پایان نامه درمورد 
الگوریتم ژنتیک

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

پیوند یک نقطه‌ای ۳۶
شکل (۳-۵) الگوریتم ژنتیک با بکارگیری مفهوم نخبه‌سالاری ۴۰
شکل (۳-۶) تعیین مقدار ماکزیموم بعنوان تابع برازندگی ۴۷
شکل (۳-۷) نمودارالگوریتم ژنتیک بکار گرفته شده در تحقیق حاضر ۴۹
شکل (۳-۸) بلوک دیاگرام مورد استفاده درفشار جزیی آند ۵ بار ۵۲
شکل (۴-۱) روند حل معادلات پیل سوختی ۵۷
شکل (۴-۲) پیل سوختی و دستگاه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایتوسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد