پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه، بانک تجارت، کارکنان بانک، سلسله مراتب

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

کارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يک نظام ارزشي پذيرفته شده است که از طريق برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيين شده صورت مي گيرد (رضائيان، 1385). حسابداري مديريت، اطلاعاتي را که توسط حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده تهيه مي شود با کاربرد روش ها و فنون ويژه براي تصميم گيري هاي مديريت آماده و در عين حال با ارائه و توضيح مدل هاي مقداري، امکان اتخاذ تصميمات درست را بر اساس اطلاعات داده شده معرفي و تشريح مي کند. در حسابداري مديريت بر حسب نياز از مدل هاي اقتصاد خرد، پژوهش عملياتي، آمار و رياضيات استفاده مي شود. انجمن حسابداري آمريکا30 حسابداري مديريت را اين گونه تعريف نموده است:
” فرآيند شناسايي، اندازه گيري، جمع آوري، تجزيه و تحليل، تدارک، مشارکت و ارتباط با اطلاعات مالي و اقتصادي مورد استفاده در برنامه ريزي، ارزيابي و کنترل عمليات داخل سازمان را حسابداري مديريت نامند”. مديريت مؤثر مبتني بر تصميم گيري مناسب و دستيابي به نتايج مطلوب است. همچنين مديريت کارآ متضمن تخصيص و مصرف مدبرانه منابع مي باشد. مديران واحدهاي انتفاعي در تصميم گيري هاي با اهميت، عملاً بر اطلاعات حسابداري مديريت اتکاء مي نمايند. در سازمان هاي کوچک تصميم گيري عملاً توسط يک فرد انجام مي شود. هنگامي که سازمان رشد پيدا مي کند، يک فرد نمي تواند به تنهايي همه تصميمات را اتخاذ نمايد و هر چه سازمان وسيع تر مي گردد، امر مذکور مشکل تر و حتي غيرممکن خواهد شد. بدين جهت مديران قسمتي از وظايف خود را به ديگران تفويض مي نمايند. در مسأله ي تفويض اختيار، ميزان مسئوليت پذيري افراد اهميت زيادي دارد؛ زيرا افراد متناسب با اختيارات خود بايد جوابگوي تصميمات اتخاذ شده باشند. آن بخش از دانش حسابداري که اندازه گيري و گزارشگري عملکرد مديران قسمت هاي مختلف سازمان را بر عهده دارد، حسابداري سنجش مسئوليت ناميده مي شود.
استراتژي سازمان طريقي است که سازمان توسط آن جايگاه خود را ميان رقبايش يافته و خود را متمايز و مشخص مي نمايد. جهت داشتن ارزش استراتژيک، حسابداري مديريت با جمع آوري اطلاعاتي در زمينه هايي همچون:
* توانمند سازي مديران براي درگير نمودن مؤثر مشتريان، تأمين کنندگان، عاملين فروش و بازيافت کنندگان جهت نيل به اهداف استراتژيک،
* اتخاذ نگرش بلندمدت در خصوص فعاليت ها و استراتژي ها و
* ايجاد رابطه ميان فعاليت هاي روزانه مديران و کارکنان با اهداف استراتژيک سازمان، مديريت را در رسيدن به اهداف استراتژيک سازمان ياري مي نمايد.
يک سيستم حسابداري مديريت کارا و اثربخش بايد داراي ويژگي هاي فني، رفتاري و فرهنگي باشد. اين سه ويژگي کليد اصلي کسب اطلاعات مناسب از سيستم حسابداري مديريت است. ويژگي هاي فني به سنجش کيفيت اطلاعات به دست آمده از سيستم حسابداري مديريت مي پردازد. براي سنجش صحيح کيفيت اطلاعات بايد دو وبژگي اصلي اين اطلاعات يعني مربوط بودن با تصميمات و درک فرآيند را مورد بررسي قرار داد. مربوط بودن اطلاعات با تصميمات اين گونه تعبير مي شود که اطلاعات حاصل از سيستم حسابداري مديريت موجب اتخاذ تصميم توسط مديريت مي گردد. درک فرآيند نيز به اين صورت تفسير مي شود که حسابداري مديريت سنتي مبتني بر حسابداري سنجش مسئوليت