پایان نامه با کلید واژگان
پرسش نامه

پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه

دی ۸, ۱۳۹۷ 0 By mitra1--javid

ز طريق پرسش نامه به دست آمده است) به صورت فازي تهيه شد، بايد وزن هاي نسبي و نهايي محاسبه مي شدند که روش‌هاي مختلفي براي آن توسط پژوهشگران ارائه شده است. از جمله روش تحليل توسعه اي که توسط چانگ ارائه گرديده و در اين پژوهش از آن استفاده شده است. گام هاي تحليل چانگ به شرح زير محاسبه و ارائه شده است:
گام اول) براي هر يک از سطرهاي ماتريس مقايسات زوجي که به گونه بالا تهيه شده است مقدار Si که يک عدد فازي مثلثي است به صورت زير محاسبه گرديد:

(۴۶, ۶/۶۳, ۹۱ ) = (۲/۹, ۶/۱۰, ۱۳ ) × (۵,۶,۷ ) = ۱ S

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگاندروس دانشگاهی، هوش مصنوعی، مدل ریاضی، جستجوی محلی