پایان نامه رایگان با موضوع گونه‌ها، می‌پذیرد.، ساده،، “HS-SDME”

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

در فضای فوقانی۷ را مطرح نمودند (۹).
در این روش که میکرواستخراج با حلال از فضای فوقانی نامیده می‌شود، قطره برای زمانی معلوم در تماس با فضای فوقانی نمونه قرار گرفته و استخراج گونه‌ها از محلول به فضای فوقانی و از آنجا به درون قطره انجام می‌پذیرد.
“HS-SDME” روشی ساده، حساس و ارزان است و جهت استخراج ترکیبات فرار و نیمه فرار از