پایان نامه با کلید واژگان پرسش نامه

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

ز طريق پرسش نامه به دست آمده است) به صورت فازي تهيه شد، بايد وزن هاي نسبي و نهايي محاسبه مي شدند که روش‌هاي مختلفي براي آن توسط پژوهشگران ارائه شده است. از جمله روش تحليل توسعه اي که توسط چانگ ارائه گرديده و در اين پژوهش از آن استفاده شده است. گام هاي تحليل چانگ به شرح زير محاسبه و ارائه شده است:
گام اول) براي هر يک از سطرهاي ماتريس مقايسات زوجي که به گونه بالا تهيه شده است مقدار Si که يک عدد فازي مثلثي است به صورت زير محاسبه گرديد:

(46, 6/63, 91 ) = (2/9, 6/10, 13 ) × (5,6,7 ) = 1 S