پایان نامه با کلید واژه های سطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

بيان کردند.
جدول شماره(33-4) عمده ترين مشکلات وام از نظر دريافت کنندگان اعتبارات
مشکلات وام
تعداد
درصد
فراواني تجمعي
پايين بودن ميزان تسهيلات
93
29,1
29,1
اجبار درارائه وثيقه به بانک
65
20,3
49,4
ارائه ضامن کارمند جهت ضمانت
103
32,2
81,6
طولاني بودن زمان اداري فرايند اخذ وام
59
18,4
100
جمع
320
100
100
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 10 ـ وام هاي خود اشتغالي و نظر دريافت کنندگان در مورد اثرات آن
جدول شماره آمار مربوط به بررسي پاسخ هاي دريافت کنندگان وام هاي خود اشتغالي و بيان نتايج اثرات آن مي باشد. طبق نتايج بدست آمده بيشتر تأثير اعتبارات، بر ايجاد فرصت هاي شغلي، با ميانگين 4,19 و انحراف معيار 1,36 بوده است. بعد از اين شاخص افزايش توان توليدي، با ميانگين 4,05 و انحراف معيار 1,33 ، بيشترين تأثير را از اعتبارات دريافتي داشته اند.
جدول شماره (34-4)اعتبارات و نظر دريافت کنندگان وام، در مورد اثرات آن
طيف(درصد) عنوان
کاملا مخالفم
مخالفم
بدون نظر
موافقم
کاملا موافقم
ميانگين
انحراف معيار
وام خود اشتغالي موجب افزايش توان توليدي وام گيرندگان شده است
12,5
1,9
5,0
28,8
51,9
4,05
1,33
وام خوداشتغالي موجب ايجاد فرصت هاي شغلي در بين وام گيرندگان شده است
12,8
2,5
1,3
19,1
64,4
4,19
1,36
وام پرداخت شده باعث گرايش افراد وام گيرنده به فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري اقتصادي گرديده است
8,4
6,9
5,6
45,3
33,8
3,89
1,19
وام هاي اعطايي موجب ارتقاء مهارت هاي افراد وام گيرنده شده است
9,1
5,6
8,4
42,8
34,1
3,87
1,20
منبع: يافته هاي تحقيق
جدول شماره( 4 ـ 36) آمار مربوط به بررسي نظرات وام گيرندگان بر اثرات وام هاي خود اشتغالي مي باشد، که کاهش بيکاري، با ميانگين 4,11 و انحراف معيار 1,28 بوده است و بعد از اين شاخص ايجاد کسب درآمد، با ميانگين 3,98 و انحراف معيار 1,24 بوده است و بعد از اين شاخص تثبيت شغل ، با ميانگين 3,97 و انحراف معيار 1,27 بيشترين اثر را داشته است.
جدول شماره (35-4)نظرات دريافت کنندگان وام براثرات وام هاي خود اشتغالي
طيف( درصد) عنوان
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
ميانگين
انحراف معيار
افزايش ميزان درآمد
10,3
3,8
41,3
44,1
6/0
3,20
935/0
تثبيت شغل وام گيرندگان
10,6
2,8
5,9
39,7
40,9
3,97
1,27
ايجاد زمينه کسب درآمد وام گيرندگان
10,6
3,4
7,5
33,8
44,7
3,98
1,24
موجب کاهش بيکاري وام گيرندگان
10,6
3,4
3,8
28,1
54,1
4,11
1,28
سرمايه گذاري دولت توانسته در ايجاد اشتغال منطقه تأثيرگذار باشد
10,6
3,4
5,3
56,6
24,1
3,08
1,16
منبع: يافته هاي تحقيق
بررسي هاي انجام شده در مورد نظرات دريافت کنندگان وام نشان مي دهد که رضايت افراد از مدت باز پرداخت وام با ميانگين 2,30 و انحراف معيار 1,02 ، و رضايت فرايند اداري وام با ميانگين 1,96 و انحراف ميار 996/0، دسترسي افراد با به وام با ميانگين 1,90 و انحراف معيار 914/0 بيشترين نظرات را داشته ، و مؤلفه وام هاي اهدايي بيشتر براي خريد وسايل خانه و رفاهي استفاده مي شود با ميانگين 1,54و انحراف معيار 1,17 ، و مصرف وام غير از اهداف منعقد شده با ميانگين 1,37 و انحراف معيار 928/0، کمترين نظرات را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره(36-4) نظر دريافت کنندگان وام بر مؤلفه هاي زير
طيف(درصد)عنوان
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
ميانگين
انحراف معيار
از فرايند اداري وام راضي هستيد
41,3
30,6
19,4
8,1
6/0
1,96
996/0
تا چه حد وام را غير از اهداف منعقد شده استفاده کرده ايد
83,8
4,4
2,2
9,7
*
1,37
928/0
مدت باز پرداخت وام را مناسب مي دانيد
23,8
39,7
20,3
15,3
9/0
2,30
1,02
دسترسي شما به منابع مالي، اعتباري(وام) چگونه است
38,1
41,9
12,8
6,3
9/0
1,90
914/0
وام هاي اعطايي بيشتر براي خريد وسايل خانه ورفاهي استفاده مي شود
80,9
*
6,9
7,8
4,4
1,54
1,17
منبع: يافته هاي تحقيق
طبق نتايج تحقيق؛ جدول(4 ـ 38 ) که رابطه بين سن افراد وام گيرنده و ايجاد شغل نشان مي دهد که از 271 نفر از وام گيرندگان که شغل ايجاد نموده اند بيشترين افراد در گروه سني 40 ـ 30 قرار داشته اند، و بيشترين گروه سني که نتوانسته اند با وام پرداختي شغل ايجاد نمايند در گروه سني 60 ـ 50 سال بوده اند. نتايج نشان مي دهد بين سن افراد و ايجاد شغل رابطه معنا دار وجود دارد، زيرا با توجه به سطح معناداري 000/0 وجود رابطه که کمتر از05/0 مي باشد وجود رابطه بين دو متغير تأييد مي گردد.
