پایان نامه با کلید واژه های موبدان زردشتی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

بعد از زرتشت می آید ظهور می کند و این زد وخورد سرانجام با شکست کامل اهریمن پذیرد و ظلم و فساد و شر و بدی بکلی از جهان ریشه کن شود۱
موضوع تقابل نور و ظلمت در روز نخست در تعالیم زردشت یک اصل منطقی بوده و بعدها موبدان زردشتی آن را به صورت دو گانه پرستی “ثنویت” و دو خدای خلق خیر وشر و نور و ظلمت و احترام به آتش و پرستش آن در