پایان نامه با کلید واژگان 
شرکت های تولید کننده، رضایت مندی مشتریان، رضایت مندی مشتری، رضایت مندی

پایان نامه با کلید واژگان شرکت های تولید کننده، رضایت مندی مشتریان، رضایت مندی مشتری، رضایت مندی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

زمینه صادرات در نظر بگیرد مشاهده نگردید. با عنایت به گستردگی صادرات در کشور در طی سالهای آتی ، اهیمت شناسائی و اولیت بندی خدمات موثری که در افزایش رضایت مندی مشتریان این صنعت نقش دارند با اهمیت خواهد بود.

استفاده کنندگان از این تحقیق
– شرکت گلستان
– سازمان های دست اندر کار صادرات.
– شرکت های تولید کننده و صادرات کننده

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایامام رضا (ع)، درجه حرارت، بهره بردار