پایان نامه با کلید واژه های
نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

پایان نامه با کلید واژه های نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

آذر ۷, ۱۳۹۷ 0 By admin3

لنگرود
نام رودخانه
طول ( کيلومتر)
مساحت حوضه آبريز(کيلومتر مربع)
متوسط دبي سالانه متر مکعب در ثانيه
وضعيت کيفي رودخانه ميليون متر مکعب در سال
لنگرود
۵۴
۲۶۰
۰۴/۷
۲۲۲
بطور کلي نوسان سطح آب خفيف بوده و در مجموع سفره در يک حالت تعادلي قرار دارد، کلا نوسان ساليانه عمق سطح آب زيرزميني حداکثر۲ متر تا حداقل ۵/۱ متر اندازه گيري شده که معرف تعادل سطح آب زيرزميني در فصول مختلف است(منصوري،۱۳۸۸ ، ۳۷ـ ۳۶ ).
رودخانه لنگرود يا کهنه سفيد رود از جنوب دهستان چاف مي گذرد. در دهستان گل سفيد رودخانه لنگرود از شمال آن و شلمانرود از جنوب اين دهستان به صورت عرضي عبور کرده و به درياي خزر مي ريزد. سرشاخه هاي مهم زير حوضه رودخانه شلمانرود از ارتفاعات دهستان اطاقور سرچشمه گرفته و نهايتاً شلمانرود را تشکيل مي دهند. رودخانه اي که از دهستان لات وليل عبور مي کند سرشاخه هاي زير حوضه فرعي شلمانرود از ارتفاعات اين دهستان به صورت جنوب غربي، شمال شرقي عبور مي کنند، و رودخانه شلمانرود با جهت شرقي و غربي از جنوب و شرق دهستان درياسر عبور مي کند. فقدان رودخانه مهم در دهستان ديوشل از نظر آبهاي سطحي در طول دوره گرم سال( بهار و تابستان ) اهالي اين دهستان با مشکلاتي مواجه مي شوند( معاونت برنامه ريزي، ۱۳۹۰، ۱۸۳۴ ).
۳ ـ ۲ ـ ويژگي هاي انساني
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ جمعيت و سکونتگاه
شهرستان لنگرود از لحاظ همجواري با دريا، که زمينه ساز توانهاي طبيعي فوق العاده اي در منطقه است که در جهت بهره برداري هاي کشاورز ـ دامپروري ـ صيد مي باشد که در نهايت مي تواند منجر به استقرار صنايع تبديلي متناسب با فعاليتهاي انساني در منطقه باشد. صنايع مرتبط شيلات ـ نوغانداري ـ برنجکاري ـ چاي ـ توليد علوفه و . . . بخش مرکزي عمدتاً شامل تيپ ساحلي بوده که داراي قابليتهاي مختلفي همچون صيادي ـ بندرگاهي ـ توريستي ـ اسکان شهري ـ حمل ونقل ـ بازرگاني و خدماتي است. موقعيت مطلوب خاک مرغوب، بارش فراوان و اقليم معتدل از عمده عوامل اسکان و استقرار و بويژه تراکم زياد جمعيت بشمار مي روند. در کليت هر چه از قسمت دريا به کوهستان پيش رويم شيب زمين افزايش يافته و نواحي کوهستاني عملاً با مشکلات زيادي در راه دخل و تصرف انساني و دسترسيها بوجود مي آورد. بخش مرکزي شهرستان لنگرود بدليل داشتن کمترين شيب داراي حداقل مشکلات مرتبط با دسترسي ها بوده و شامل متراکم ترين قسمت شهرستان از لحاظ اسکان جمعيت است.(شکر گزار، ۱۳۸۵، ۳).
براساس نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال ۹۰، شهرستان لنگرود داراي ۴۴۲۶۳ خانوار و ۱۳۷۲۷۲ نفر جمعيت بوده است. از مجموع جمعيت شهرستان لنگرود ۲۰۵۱۹ خانوار ( ۹۲۰۳۷ نفر ) در شهر و ۱۴۸۴۲ خانوار( ۴۵۲۳۵ نفر ) در روستا زندگي مي کنند.