بوده و امروزه مديران دريافتند که نتايج سازمان تابع اين موضوع است که فرآيند چگونه سازماندهي مي شود. يک فرآيند کاري مجموعه اي يکپارچه از وظايف است که با هدف توليد محصول و خدمات انجام مي شود. حسابداري سنجش مسئوليت نمي تواند اطلاعات مورد نياز را براي مديريت کارها فراهم نمايد؛ چون کار در ميان واحدهاي سازماني و به صورت افقي در جريان بوده، ولي سيستم نتايج را بصورت عمودي ارزيابي نموده و تمرکز آن روي اهداف واحدهاي سازماني جزء و منفرد است. انجام اين اهداف ممکن است رضايت مشتري را تضمين نکند. بنابراين به يک سيستم حسابداري مديريت فرآيندگرا نياز پيدا شده است تا خروجي فرآيندهاي کاري واحدهاي متقابل را اندازه گيري نمايد که به نيازهاي مشتري مربوط مي باشد. همچنين اين فرآيند مديريت را در زمينه هايي چون درک روابط علت و معلولي، شناسايي فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده، کمک به درک رابطه ميان قسمت هاي مختلف زنجيره ارزش و مشخص نمودن گلوگاه هاي درون و برون سازماني کمک نمايد.
ويژگي هاي رفتاري بيان کننده اين مطلب هستند که اندازه گيري ها و معيارهاي حسابداري مديريت به گونه اي مختلف رفتار سازماني افراد را تحت تأثير قرار مي دهند. از جمله اين موارد: تغيير آگاهي و معرفت افراد با به عينيت درآوردن مسائل، انگيزش رفتار مطلوب توسط اطلاعات سيستم کارا و اثربخش، تغيير نگرش و اشتياق دروني افراد و همچنين تغيير ويژگي ها و صفات افراد مي باشد.
ويژگي هاي فرهنگي به باورها، ارزش ها و طرز تفکر اعمال شده در يک معيار اشاره دارد. معيارهاي حسابداري مديريت بازتاب ارزش ها، باورها و طرز تفکر اعضاي سازمان است. به عبارت ديگر نشان دهنده فرهنگ سازماني يا اجتماعي آن سازمان است.
نگارنده در اين تحقيق، مهم ترين موانع در عدم بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري را در قالب سه ويژگي ذکر شده تحت عنوان : موانع فني، موانع رفتاري و موانع فرهنگي مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. موانع فني در دو بخش موانع فني عدم
استفاده مديران از اطلاعات حسابداري و موانع فني مربوط به كاركنان در عدم استفاده و ارائه اطلاعات حسابداري مديريت با شاخص هاي زير مورد بررسي قرار گرفته است:
* عدم تمايل مديران نسبت به الگويابي سيستم‌هاي موفق ساير سازمان ها
* عدم ارائه گزارشات اساسي و به موقع براي تصميم گيري توسط واحد حسابداري
* ناآگاهي مديران از نقش و قابليت هاي سيستم حسابداري مديريت
* تغييرات و جابجايي زود هنگام مديران
* عدم ارتباط متقابل مديران و کارکنان
* عدم توانايي مديران و کارکنان در بکارگيري اطلاعات حسابداري
* عدم آشنايي حسابداران با روش هاي حسابداري
موانع فرهنگي عدم استفاده ي مديران از اطلاعات حسابداري در قالب شاخص هاي زير ارائه شده است:
* نداشتن روحيه نوآوري فردي و خلاقيت
* عدم باور مديران به سودمندي اطلاعات حسابداري
* نداشتن روحيه مسئوليت پاسخگويي
* نداشتن روحيه تحمل مخاطره و تعارض
و موانع رفتاري عدم استفاده ي مديران از اطلاعات حسابداري مديريت نيز به شرح ذيل ارائه و مورد بررسي قرار گرفته است:
* عدم وجود اجبار و الزام به استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت
* کمبود تجربه مديران و نبودن نظام شايسته سالاري مناسب در انتصابات مديران و کارکنان
* عدم برنامه ريزي و کنترل
* عدم گرايش به روحيه همبستگي گروهي
* عدم توجه به ايجاد سيستم‌‌هاي انگيزش رفتاري، تشويق، تنبيه

