پایان نامه با کلید واژه های فارسی میانه

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

دهد تفسیرهای اوستا کاربردهای مفرد این واژه اوستایی را “سودمند” و کاربردهای جمع آن را “سودمندان توجمه و به “فرشگرد کردار” تفسیر کرده اند. ترجمه های فارسی میانه تفسیرهای اوستا را “فروردین یشت” نیز تایید می کند. از این جهت [مهدی و نجات بخش نهایی جهان] سوشیانس نامیده خواهد شد. گزینه ای از آثار مکتوب زردشتی را درباره نجات بخش بزرگ در