جدول (۱۱ ـ ۳ )جمعيت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماري سال ۹۰
نام شهرستان
کل جمعيت
کل خانوار
جمعيت شهري
جمعيت روستايي
خانوار شهري
خانوار روستايي
درصد شهرنشيني
درصد روستا نشيني
لنگرود
۱۳۷۲۷۲
۴۴۲۶۳
۹۲۰۳۷
۴۵۲۳۵
۲۰۵۱۹
۱۴۸۴۲
۰/۶۷
۰/۳۳
منبع: سرشماري نفوس و مسکن سال ۹۰
بررسي نرخ رشد جمعيت شهري و روستايي شهرستان لنگرود طي دوره هاي سرشماري ۶۵ تا ۹۰ نشان مي دهد که نرخ رشد۷۰/۰ و مثبت مي باشد، نرخ رشد در سال هاي ۷۵ تا ۸۵ ، ۸۵ تا ۹۰، به ترتيب ۲۵/۰- و ۰۳/۰- مي باشد که نشان دهنده نرخ رشد منفي جمعيت در اين سال ها مي باشد.نرخ رشد جمعيت شهرنشين در تمام اين سالها مثبت بوده و نرخ رشد جمعيت روستايي در تمام سال ها منفي بوده و سير نزولي داشته است.
جدول شماره(۱۲ ـ ۳) تعداد جمعيت و نرخ رشد به تفکيک روستاها طي ۹۰ ـ ۶۵
شهرستان
لنگرود
جمعيت سال
نرخ رشد
۶۵
۷۵
۸۵
۹۰
۶۵ ـ ۷۵
۷۵ ـ ۸۵
۸۵ ـ ۹۰
۶۵ ـ ۹۰
جمعيت کل
۱۲۷۲۵۹
۱۳۶۵۷۵
۱۳۳۱۳۳
۱۳۲۷۲۷
۷۰/۰
۲۵/۰-
۰۳/۰-
۴۲/۰
شهري
۵۸۴۷۳
۶۹۵۹۶
۷۸۱۲۷
۹۲۰۳۷
۷۵/۱
۵۵/۱
۶۵/۱
۶۴/۴
روستايي
۶۸۷۸۶
۶۶۹۷۹
۵۵۰۰۶
۴۵۲۳۵
۲۶/۰-
۹۵/۱-
۹۳/۱-
۱۰/۴-
منبع: سرشماري نفوس و مسکن سال ۹۰
طبق آمار بدست آمده درصد جمعيت شهرنشيني شهرستان لنگرود نشان مي دهد که در طي ۴ دوره سرشماري ۶۵, ۷۵, ۸۵, ۹۰ رشد آن افزايشي بوده است، و برعکس جمعيت روستانشيني اين شهرستان طي اين دوره ها کاهش چشم گيري داشته است.
