پایان نامه با کلید واژه های نرخ رشد، بازنشستگان، دانش آموزان

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

لنگرود
نام رودخانه
طول ( کيلومتر)
مساحت حوضه آبريز(کيلومتر مربع)
متوسط دبي سالانه متر مکعب در ثانيه
وضعيت کيفي رودخانه ميليون متر مکعب در سال
لنگرود
54
260
04/7
222
بطور کلي نوسان سطح آب خفيف بوده و در مجموع سفره در يک حالت تعادلي قرار دارد، کلا نوسان ساليانه عمق سطح آب زيرزميني حداکثر2 متر تا حداقل 5/1 متر اندازه گيري شده که معرف تعادل سطح آب زيرزميني در فصول مختلف است(منصوري،1388 ، 37ـ 36 ).
رودخانه لنگرود يا کهنه سفيد رود از جنوب دهستان چاف مي گذرد. در دهستان گل سفيد رودخانه لنگرود از شمال آن و شلمانرود از جنوب اين دهستان به صورت عرضي عبور کرده و به درياي خزر مي ريزد. سرشاخه هاي مهم زير حوضه رودخانه شلمانرود از ارتفاعات دهستان اطاقور سرچشمه گرفته و نهايتاً شلمانرود را تشکيل مي دهند. رودخانه اي که از دهستان لات وليل عبور مي کند سرشاخه هاي زير حوضه فرعي شلمانرود از ارتفاعات اين دهستان به صورت جنوب غربي، شمال شرقي عبور مي کنند، و رودخانه شلمانرود با جهت شرقي و غربي از جنوب و شرق دهستان درياسر عبور مي کند. فقدان رودخانه مهم در دهستان ديوشل از نظر آبهاي سطحي در طول دوره گرم سال( بهار و تابستان ) اهالي اين دهستان با مشکلاتي مواجه مي شوند( معاونت برنامه ريزي، 1390، 1834 ).
3 ـ 2 ـ ويژگي هاي انساني
3 ـ 2 ـ 1 ـ جمعيت و سکونتگاه
شهرستان لنگرود از لحاظ همجواري با دريا، که زمينه ساز توانهاي طبيعي فوق العاده اي در منطقه است که در جهت بهره برداري هاي کشاورز ـ دامپروري ـ صيد مي باشد که در نهايت مي تواند منجر به استقرار صنايع تبديلي متناسب با فعاليتهاي انساني در منطقه باشد. صنايع مرتبط شيلات ـ نوغانداري ـ برنجکاري ـ چاي ـ توليد علوفه و . . . بخش مرکزي عمدتاً شامل تيپ ساحلي بوده که داراي قابليتهاي مختلفي همچون صيادي ـ بندرگاهي ـ توريستي ـ اسکان شهري ـ حمل ونقل ـ بازرگاني و خدماتي است. موقعيت مطلوب خاک مرغوب، بارش فراوان و اقليم معتدل از عمده عوامل اسکان و استقرار و بويژه تراکم زياد جمعيت بشمار مي روند. در کليت هر چه از قسمت دريا به کوهستان پيش رويم شيب زمين افزايش يافته و نواحي کوهستاني عملاً با مشکلات زيادي در راه دخل و تصرف انساني و دسترسيها بوجود مي آورد. بخش مرکزي شهرستان لنگرود بدليل داشتن کمترين شيب داراي حداقل مشکلات مرتبط با دسترسي ها بوده و شامل متراکم ترين قسمت شهرستان از لحاظ اسکان جمعيت است.(شکر گزار، 1385، 3).
براساس نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال 90، شهرستان لنگرود داراي 44263 خانوار و 137272 نفر جمعيت بوده است. از مجموع جمعيت شهرستان لنگرود 20519 خانوار ( 92037 نفر ) در شهر و 14842 خانوار( 45235 نفر ) در روستا زندگي مي کنند.
جدول (11 ـ 3 )جمعيت شهرستان لنگرود بر اساس سرشماري سال 90
نام شهرستان
کل جمعيت
کل خانوار
جمعيت شهري
جمعيت روستايي
خانوار شهري
خانوار روستايي
درصد شهرنشيني
درصد روستا نشيني
لنگرود
137272
44263
92037
45235
20519
14842
0/67
0/33
منبع: سرشماري نفوس و مسکن سال 90
بررسي نرخ رشد جمعيت شهري و روستايي شهرستان لنگرود طي دوره هاي سرشماري 65 تا 90 نشان مي دهد که نرخ رشد70/0 و مثبت مي باشد، نرخ رشد در سال هاي 75 تا 85 ، 85 تا 90، به ترتيب 25/0- و 03/0- مي باشد که نشان دهنده نرخ رشد منفي جمعيت در اين سال ها مي باشد.نرخ رشد جمعيت شهرنشين در تمام اين سالها مثبت بوده و نرخ رشد جمعيت روستايي در تمام سال ها منفي بوده و سير نزولي داشته است.
