1/27
25
1/16
1387
3/21
6/14
3/11
6/7
1/9
3/10
1/15
4/17
7/21
5/24
8/26
9/25
1/17
1388
4/20
2/17
1/11
5/11
8/7
1/10
2/11
1/16
6/21
3/26
25
3/23
8/16
1389
5/22
6/16
9/14
1/10
7/8
4/8
5/11
8/15
3/24
9/27
5/28
8/24
8/17
1390
1/20
4/12
6/8
4/9
5/5
9/6
5/11
9/16
6/23
4/26
8/27
23
16
1391
3/22
1/18
4/12
4/8
5/10
5/10
2/13
7/19
1/24
4/25
28
5/24
1/18
1392
5/20
15
9/10
6/8
9/6
4/10
5/13
5/17
9/22
8/25
2/25
2/25
9/16
ميانگين دوره
6/20
3/15
1/11
5/8
5/7
2/9
11.5
4/17
8/22
6/25
8/26
3/24
8/16
منبع: اداره آب و هوا شناسي لاهيجان سال 93
جدول(4-3 ) ميانگين حداقل دما لنگرود طي دوره 13 ساله( 1392 ـ 1380 )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
ميانگين ساليانه
1380
1/15
4/10
5/8
5/4
6/4
9/5
2/9
1/16
1/19
22
9/21
5/20
2/13
1381
17
3/10
7/6
7/5
9/2
8/4
6/10
2/15
9/20
8/22
9/22
5/18
3/13
1382
6/16
7/10
8
3/6
4/5
8/7
8
5/15
2/20
5/23
8/23
6/23
1/14
1383
5/16
8/13
4/6
5/5
4
3/7
7/7
6/14
7/17
4/21
7/23
9/21
4/13
1384
9/18
1/12
5/10
3/8
7/4
7/7
1/8
2/14
2/19
3/22
9/23
4/21
3/14
1385
9/18
4/13
7/6
6/3
9/5
8/5
8/10
7/14
5/19
5/22
3/23
1/22
9/13
1386
3/17
4/13
9/7
7/1
5/2
2/6
5/9
2/13
3/20
5/21
8/23
3/22
3/13
1387
5/18
8/11
2/8
4/4
7/6
6/7
1/11
5/14
8/18
9/21
5/23
23
2/14
1388
2/17
7/13
3/7
6/8
3/5
9/7
2/8
5/13
8/18
9/22
3/22
7/20
8/13
1389
7/19
3/13
3/10
6/6
5
7/5
9
9/13
9/20
6/24
9/24
7/21
6/14
1390
6/16
7/2
1/5
9/12
9/5
6/3
2/3
9
4/14
5/20
2/23
5/24
9/12
1391
7/18
6/14
18/9
1/4
7
6/7
4/9
3/16
3/20
2/22
5/24
6/21
6/14
1392
9/16
12
7/7
5
9/3
8/7
9/10
8/13
3/19
4/22
4/22
3/22
7/13
ميانگين دوره
5/17
1/11
8/7
9/5
9/4
5/6
9/8
1/14
1/19
3/22
7/19
8/21
7/13
منبع: ايستگاه هواشناسي لاهيجان
جدول (5 ـ 3 ) ميانگين حداکثر دماي لنگرود دوره آماري 13 ساله ( 1392ـ 1380 )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
ميانگين ساليانه
1380
8/21
8/16
3/16
3/9
6/10
5/9
8/13
22
8/24
9/28
2/29
5/26
1/19
1381
8/23
17
8/13
9/11
9/9
1/11
1/18
3/22
3/26
2/28
5/29
5/23
6/19
1382
9/22
4/16
9/12
2/13
7/11
7/12
1/15
4/22
2/27
30
3/31
1/30
5/20
1383
6/23
5/19
5/13
2/12
6/9
9/13
16
4/19
23/9
27
3/29
6/27
6/19
1384
3/24
7/18
17
8/10
10
5/13
8/15
8/19
5/25
3/28
8/30
6/26
1/20
1385
6/24
9/20
1/13
3/11
2/13
6/11
3/15
18
4/26
2/29
5/30
5/29
5/19
1386
3/24
9/19
3/13
3/7
6/8
8/13
1/14
8/18
27
27
5/30
5/29
5/19
1387
24
4/17
4/14
8/10
4/11
9/12
1/19
3/20
7/24
1/17
2/30
9/28
1/20
1388
5/22
6/20
9/14
4/14
3/10
3/12
2/14
7/18
4/24
7/29
7/27
26
7/19
1389
2/25
9/19
3/19
7/13
3/12
1/11
14
8/17
6/27
2/31
32
9/27
21
1390
6/23
2/15
12
9/12
8
5/10
14
4/19
7/26
6/29
1/31
8/25
1/19
1391
8/25
7/21
7/15
7/12
14
4/13
1/17
23
8/27
2/28
5/31
3/27
5/21
1392
24
18
14
1/12
8/9
7/12
1/16
2/21
4/26
3/29
28
1/28
20
ميانگين دوره
8/23
6/18
6/14
7/11
7/10
2/12
5/15
2/20
9/24
9/27
3/29
4/27
9/19
منبع: ايستگاه هواشناسي لاهيجان
3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت نسبي
آب در هر شکل و حالتي که باشد در رشد گياهان به شدت مؤثر است. انباشتگي بيش از حد آب و باتلاقي شدن زمين که ناشي از عدم زهکشي و جمع آوري آبهاي زايد است، تعرق و از دست رفتن آب گياه و بالاخره تبخير و کاهش مقدار آب که شرايطي تحت عنوان خشکي به وجود مي آورد از پديده هايي هستند که براي زندگي و حيات گياه بشدت خطرناک مي باشند. همانگونه که گياه نيازمندي خود را به دما در حدي که حيات آن را اداره کند نشان مي دهد و آن را به صورتي که فعاليت هاي فيزيولوژيکي