جدول(۱۳ ـ ۳ ) درصد شهرنشيني و روستانشيني شهرستان لنگرود
شرح
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
۱۳۹۰
درصد شهرنشيني
۹۵/۴۵
۹۶/۵۰
۶۸/۵۸
۳۴/۶۹
درصد روستا نشيني
۱۲/۵۴
۰۴/۴۹
۳۲/۴۱
۳۳
منبع: مرکز آمار ايران ۹۰
جدول شماره ( ۱۴ ـ ۳ ) جمعيت مرد و زن، نسبت جنسي، خانوار، بعد خانوار، به تفکيک دهستان
نام دهستان
جمعيت کل
مرد
زن
نسبت جنسي
تعداد خانوار
بعد خانوار
تعداد
درصد
تعداد
درصد
چاف
۶۹۶۱
۳۵۲۱
۵۸/۵۰
۳۴۴۰
۴۲/۴۹
۱/۱۸۵۰
۲۳۸۹
۹۱/۲
ديوشل
۱۰۳۱۳
۵۰۰۶
۵۴/۴۸
۵۳۰۷
۴۶/۵۱
۲/۱۹۱۹
۳۳۴۴
۰۸/۳
گل سفيد
۲۷۷۶
۱۳۱۵
۳۷/۴۷
۱۴۶۱
۶۳/۵۲
۵/۳۶۹
۱۰۲۸
۷۰/۲
اطاقور
۷۰۶۶
۳۴۷۰
۱۱/۴۹
۳۵۹۶
۸۹/۵۰
۸/۷۹۵۲
۲۲۴۰
۱۵/۳
لات و ليل
۴۳۴۸
۲۱۴۹
۴۳/۴۹
۲۱۹۹
۵۷/۵۰
۲/۳۹۱۸
۱۳۵۶
۲۰/۳
درياسر
۸۲۶۴
۴۱۰۸
۷۱/۴۹
۴۱۵۶
۲۹/۵۰
۴/۸۸۶
۲۷۰۵
۰۵/۳
مريدان
۵۳۹۵
۲۶۹۷
۹۹/۴۹
۲۶۹۸
۰۱/۵۰
۰/۹۷۸
۱۷۴۷
۰۸/۳
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري عمومي نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال ۹۰
جمعيت ۶ ساله بالاتر دهستان هاي مورد مطالعه نشان مي دهد که در تمام دهستان ها جمعيت ۶ ساله بيشتر زنان بوده نسبت به مردان بيشتر بوده است. به جز دهستان چاف، که جمعيت ۶ ساله مردان آن بيشتر بوده است.
جدول شماره ( ۱۵ ـ ۳ )جمعيت ۶ ساله و بيشتر زنان و مردان به تفکيک دهستان سال ۹۰
جمعيت ۶ ساله و بيشتر
چاف
ديوشل
گل سفيد
اطاقور
لات و ليل
درياسر
مريدان
کل
۶۶۲۲
۹۶۵۰
۲۶۳۹
۶۷۴۲
۴۱۱۸
۷۸۲۵
۵۰۹۸
مرد
۳۳۳۹
۴۶۸۴
۱۲۵۷
۳۳۰۳
۲۰۲۹
۳۸۷۳
۲۵۴۸
زن
۳۲۸۳
۴۹۶۶
۱۳۸۲
۳۴۳۹
۲۹۸۹
۳۹۵۲
۲۵۵۰
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري عمومي نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال ۹۰
از ميان ضوابط کيفي گوناگون جمعيت، سواد به دليل هماهنگي با پيشرفت اجتماعي، اقتصادي يک سرزمين جايگاه مهمي دارد. روندهاي سواد مشخص کننده مرحله اي است که حيات و اقتصاد يک جامعه خاص به آن نايل آمده است . يکي از ويژگي هاي جمعيت بيکار، وضع سواد آنان است، زيرا وضع سواد در جوامع روستايي عامل مهم در ايجاد فرصت اشتغال محسوب مي گردد. بنابراين مسأله بيکاري با وضع سواد در رابطه مستقيم و تنگاتنگ مي باشد. ميان دهستان هاي شهرستان لنگرود، دهستان ديوشل، ۱۰۳۱۳ نفر جمعيت با ۷۲۵۲ نفر جمعيت باسواد در جايگاه اول قرار مي گيرد، نرخ با سوادان در اين روستا ۱۵/۷۵ مي باشد که از تعداد باسوادان اين دهستان ۳۷۹۹ نفر مرد ۳۴۵۳ نفر آنان زن مي باشند.کمترين ميزان جمعيت باسواد در دهستان گل سفيد، ۲۷۷۶ نفر جمعيت با ۱۷۴۴ نفر جمعيت با سواد مي باشند که نرخ با سوادان اين دهستان ۰۹/۶۶ مي باشد. نرخ با سوادان مردان در تمام دهستان ها بيشتر از زنان مي باشد.
جدول (۱۶ ـ ۳ )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکيک دهستان سال ۹۰
دهستان
جمعيت با سواد
نرخ با سوادان
کل
مرد
زن
نرخ باسوادان
نرخ با سواد مرد
نرخ باسواد زن
چاف
۴۵۶۸
۲۴۹۰
۲۰۷۸
۹۸/۶۸
۵۷/۷۴
۳۰/۶۳
ديوشل
۷۲۵۲
۳۷۹۹
۳۴۵۳
۱۵/۷۵
۱۱/۸۱
۵۳/۶۹
گل سفيد
۱۷۴۴
۹۲۴
۸۲۰
۰۹/۶۶
۵۱/۷۳
۳۳/۵۹
اطاقور
۴۵۰۰
۲۴۴۹
۲۰۵۱
۷۵/۶۶
۱۴/۷۴
۶۴/۵۹
لات و ليل
۲۷۹۶
۱۵۰۴
۱۲۹۲
۹۰/۶۷
۱۳/۷۴
۲۳/۴۳
درياسر
۵۷۶۲
۳۰۱۸
۲۷۴۴
۶۴/۷۳
۹۲/۷۷
۴۳/۶۹
مريدان
۳۹۰۲
۲۱۰۲
۱۸۰۰
۵۴/۷۶
۵۰/۸۲
۵۹/۷۰
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري عمومي نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال ۹۰
مجموع افراد شاغل، بيکار و در جستجوي کار را را در زمان معين، جمعيت فعال مي گويند. بنابراين کودکان، دانشجويان، دانش آموزان، زنان خانه دار( که منحصراً به کار خانه داري مي پردازند )، بازنشستگان و کساني که تأمين معيشتشان يکسره به عهده ديگري است از شمار جمعيت فعال بيرو نند. در کل بر اساس تعريف قانون کار در بسياري از کشورها افراد اعم از زن و مرد از ۱۵ سالگي جزء نيروي کار جامعه محسوب و تا پايان ۶۴ سالگي در سن کار باقي مي مانند.
ميزان فعاليت يکي از نسبتهاي مهم دموگرافي و اقتصادي است که ميزان نيروي کار جامعه را در زمان و مکان مشخص و تحولات آن در مقاطع مختلف زماني معلوم مي دارد( جوان، ۱۳۸۰ ،۲۰۶ ). تعداد جمعيت فعال اقتصادي دهستانهاي مورد مطالعه به نسبت جمعيت آنها نشان ميدهد که اکثر دهستانها نصف جمعيتشان فعال اقتصادي مي باشند. ميزان فعاليت اقتصادي در بين زنان روستايي به علت شرايط حاکم بر عملکرد و فعاليت زنان، به مراتب پايين تر از مردان است. در صورتي که زنان اغلب به کارهاي توليدي ( زراعي، دامداري و صنايع دستي ) اشتغال دارند.
از نظر توزيع فضايي بيکاران و ترکيب جنسي ناهماهنگيهايي در سطح دهستان ها ديده مي شود، درصد بيکاري در بين زنان و مردان يکسان نبوده است، تقريباً از شرايط حاکم اقتصادي و اجتماعي در روستاها به علت ماهيت کار و فعاليت در اين نواحي در بين بخشهاي مختلف اقتصادي و گروه هاي عمده شغلي تبعيت مي کند. بيشترين بيکاران در دهستان درياسر با ۲۶۵ نفر و دهستان ديوشل با ۱۹۸ نفر مي باشند.
