پایان نامه با کلید واژگان شرکت های تولید کننده، رضایت مندی مشتریان، رضایت مندی مشتری، رضایت مندی

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

زمینه صادرات در نظر بگیرد مشاهده نگردید. با عنایت به گستردگی صادرات در کشور در طی سالهای آتی ، اهیمت شناسائی و اولیت بندی خدمات موثری که در افزایش رضایت مندی مشتریان این صنعت نقش دارند با اهمیت خواهد بود.

استفاده کنندگان از این تحقیق
– شرکت گلستان
– سازمان های دست اندر کار صادرات.
– شرکت های تولید کننده و صادرات کننده