پایان نامه با کلید واژه های کسب و کار، بهره بردار، چشم انداز

نوامبر 28, 2018 0 By admin3

روستايي، با گسترش اعتبارات در ميان جوامع روستايي مي توان با تقويت اقتصادهاي محلي که پايدار با محيط و جوامع انساني بوده پرداخت، تا از طريق ايجاد کسب و کارهاي کوچک و بزرگ توسعه پايدار را براي کل جامعه و همچنين توانمندسازي فقراي روستايي را به ارمغان آورد. طبق اين رويکرد، منابع مالي بايد از طريق شيوه مديريت غير متمرکز و با سازمان کار متنوع، شبکه اي و متناسب با اندازه اقتصادي نواحي روستايي صورت بگيرد. طبق موضوع تحقيق که بررسي وام هاي خود اشتغالي در ايجاد فرصتهاي شغلي مي باشد، اهداف نظريه توسعه يکپارچه نواحي روستايي نيز از بين بردن قشر بندي ها موجود در جوامع روستايي و از بين بردن فقر بين گروه ها و کاهش فاصله بين شهر و روستا و افزايش اشتغال و کسب و کارهاي کوچک در نواحي روستايي است و مي خواهد خود اتکايي را در مناطق روستايي افزايش دهد. و اين نظريه براي رسيدن به اهداف خود نيازمند سرمايه گذاري براي ايجاد مشاغل روستايي و صنايع کوچک و ارائه اعتبارات مالي براي سرمايه گذاري در بخش زراعت توسط سازمان ها دارد. حال يکي از راه هايي که مي شود به تأمين مالي نواحي روستايي پرداخت استفاده از رويکرد جديد تأمين مالي نواحي روستايي است، هدف اين رويکرد افزايش درآمد روستانشينان يا کشاورزان، کاهش فقر و ارزيابي ناکارآمدي بازارهاي مالي روستايي به همراه واسطه گري مالي روستايي کارآمد به همراه اقدامات دولتي مي باشد. تأثير دولت ها در افزايش دامنه انتخاب سرمايه گذاري افراد و توسعه جوامع روستايي از طريق برنامه ها، اقدامات مالي، قانوني و سياست گذاري امکان پذير است.
شکل شماره (1-2) روند نقش وامهاي خود اشتغالي در ايجاد شغل
3 ـ 1 ـ ويژگي هاي طبيعي شهرستان لنگرود
3 ـ 1 ـ 1 ـ مو قعيت جغرافيايي
کلمه لنگرود از دو بخش لنگر و رود تشکيل شده است. درباره لنگر معاني مختلفي گفته اند که از ميان آن ها ايستادن و لنگر انداختن کشتي در بندر، با ويژگي جغرافيايي و پيشينه تاريخي لنگرود همخواني دارد. بنابراين نامواژه لنگرود نشان دهنده بندري بودن اين جايگاه در گذشته است.(فاخته، 1387، 241 )
شهرستان لنگرود در قسمت شرقي استان گيلان واقع شده و از لحاظ موقعيت جغرافيايي، عرض شمالي 37 درجه و11 دقيقه و طول شرقي 50 درجه و 10 دقيقه محدوده (جغرافيايي) اين شهرستان را تشکيل مي دهند.
همسايگان محدوده مورد نظر از سمت شمال، شهرستان لاهيجان، از جهت شرق، شهرستانهاي رودسر و املش، از قسمت جنوب، شهرستان سياهکل و از طرف غرب شهرستانهاي لاهيجان و سياهکل مي باشند. همچنين در قسمت شمال شرق شهرستان مورد مطالعه، درياي خزر قرار دارد. مساحت کل شهرستان لنگرود با توجه به آمار سال 1390، 458 کيلومتر مربع بوده است. مرکز شهرستان لنگرود، شهر لنگرود بوده که با مرکز استان (شهر رشت) 65 کيلومتر فاصله دارد و در مسير ترابري اصلي جاده ساحلي است.(مشهد ـ تبريز).
شهرستان مذکور طبق آمار نامه سال 1390 استان گيلان، داراي 3 بخش بوده که دهستانهاي گل سفيد، چاف و ديوشل در بخش مرکزي، درياسر و مريدان در بخش کومله ولات ليل و اطاقور در بخش اطاقور قرار دارند. همچنين 5 شهر لنگرود، شلمان، کومله و اطاقور ، چاف و چمخاله جزء اين شهرستان هستند. تعداد روستاهاي اين شهرستان 208 روستا مي باشد که روستاهاي داراي سکنه محدوده مورد نظر 193روستا مي باشد.
