پایان نامه درمورد کاتد.، ۶۸، پلاریزاسیون، (۵-۵)

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

کارکردی پیل ثابت و برابر دمای بهینه oC75 ۶۷
شکل (۵-۳) ماکزیمم توان پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت کاتد. فشار آند و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابرمقادیر بهینه ۶۸
شکل (۵-۴) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت کاتد. فشار آند و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه ۶۸
شکل (۵-۵) ماکزیمم توان پیل