پایان نامه رایگان با موضوع 
تکرارپذیری

پایان نامه رایگان با موضوع تکرارپذیری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷ 0 By y8oozita

نمونه‌های با بافت پیچیده بسیار مناسب می‌باشد (۱۱، ۱۰) به منظور افزایش تکرارپذیری استخراج، این روش توسط دستگاه‌های نیمه خودکار و تمام خودکار نیز انجام پذیرفته است. در شکل (۲-۲) نمایی از سیستم میکرواستخراج با قطره به دو شیوه استخراج مستقیم و استخراج از فضای فوقانی نشان داده شده است.

(شکل ۲-۲). نمایی از سیستم میکرواستخراج با

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعحل مسئله، بهره بردار