جدول شماره(1-3): تقسيمات سياسي شهرستان لنگرود
شهرستان
بخش
تعداد و نام شهر
تعداد و نام دهستانهاي تابعه
تعداد آبادي
سال85
داراي سکنه
خالي از سکنه
سال90
داراي سکنه
خالي از سکنه
لنگرود
بخش
مرکزي
لنگرود
چاف و
چمخاله
چاف
ديوشل
گل سفيد
13
23
11
13
21
11
2
18
22
4
18
20
4
2
بخش
کومله
کومله
شلمان
درياسر
مريدان
9
11
9
11
9
11
9
11
بخش
اطاقور
اطاقور
اطاقور
لات ليل
102
48
99
48
3
96
48
88
43
8
5
جمع
3
5
7
217
212
5
208
193
15
منبع: مرکزآمار ايران1390
نقشه شماره (1-3): تقسيمات سياسي شهرستان لنگرود
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه شماره( 2-3): پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح شهرستان لنگرود
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه شماره(3-3): پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان چاف
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه شماره (4-3): پراکنش روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان گل سفيد
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه (5-3): پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان درياسر
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه شماره(6-3): پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان اطاقور
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه شماره(7-3): پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان لات و ليل
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه شماره(8-3): پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان ديوشل
منبع: يافته هاي تحقيق
نقشه شماره(9-3): پراکنش مکاني روستاهاي نمونه برداري شده در سطح دهستان مريدان
منبع: يافته هاي تحقيق
3ـ 1 ـ 2 ـ زمين شناسي
انفجار يک کوه آتشفشان، وحشت ناشي از يک زمين لرزه، چشم انداز باشکوه يک دره کوهستاني، خرابيهاي حاصل از يک زمين لغزه و . . . جزء موضوعاتي هستند که در علم زمين شناسي مورد بحث قرار مي گيرند. بدين لحاظ شناخت يک سکونتگاه زيستي از نظر تکتونيکي و زمين ساخت جهت انتخاب محلي مناسب براي زندگي و کاهش خسارات مالي و جاني اهميت فراواني دارد.
به طور کلي اراضي شهرستان لنگرود ( بويژه ارتفاعات ) پوشيده از جنگل انبوه بوده لذا امکان بررسيهاي دقيق زمين شناسي و شناخت سازندها را بسيار محدود و گاه غير ممکن مي نمايد. ارتفاعات عمدتاً متعلق به دوران اول و دوم بوده و قسمت اعظم بخش جلگه اي شهرستان لنگرود بر روي روسوبات دوران چهارم (سنوزوئيک شامل نئوژن و کواترتر) شکل گرفته است. از آنجايي که رسوبات مذکور از قسمتهاي مختلف جمع آوري شده و به سمت اين محدوده انتقال يافته اند، بنابرابن براي انجام فعاليتهاي زراعي به ويژه کشت برنج و باغداري مانند مرکبات و کشت چاي با کيفيت خوب بسيار مناسب و مرغوب مي باشند. البته بدليل نفوذ پذيري و شستشوي خاک امکان هدايت مواد آلي و مغزي به قسمت هاي زيرين وجود دارد که در اين صورت بايد با انجام تمهيداتي نظير افزودن کودهاي مناسب (بويژه کود حيواني) به خاک تقويت آن، کيفيت آنرا در حد مطلوب حفظ نمود.
در زير رسوبات جوان دوران چهارم، تشکيلات گوناگون مربوط به دوران دوم (مزوزوئيک شامل کرتاسه ، ژوراسيک و تا حدي ترياس ) مدفون شده و سنگ هاي دگرگون شده دوران اول (پالئوزوئيک) نيز در قسمت هاي اين محدوده رخنمون پيدا کرده اند.
در محدوده مورد مطالعه حرکات کوهزايي متعددي رخ داده که نتيجه آن شکل گيري گسلهاي فراوان در اين ناحيه مي باشد. بنابراين با توجه به دارا بودن استعداد لرزه خيزي، در احداث ساخت و سازهاي مسکوني و غير مسکوني محدوده مورد نظر، بايد دقت زيادي صورت گرفته و تمامي آئين نامه ها و ضوابط و مقررات فني و سازه اي رعايت گردد.(شکرگزار،1385، 11).
از نظر زمين شناسي بخش شرقي شهرستان شامل دهستانهاي چاف، گل سفيد و درياسر داراي نهشته هاي ساحلي و ماسه بادي و نهشته هاي دلتايي تفکيک نشده عهد حاضر مي باشد، که در بخش شرقي ديوشل و کومله، آخرين پيشرفتگي نهشته هاي دريايي عهد حاضر و پليوستوسن مشاهده مي شود. در دهستانهاي اطاقور و لات وليل، که بخش غربي و کوهستاني شهرستان را شامل مي شود، ماسه سنگ به همراه شيل و آهک، مربوط به دوران دوم و دوره ژوراسيک، کرتاسه زيرين مي توان مشاهده کرد. از نظر لرزه زمين ساخت منطقه گسل ( جنوب شرقي، شمال شرقي ) نسبتاً گسترده اي از بخش هاي غربي اطاقور و لات و ليل مي گذرد که بر سمت شهرستان رودسر و جنوب چابکسر ادامه مي يابد.( معاونت و برنامه ريزي، 1390، 1793).