جدول شماره(12 ـ 3) تعداد جمعيت و نرخ رشد به تفکيک روستاها طي 90 ـ 65
شهرستان
لنگرود
جمعيت سال
نرخ رشد
65
75
85
90
65 ـ 75
75 ـ 85
85 ـ 90
65 ـ 90
جمعيت کل
127259
136575
133133
132727
70/0
25/0-
03/0-
42/0
شهري
58473
69596
78127
92037
75/1
55/1
65/1
64/4
روستايي
68786
66979
55006
45235
26/0-
95/1-
93/1-
10/4-
منبع: سرشماري نفوس و مسکن سال 90
طبق آمار بدست آمده درصد جمعيت شهرنشيني شهرستان لنگرود نشان مي دهد که در طي 4 دوره سرشماري 65, 75, 85, 90 رشد آن افزايشي بوده است، و برعکس جمعيت روستانشيني اين شهرستان طي اين دوره ها کاهش چشم گيري داشته است.
جدول(13 ـ 3 ) درصد شهرنشيني و روستانشيني شهرستان لنگرود
شرح
1365
1375
1385
1390
درصد شهرنشيني
95/45
96/50
68/58
34/69
درصد روستا نشيني
12/54
04/49
32/41
33
منبع: مرکز آمار ايران 90
جدول شماره ( 14 ـ 3 ) جمعيت مرد و زن، نسبت جنسي، خانوار، بعد خانوار، به تفکيک دهستان
نام دهستان
جمعيت کل
مرد
زن
نسبت جنسي
تعداد خانوار
بعد خانوار
تعداد
درصد
تعداد
درصد
چاف
6961
3521
58/50
3440
42/49
1/1850
2389
91/2
ديوشل
10313
5006
54/48
5307
46/51
2/1919
3344
08/3
گل سفيد
2776
1315
37/47
1461
63/52
5/369
1028
70/2
اطاقور
7066
3470
11/49
3596
89/50
8/7952
2240
15/3
لات و ليل
4348
2149
43/49
2199
57/50
2/3918
1356
20/3
درياسر
8264
4108
71/49
4156
29/50
4/886
2705
05/3
مريدان
5395
2697
99/49
2698
01/50
0/978
1747
08/3
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري عمومي نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال 90
جمعيت 6 ساله بالاتر دهستان هاي مورد مطالعه نشان مي دهد که در تمام دهستان ها جمعيت 6 ساله بيشتر زنان بوده نسبت به مردان بيشتر بوده است. به جز دهستان چاف، که جمعيت 6 ساله مردان آن بيشتر بوده است.
جدول شماره ( 15 ـ 3 )جمعيت 6 ساله و بيشتر زنان و مردان به تفکيک دهستان سال 90
جمعيت 6 ساله و بيشتر
چاف
ديوشل
گل سفيد
اطاقور
لات و ليل
درياسر
مريدان
کل
6622
9650
2639
6742
4118
7825
5098
مرد
3339
4684
1257
3303
2029
3873
2548
زن
3283
4966
1382
3439
2989
3952
2550
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري عمومي نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال 90
از ميان ضوابط کيفي گوناگون جمعيت، سواد به دليل هماهنگي با پيشرفت اجتماعي، اقتصادي يک سرزمين جايگاه مهمي دارد. روندهاي سواد مشخص کننده مرحله اي است که حيات و اقتصاد يک جامعه خاص به آن نايل آمده است . يکي از ويژگي هاي جمعيت بيکار، وضع سواد آنان است، زيرا وضع سواد در جوامع روستايي عامل مهم در ايجاد فرصت اشتغال محسوب مي گردد. بنابراين مسأله بيکاري با وضع سواد در رابطه مستقيم و تنگاتنگ مي باشد. ميان دهستان هاي شهرستان لنگرود، دهستان ديوشل، 10313 نفر جمعيت با 7252 نفر جمعيت باسواد در جايگاه اول قرار مي گيرد، نرخ با سوادان در اين روستا 15/75 مي باشد که از تعداد باسوادان اين دهستان 3799 نفر مرد 3453 نفر آنان زن مي باشند.کمترين ميزان جمعيت باسواد در دهستان گل سفيد، 2776 نفر جمعيت با 1744 نفر جمعيت با سواد مي باشند که نرخ با سوادان اين دهستان 09/66 مي باشد. نرخ با سوادان مردان در تمام دهستان ها بيشتر از زنان مي باشد.