فصل سوم
روش ( متدولوژي ) تحقيق

3 ـ 1 پيشگفتار
بطور کلي هر تحقيق در ابتدا در پي طرح شدن مشکل يا مسئله اي مطرح مي شود. در انجام تحقيق ، پژوهشگر با جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز، سازماندهي و در نهايت تجزيه و تحليل آن ها، فرضيات را مورد ارزيابي و آزمون قرار مي دهد. بر مبناي قضاوت نسبت به فرضيات ، سؤالات تحقيق پاسخ گفته مي شود و با استنتاج از آن ها ، انتظار مي رود اهداف تحقيق حاصل شود. بنابراين فرآيند جمع آوري اطلاعات و داده ها و همچنين تجزيه و تحليل آن ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. چرا که نظريه ها در قالب آمار و ارقام علمي تجلي مي يابد و حاصل آن بصورت کمّي جلوه گر شده و مدل نظري تحقيق قابل سنجش و محاسبه مي گردد (علوي،1385، 39).
در اين فصل به روش تحقيق مورد استفاده، مشخصات مربوط به جامعه آماري، روش گردآوري داده ها و ابزار تحقيق اشاره شده، همچنين روايي و پايايي ابزار و روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اين که اين تحقيق، درصدد بررسي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت بوده است، لذا شاخص ها و زير شاخص هاي مربوط به عدم بکارگيري اطلاعات حسابداري توسط مديران شناسايي و نهايي گرديد و پس از طراحي پرسش نامه و جمع آوري اطلاعات به بررسي روايي و پايايي آن پرداخته شد.

3 ـ 2 روش کلي تحقيق
بر مبناي هدف، اين تحقيق يك تحقيق كاربردي بوده است. همچنين از نظر روش استنتاج و گردآوري داده ها، يك پژوهش توصيفي، و چون متغيرهاي آن از نوع کيفي بوده و از طريق احراز يا نظرسنجي مورد سنجش قرار گرفته اند، بر اساس چارچوب کلي اجراي تحقيق، پيمايشي محسوب شده است.

3 ـ 3 تعريف جامعه ي آماري
محدود و فضاي مطلوب محقق، جامعه ي آماري را معين و مشخص مي کند. بنابراين تعريف جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد، اشياء يا پديده هاي که معين، دو به دو متمايز و حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک بوده و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. هر بخشي از جامعه آماري را نمونه گويند. به عبارت ديگر نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد (عادل آذر و مؤمني،1375).
جامعه ي آماري اين پژوهش، رؤسا، معاونان و رؤساي دواير اعتباري و صندوق کليه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختياري بوده است.

3 ـ 4 تعريف نمونه و کفايت آن
گفته شد که اين تحقيق از نظر روش استنتاج و گردآوري داده ها، يک تحقيق توصيفي بوده است. در روش استنتاج توصيفي، نمونه گيري وجود نداشته و اطلاعات کل جامعه ي آماري در گردآوري داده ها، مورد مطالعه قرار گرفته است؛ بعبارتي از روش سرشماري استفاده شد. بنابراين در اين تحقيق خطاي تعميم وجود نداشت و جامعه و نمونه بر هم منطبق بوده اند. در اين صورت اولاً فرضيات حذف شده اند و ثانياً کليه ي آزمون ها نيز حذف شده اند.

3 ـ 5 روش نمونه گيري و دليل انتخاب
در استان چهارمحال و بختياري در مجموع 18 شعبه ي بانک تجارت وجود دارد. براي هر شعبه چهار سمت (رياست شعبه، معاونت شعبه، رئيس دايره ي اعتبارات و رئيس دايره صندوق شعبه) به پرسش نامه پاسخ دادند. تعداد افراد نمونه 72 نفر که برابر با کل جامعه ي آماري بوده است. تحقيق حاضر به اين دليل انتخاب شد که محقق خود از کارکنان بانک تجارت مديريت شعب استان چهارمحال و بختياري بوده و سابقه ي خدمت در دايره حسابداري و کنترل عمليات بانک را داشته و به اهميت حسابداري مديريت در طرح ريزي، کنترل، تجزيه و تحليل ها و تصميم گيري هاي مديريت واقف بوده است.

