پایان نامه رایگان با موضوع ، حداکثر-سؤال، مجموع)/N(سؤال، حداقل)

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

به متعلق نمره حداکثر-سؤال به متعلق نمره حداقل))
ﺿﺮﻳﺐﺗﻤﻴﺰ

(D)تمیزضریب=(بالاگروهافرادنمرات مجموع-پایین گروهافرادنمرات مجموع)/N(سؤال به متعلق نمره حداکثر-سؤال به متعلق نمره حداقل)