جدول شماره(۱۷ ـ ۳ ) جمعيت فعال، مشارکت اقتصادي،نرخ مشارکت اقتصادي، شاغلان مرد و زن به تفکيک دهستان ۹۰
دهستان
کل جمعيت فعال اقتصادي
جمعيت مردان فعال اقتصادي
جمعيت زنان فعال اقتصادي
نرخ مشارکت اقتصادي مردان
نرخ مشارکت اقتصادي زنان
کل شاغلان
جمعيت مردان شاغل
جمعيت زنان شاغل
چاف
۳۱۲۳
۲۵۶۹
۵۵۴
۲۶/۸۲
۷۴/۱۷
۲۹۸۲
۲۴۶۵
۵۱۷
ديوشل
۳۸۹۵
۳۲۶۴
۶۳۱
۸۰/۸۳
۲۰/۱۶
۳۶۹۷
۳۱۰۹
۵۸۸
گل سفيد
۱۱۲۱
۹۵۴
۱۶۷
۱۰/۸۵
۹۰/۱۴
۱۰۹۴
۹۳۱
۱۶۳
اطاقور
۲۹۴۸
۲۲۶۲
۶۸۶
۷۳/۷۶
۶۶/۲۲
۲۷۹۲
۲۱۴۴
۶۴۸
لات وليل
۱۸۵۲
۱۴۶۰
۳۹۲
۸۳/۷۸
۱۷/۲۱
۱۷۵۲
۱۳۸۹
۳۶۳
درياسر
۲۹۷۱
۲۴۶۳
۵۰۸
۹۰/۸۲
۱۰/۱۷
۲۷۰۶
۲۲۹۲
۴۱۴
مريدان
۱۹۷۴
۱۷۰۳
۲۷۱
۲۷/۸۶
۷۳/۱۳
۱۸۵۵
۱۶۱۵
۲۴۰
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري نفوس و مسکن ، فرهنگ آبادي شهرستان لنگرودسال ۹۰
جدول (۱۸ ـ ۳) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعيت بيکاران، نرخ بيکاري مردان و زنان به تفکيک دهستان ۹۰
دهستان
نرخ شاغلان
نرخ مردان شاغل
نرخ زنان شاغل
کل بيکاران
بيکاران مرد
بيکاران زن
نرخ کل بيکاران
نرخ بيکاران مرد
نرخ بيکاران زن
چاف
۶۹/۹۵
۹۵/۹۵
۳۲/۹۳
۱۴۱
۱۰۴
۳۷
۵۱/۴
۰۵/۴
۶۸/۶
ديوشل
۹۲/۹۴
۲۵/۹۵
۱۹/۹۳
۱۹۸
۱۵۵
۴۳
۰۸/۵
۷۵/۴
۸۱/۶
گل سفيد
۵۹/۹۷
۵۹/۹۷
۶۰/۹۷
۲۷
۲۳
۴
۴۱/۲
۴۱/۲
۴۰/۲
اطاقور
۷۱/۹۴
۷۸/۹۴
۴۶/۹۴
۱۵۶
۱۱۸
۳۸
۲۹/۵
۲۲/۵
۵۴/۵
لات و ليل
۶۰/۹۴
۱۴/۹۵
۶۰/۹۲
۱۰۰
۷۱
۲۹
۴۰/۵
۸۶/۴
۴۰/۷
درياسر
۰۸/۹۱
۰۶/۹۳
۵۰/۸۱
۲۶۵
۱۷۱
۹۴
۹۲/۸
۹۴/۶
۵۰/۱۸
مريدان
۹۷/۹۳
۸۳/۹۴
۵۶/۸۸
۱۱۹
۸۸
۳۱
۰۳/۶
۱۷/۵
۴۴/۱۱
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري نفوس و مسکن ، فرهنگ آبادي شهرستان لنگرودسال ۹۰
۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ وضعيت برخورداري دهستانهاي منطقه از امکانات و خدمات
۷۲ درصد روستاهاي دهستان چاف، ۴۵/۴۵ درصد روستاهاي دهستان ديوشل، ۷۵ درصد روستاهاي گل سفيد، ۱۲/۲۸ درصد روستاهاي اطاقور، ۴۲/۳۵ درصد روستاهاي لات وليل، ۷۷/۷۷ درصد روستاهاي درياسر، ۸۲/۸۱ درصد روستاهاي مريدان داراي دبستان مي باشند. ۱۰۰

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایسطح معنادار، وجود رابطه، وجود رابط