پایان نامه با کلید واژه های 
فلاح، گشود.، امتی،، پیامی

پایان نامه با کلید واژه های فلاح، گشود.، امتی،، پیامی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

چشم انداز روشن و امید بخشی از آینده زندگی بشریت تصویر شده است. افسانه ها و اساطیر مردمان، خبر می دهند که مردمی بزرگ خواهد آمد و پیامی خواهد آورد و راه بشر را که پیوسته بن بست های فکری و سیاسی رو به رو گشته به سوی ساحل فلاح و آزادی و عدالت راستین خواهد گشود. هر قوم و امتی، نجات بخش جهان را به نامی خوانده است، اما آن گاه که به آرزو

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعحل مسئله، بهره بردار