3 ـ 1 ـ 3 ـ زمين شناسي اقتصادي
منابع معدني بطور کلي بدليل عدم شناخت کافي سازندهاي زمين شناسي موجود در شهرستان لنگرود نمي توان چندان به وفور کانسارها و معادن خوش بين بود. تنها معدن فعال شهرستان لنگرود شامل سنگهاي گرانيتي جنوب شهرستان بوده ( ليلاکوه ) که در حال حاضر به دليل عدم پلاک دهي فقط به صورت سنگ لاشه کاربرد دارند( سنگ فرش کف پارکها و . . . ). اين سنگ ها بدليل ترکها و درزهاي بسيار ريز خاصيت کوپ دهي داشته وليکن در زير دستگاه خاصيت پلاک دهي مطلوبي نداشته، خرد شده و پرت آن زياد است. گرانيت طالش محله حتي خاصيت قواره آوري را هم ندارد. اما مهمترين ماده معدني که در حال حاضر در دست بررسي و اکتشاف است؛ عنصر فلز تيتانيم ( Tio2) بوده که بصورت پلاسر در باند ماسه هاي ساحلي از چمخاله تا کياشهر بطول 35 کيلومتر ديده شده است. اداره معادن و فلزات اعلام داشته در صورت اثبات و تعيين ذخيره مطلوب ( 130ـ 120 هزار تن تيتانيم ) اين معدن ارزش بهره برداري را داشته و جزء معادن متوسط طبقه بندي مي گردد. در اين راستا احداث کارخانه فرآوري واناديم و تيتانيم موجبات اشتغال روستاييان را فراهم مي آورد( شکرگذار، 1385 ،13 ).
3 ـ 1 ـ 4 ـ آب وهوا
بين عوامل طبيعي، آب و هوا نقش بسيار مهم در فعاليت هاي انساني در سياره زمين دارد. به طوري که هيچ نژاد، دسته و گروهي را امکان گريز از تأثيرات شگرف و عميق آن نيست و همواره در خشکي دريا، در جلگه و کوهستان، ميان مردم وحشي و جوامع متمدن اثر ژرف و دير پايي دارد( شکوهي، 1371، 154 ).
اصولاً عامل آب و هوا تأثير مستقيم در بنيان عوامل سازنده محيط هاي جغرافيايي دارد بطوريکه نه تنها در انواع خاک، پوشش گياهي، پوسته زمين، آبهاي ساکن و روان مؤثر واقع مي شود بلکه ساخت پاره يي از چهره هاي طبيعي سياره زمين را نيز نظير اشکال قاره ها، اقيانوس ها و پستي و بلندي ها به عهده دارد. جالب اين است که در سياره زمين چهار عامل طبيعي آب و هوا، پوشش گياهي، نوع خاک و منابع آب يکجا و با هم به صورت واحد عمل مي کنند( همان منبع، 156 ). آب و هوا نسبت به ساير عوامل طبيعي در شکل گيري و گسترش تجمع هاي انساني تاثير بسزايي دارد. شرايط آب و هوايي در نحوه استقرار انواع کاربري، تيپ واحد هاي مسکوني، طول وعرض پنجره ها، ضخامت ديوارها، نوع سقف، جنس مصالح، ارتفاع ساختمان و. . . تأثير مي گذارد از اينرو براي برنامه ريزي هر مجتمع زيستي بايد به عناصر آب و هوايي توجه خاصي صورت گيرد. (شکرگزار، 1385، 9).
عواملي که از مجموعه عناصر اقليم فعاليت هاي کشاورزي را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد، عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نورآفتاب يا روشنايي.
عوامل ياد شده در عين حال که فعاليت هاي کشاورزي را که انسان عامل مهم آن است تحت تأثير قرار مي دهد، پوشش گياهي طبيعي را نيز متأثر مي سازد. ولي تأثير مورد اشاره روي دو گروه متفاوت است به اين گونه که پوشش گياهي طبيعي در مکان هايي که شرايط اقليمي در آنها نامساعد است و زمينه براي نشو و نماي گياهان مناسب نيست به وجود نمي آيد. در صورتي که فعاليت هاي کشاورزي که در حقيقت کشت و کار گياه به دست انسان است عليرغم وابستگي شديد آنها به شرايط اقليمي در نقاطي نيز که شرايط مناسب ياد شده وجود ندارد به کمک تکنيک و دانش انسانها به عمل مي آيد.( بدري فر، 1381، 53 ).
از نظر آب و هوايي اين شهرستان