جدول شماره(37-4)آزمون کاي اسکوار
مقدار
درجه آزادي
سطح معناداري
آزمون خي دو
112,333
4
000/0
نسبت احتمال
85,933
4
000/0
خطي ها
66,932
1
000/0
N از مواد متغير
320
منبع: يافته هاي تحقيق
جدول شماره (38-4 )افرادي که با وام پرداخت شده شغل ايجاد کردند
سن
افرادي که با وام پرداخت شده شغل ايجاد کردند
کل
بله
خير
30 ـ 20
76
7
83
40 ـ 30
136
5
141
50 ـ 40
54
15
69
60 ـ 50
5
19
24
60 به بالا
3
3
جمع
271
49
320
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 11 ـ نقش اعتبارات دريافتي در توانمندسازي اقتصادي وام گيرندگان
تحليل شاخص هاي مورد نظر جهت تبيين اثرات وام هاي خود اشتغالي دريافتي بر توانمندسازي اقتصادي افراد وام گيرنده مورد مطالعه بر اساس آزمون t تک نمونه اي نشان دهنده تأثير گذاري وام هاي دريافتي بر توانمندسازي اقتصادي دريافت کنندگان وام است. با احتساب دامنه طيفي مورد بررسي که بين 1 تا 5 و بر اساس طيف ليکرت در نوسان است، نتايج نشان مي دهد، سطح معناداري شاخص ها برابر با 000/0 مي باشد که کمتر از 05/0 است بنابراين مي توان گفت که وام هاي دريافتي بر توانمندي اقتصادي افراد وام گيرنده مؤثر بوده است.
جدول شماره(39-4 ) تأثير وام هاي خود اشتغالي دريافتي بر توانمندسازي اقتصادي وام گيرندگان
مطلوبيت عددي مورد آزمون 3
مؤلفه ها
آماره آزمون t
درجه آزادي
معناداري
تفاوت ميانگين
فاصله اطمينان 95 درصد
حد پائين
حد بالا
افزايش تقويت توان توليدي
198/14
319
000/0
0562/1
9099/0
2026/1
ايجاد فرصت هاي شغلي
630/15
319
000/0
1968/1
0462/1
3475/1
گرايش به فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري اقتصادي
367/13
319
000/0
7595/0
7595/0
0217/1
افزايش ارتقاء مهارت
936/12
319
000/0
7393/0
7393/0
3122/0
افزايش درآمد
500/4
319
000/0
3093/0
1065/0
0045/1
تثبيت شغل
047/14
319
000/0
9750/0
8318/0
1116/1
کسب درآمد
833/13
319
000/0
9843/0
8444/0
1244/1
کاهش بيکاري در طول سال
472/15
319
000/0
1156/1
9738/0
2575/1
ثبات درآمد
011/18
319
000/0
3437/1
1970/1
4905/1
تنوع شغلي
325/7
319
000/0
9718/0
7109/0
2329/1
استفاده از وسايل مکانيزه
700/27
319
000/0
9865/0
9162/0
0570/1
منبع : يافته هاي تحقيق
نتايج مربوط به بررسي رابطه بين ميزان اعتبارات دريافتي با متغير هاي مورد بررسي براساس ضريب همبستگي اسپرمن نشان مي دهد، رابطه بين ميزان وام هاي خود اشتغالي و افزايش تقويت توان توليدي، ايجاد فرصت هاي شغلي، گرايش افراد به فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري، ارتقاي مهارت، افزايش درآمد، تثبيت شغل، کسب درآمد، کاهش بيکاري، ثبات درآمد و تنوع شغلي معنادار بوده است.