جدول (16 ـ 3 )نرخ باسوادان زن و مرد به تفکيک دهستان سال 90
دهستان
جمعيت با سواد
نرخ با سوادان
کل
مرد
زن
نرخ باسوادان
نرخ با سواد مرد
نرخ باسواد زن
چاف
4568
2490
2078
98/68
57/74
30/63
ديوشل
7252
3799
3453
15/75
11/81
53/69
گل سفيد
1744
924
820
09/66
51/73
33/59
اطاقور
4500
2449
2051
75/66
14/74
64/59
لات و ليل
2796
1504
1292
90/67
13/74
23/43
درياسر
5762
3018
2744
64/73
92/77
43/69
مريدان
3902
2102
1800
54/76
50/82
59/70
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري عمومي نفوس مسکن شهرستان لنگرود سال 90
مجموع افراد شاغل، بيکار و در جستجوي کار را را در زمان معين، جمعيت فعال مي گويند. بنابراين کودکان، دانشجويان، دانش آموزان، زنان خانه دار( که منحصراً به کار خانه داري مي پردازند )، بازنشستگان و کساني که تأمين معيشتشان يکسره به عهده ديگري است از شمار جمعيت فعال بيرو نند. در کل بر اساس تعريف قانون کار در بسياري از کشورها افراد اعم از زن و مرد از 15 سالگي جزء نيروي کار جامعه محسوب و تا پايان 64 سالگي در سن کار باقي مي مانند.
ميزان فعاليت يکي از نسبتهاي مهم دموگرافي و اقتصادي است که ميزان نيروي کار جامعه را در زمان و مکان مشخص و تحولات آن در مقاطع مختلف زماني معلوم مي دارد( جوان، 1380 ،206 ). تعداد جمعيت فعال اقتصادي دهستانهاي مورد مطالعه به نسبت جمعيت آنها نشان ميدهد که اکثر دهستانها نصف جمعيتشان فعال اقتصادي مي باشند. ميزان فعاليت اقتصادي در بين زنان روستايي به علت شرايط حاکم بر عملکرد و فعاليت زنان، به مراتب پايين تر از مردان است. در صورتي که زنان اغلب به کارهاي توليدي ( زراعي، دامداري و صنايع دستي ) اشتغال دارند.
از نظر توزيع فضايي بيکاران و ترکيب جنسي ناهماهنگيهايي در سطح دهستان ها ديده مي شود، درصد بيکاري در بين زنان و مردان يکسان نبوده است، تقريباً از شرايط حاکم اقتصادي و اجتماعي در روستاها به علت ماهيت کار و فعاليت در اين نواحي در بين بخشهاي مختلف اقتصادي و گروه هاي عمده شغلي تبعيت مي کند. بيشترين بيکاران در دهستان درياسر با 265 نفر و دهستان ديوشل با 198 نفر مي باشند.
جدول شماره(17 ـ 3 ) جمعيت فعال، مشارکت اقتصادي،نرخ مشارکت اقتصادي، شاغلان مرد و زن به تفکيک دهستان 90
دهستان
کل جمعيت فعال اقتصادي
جمعيت مردان فعال اقتصادي
جمعيت زنان فعال اقتصادي
نرخ مشارکت اقتصادي مردان
نرخ مشارکت اقتصادي زنان
کل شاغلان
جمعيت مردان شاغل
جمعيت زنان شاغل
چاف
3123
2569
554
26/82
74/17
2982
2465
517
ديوشل
3895
3264
631
80/83
20/16
3697
3109
588
گل سفيد
1121
954
167
10/85
90/14
1094
931
163
اطاقور
2948
2262
686
73/76
66/22
2792
2144
648
لات وليل
1852
1460
392
83/78
17/21
1752
1389
363
درياسر
2971
2463
508
90/82
10/17
2706
2292
414
مريدان
1974
1703
271
27/86
73/13
1855
1615
240
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري نفوس و مسکن ، فرهنگ آبادي شهرستان لنگرودسال 90
جدول (18 ـ 3) نرخ شاغلان مردان و زنان، جمعيت بيکاران، نرخ بيکاري مردان و زنان به تفکيک دهستان 90
دهستان
نرخ شاغلان
نرخ مردان شاغل
نرخ زنان شاغل
کل بيکاران
بيکاران مرد
بيکاران زن
نرخ کل بيکاران
نرخ بيکاران مرد
نرخ بيکاران زن
چاف
69/95
95/95
32/93
141
104
37
51/4
05/4
68/6
ديوشل
92/94
25/95
19/93
198
155
43
08/5
75/4
81/6
گل سفيد
59/97
59/97
60/97
27
23
4
41/2
41/2
40/2
اطاقور
71/94
78/94
46/94
156
118
38
29/5
22/5
54/5
لات و ليل
60/94
14/95
60/92
100
71
29
40/5
86/4
40/7
درياسر
08/91
06/93
50/81
265
171
94
92/8
94/6
50/18
مريدان
97/93
83/94
56/88
119
88
31
03/6
17/5
44/11
منبع: مرکزآمار ايران : سرشماري نفوس و مسکن ، فرهنگ آبادي شهرستان لنگرودسال 90
3 ـ 2 ـ 2 ـ وضعيت برخورداري دهستانهاي منطقه از امکانات و خدمات
72 درصد روستاهاي دهستان چاف، 45/45 درصد روستاهاي دهستان ديوشل، 75 درصد روستاهاي گل سفيد، 12/28 درصد روستاهاي اطاقور، 42/35 درصد روستاهاي لات وليل، 77/77 درصد روستاهاي درياسر، 82/81 درصد روستاهاي مريدان داراي دبستان مي باشند. 100