پایان نامه با کلید واژه های 
نهد.، بازگشته، قرآن،، جوشیده

پایان نامه با کلید واژه های نهد.، بازگشته، قرآن،، جوشیده

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

تعالیم انبیاء جوشیده اند و یا بدان سمت بازگشته اند. قرآن، آن گاه مردمان را مخاطب خود و پیامبر می سازد و آنان را به توحید و یکتا گرایی در پرستش فرا می خواند در واقع می خواهد صراط انسانیت را روشنایی بخشد و معیارها و ارزش ها و باورهای زندگی ساز و نجات را در دسترس او نهد. برجسته ترین آن همه تقوا یا خویشتن داری است که خودخواهی بشر را

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع اعتنا، پرسشگر، ننمایند.،