3 ـ 6 روش هاي گرد آوري داده ها و کاربرد
روش گردآوري اطلاعات پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش مطالعات ک
تابخانه اي و پژوهش هاي ميداني بوده است:
* براي بررسي ادبيات موضوعي پژوهش (مطالعات کتابخانه اي) به طور عمده از کتب، مقالات و منابع فارسي و لاتين حاصل از جستجو در اينترنت و منابع اطلاعاتي و کتابخانه ها استفاده شده است.
* براي تهية اطلاعات مورد نياز درباره شاخص‌ها (پژوهش هاي ميداني) از پرسش نامه استفاده شده است.
* براي تهيه پرسش نامه ي ‌تحقيق و همچنين براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري از ديدگاه مديران بانک تجارت و به دست آوردن ديدي كلي نسبت به موضوع تحقيق، از ابزار مصاحبه با افراد متخصص در زمينه پژوهش استفاده شده است.

3 ـ 7 ابزار تحقيق و کاربرد
ابزار سنجش و اندازه گيري، وسايلي هستند که محقق به کمک آن ها مي تواند اطلاعات مورد نياز را براي تجزيه و تحليل و بررسي پديده ي مورد مطالعه و نهايتاً کشف حقيقت گردآوري نمايد (حافظ نيا، 1388). براي روش کار تحقيق حاضر، ابزار پرسش نامه برگزيده و طراحي شده است. اين ابزار به صورت مجموعه سؤالاتي مکتوب که حول متغيرهاي مسأله تحقيق تنظيم شده، ساخته شده و پاسخگو به شکل حضوري يا غيرحضوري و مستقيم يا غيرمستقيم آن را تکميل کرده است. از آن جا که سنجش ديدگاه ها و نگرش ها از امور کيفي هستند و ابزار ويژه اي را در چارچوب مقياس هاي اسمي براي اندازه گيري متغيرها طلب مي کند، از طيف ليکرت استفاده شده تا پاسخگو گرايش خود را درباره ي آن مشخص نمايد.
پرسش نامه با هدف ارائه چارچوبي براي رتبه بندي موانع بکارگيري اطلاعات حسابداري کافي بر تصميم گيري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) طراحي شده است. در پرسش نامه در بخش اول سؤالات عمومي جهت بررسي اطلاعات دموگرافيک و جمعيت شناختي جامعه آماري مطرح گرديده و در بخش دوم سؤالاتي با روش AHP فازي جهت تعيين ضريب اهميت گزينه ها در قالب معيارهاي اصلي به منظور رتبه بندي موانع مطرح شده است. در بخش سوم، اولويت بندي شاخص هاي تبيين کننده موانع اصلي ذکر شده است. هر يک از عوامل اصلي، از يک سري شاخص هايي تشکيل شده اند که اين شاخص ها با مطالعات وسيع و جامع و مباني نظري و پيشينه پژوهشي و نيز در نظر گرفتن ماهيت مطالعه حاضر و استعلام نظر و مصاحبه با خبرگان انتخاب شده اند. اطلاعات استخراجي از پرسش نامه بصورت کاملاً محرمانه، تنها به منظور تجزيه و تحليل طرح تحقيقاتي مورد استفاده قرار گرفته است. پاسخگويان با مطالعه توضيحات مربوط به روش FAHP و راهنماي تکميل جداول بر اساس مقايسات زوجي، که در ابتداي هر جدول آورده شده است، جداول شماره (پ ـ 1) تا (پ ـ 4) را مطالعه و تکميل نموده اند.

3 ـ 8 روايي و پايايي پرسش نامه
ابزار سنجش مي بايد از پايايي و روايي لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و از طريق اين داده ها و تجزيه و تحليل آن ها، فرضيه هاي مورد نظر را بيازمايد و به سؤالات تحقيق جواب دهد (حافظ نيا، 1377، 137). روايي يعني اين که محتواي ابزار و يا سؤالات مندرج در پرسش نامه، بطور دقيق متغيرها و موضوع مورد مطالعه را مي سنجد يا نه؟ آيا آن چه را که فکر مي کنيم اندازه مي گيريم، واقعاً اندازه مي گيريم؟ (مومني، 1386، 28). به عبارت ديگر منظور از روايي اين است که مقياس و محتواي ابزار، دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، يعني هم