جدول شماره(40-4 )رابطه بين ميزان وام هاي دريافتي با متغير هاي مورد بررسي بر اساس ضريب همبستگي اسپرمن
متغيير مورد بررسي
ضريب همبستگي
سطح معناداري
افزايش تقويت توان توليدي
000/1
**15 000/0
ايجاد فرصت هاي شغلي
686/0
** 000/0
گرايش به فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري اقتصادي
550/0
** 000/0
افزايش ارتقاء مهارت
498/0
** 000/0
افزايش درآمد
414/0
** 000/0
تثبيت شغل
446/0
** 000/0
کسب درآمد
470/0
** 000/0
کاهش بيکاري در طول سال
475/0
** 000/0
ثبات درآمد
480/0
** 000/0
تنوع شغلي
397/0
** 000/0
استفاده از وسايل مکانيزه
479/0
** 000/0
منبع: يافته هاي تحقيق
4 ـ 12 ـ نتيجه گيري فصل چهارم
بررسي يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده نشان مي دهد، ميانگين سني افراد وام گيرنده 36ـ 35 سال بوده است، و آزمون کاي اسکوار نشان مي دهد رابطه بين سن افراد وام گيرنده و ايجاد شغل مثبت و معنادار است. بيشترين گروه سني که توانسته اند شغل ايجاد نمايند در همين گروه سني قرار داشته اند، و نتيجه آزمون نشان مي دهد که از ميان دريافت کنندگان وام بيشترين گروه سني که نتوانستند در ايجاد شغل موفقيت کسب نمايند در گروه سني 60 ـ 50 سال قرار داشته اند.
بررسي ها نشان مي دهد 9/12 درصد از افراد دريافت کننده وام هاي خود اشتغالي بيسواد و 19/2 درصد افراد سواد نهضتي داشته اند، ساير افراد داراي سواد ابتدايي و به بالا بوده اند. همان طور که در سؤالات تحقيق بيان شده بود وام گيرندگاني که داراي تحصيلات دانشگاهي بالاتر مي باشند در ايجاد شغل موفق تر مي باشند، طبق بررسي هاي انجام شده از 25 درصد افراد دريافت کننده وام که داراي تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر بوده اند همه آنها توانستند با وام هاي پرداخت شده شغل ايجاد نمايند.
ميزان اعتبارات 29 درصد افراد وام گيرنده کمتر از 4 ميليون تومان بوده است و از 320 نفر دريافت کننده وام 271 نفر توانستند شغل ايجاد نمايند و 49 نفر نتوانستند شغل ايجاد نمايند و وام هاي پرداخت شده را صرف خريد وسايل خانه و رفاهي نموده اند.
بررسي ها نشان مي دهد از 271 نفر از وام گيرندگان که توانسته اند شغل ايجاد نمايند 58/32 درصد از آن ها در بخش کشاورزي، 2/14 درصد در بخش صنعت، 40/52 درصد در بخش خدمات شغل ايجاد نموده اند. شغل هاي ايجاد شده در بخش کشاورزي شامل، کاشت غلات، باغداري، خريد ابزار آلات کشاورزي و پرورش اردک بوده است که از اين تعداد کاشت غلات با 35/48 درصد بيشترين ايجاد شغل در بخش کشاورزي در ميان وام گيندگان بوده است.
در بخش خدمات شغل هاي ايجاد شده شامل سوپر مارکت، خياطي، آرايشگري، خدمات کامپيوتري، تعميرگاه موتوذ سيکلت، تعميرگاه ماشين آلات کشاورزي، کافه سنتي و قصابي بوده است. در ميان اين مشاغل سوپر مارکت با 46/27 درصد بيشترين شغل ايجاد شده در اين بخش بوده است.
در بخش صنعت شغل هاي ايجاد شده گاوداري و نجاري بوده است که گاوداري با 58/81 درصد بيشترين شغل ايجاد شده در اين بخش بوده است.
در ميان افراد وام گيرنده 4/46 درصد افراد شغل گذشته خود را توسعه داده اند، يعني قبل از دريافت وام شغلي داشته اند که با وام هاي پرداخت شده شغل خود را گسترش و توسعه قابل توجهي داده اند.
بررسي شاخص ها در مورد اثرات وام هاي خود اشتغالي بر افراد روستايي نشان مي دهد که شاخص ايجاد فرصت هاي شغلي در ميان افراد دريافت کننده وام با انحراف معيار 36/1 بالاترين اثر را داشته و بعد از آن افزايش توان توليدي با انحراف معيار 33/1، ارتقاء مهارت افراد با انحراف معيار 20/1 به ترتيب