پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، معلمان مدارس

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

سوي دستيابي به هدف ، کارساز باشد و سبب شود که ورزشکاران افکار منفي را از ذهن خود دور کرده و با جايگزين کردن افکار مثبت مها ر رفتار را نيز به نحو شايسته در دست بگيرند که اين خود موجب کاهش فاکتور هاي تآثير گذار منفي از جمله استرس و اضطراب گرديده و افزايش اعتماد به نفس و ارتقاي خود پنداره مثبت را به دنبال خواهد داشت همچنين شناخت و ارتباط ميان ويژگي هاي رواني و هوش هيجاني معلمان تربيت بدني نه تنها مي تواند مربيان ورزش را در انتخاب بازيکنان و واگذاري مسئوليت هاي مختلف و درک رفتار و چگونگي برخورد با آنها کمک کند بلکه مي تواند به رعايت اخلاق ورزشي کمک کند ؛ به عبارتي ديگر مي تواند از بروز رفتار هاي غير ورزشي به منظور بردن مسابقه ،انجام اعمالي که باعث آسيب و صدمه به ديگران مي شود پيشگيري کنند .در نهايت به مسئولين امور ورزشي و مربيان پيشنهاد مي شود که براي ارتقاء سطح سلامت روان معلمان تربيت بدني جهت موفقيت در ميادين ورزشي ،با برگزاري دوره هاي آموزش هوش هيجاني توسط روان شناسان ورزش ، گامي موثر در پيشرفت ورزش کشور بردارند و پژوهشهاي آينده اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند که آياآموزش اين مهارت ها به معلمان (از آنجائي که مهمترين منبع اطلاعاتي دانش آموزان،معلمان مي باشند و افزايش سطح دانش معلمان به بهبود عملکرد ورزشي دانش آموزان کمک مي کند ) مي تواند به دانش آموزان کمک کندو عملکرد آنها را بهبود ببخشد.
مربيان و معلمان در موقعيتي هستند كه پرورش دهنده قوي رشد مهارت هاي اجتماعي -عاطفي دركودكان هستند و بنابراين، مهم است كه معلمان آنها، بويژه با سابقه ترها را به چالش بگيريم تا نگاهي نزديكتر به مهارت هاي اجتماعي و هيجاني فردي بيندازند و به گونه سيستماتيك اين مهارت ها را از راه يك لنز هوش هيجاني بالا ببرند. بايد در مورد متدلوژي راههاي دسترسي و افزايش توانايي هاي هوش هيجاني معلمان كار كرد. معلمان ذاتاً مي دانند كه آنها نقشي مهم در آينده علمي و موفقيت در زندگي دانش آموزان دارند، اما به هرحال، ممكن است معلمان گاهي اوقات دچار سردرگمي در عملكردشان شوند و نادانسته در دام الگوها و يا عادتهايي قرار گيرند كه كمتر از آنها آگاه باشند. لذا، بتازگي كلاسهاي آموزشي هوش هيجاني براي معلمان قبل و ضمن خدمت در امريكا برگزار شده است. تدريس نه تنها شغل استرس زا و پركاري است بلكه مي تواند پر از هيجان باشد. با آگاهي از اين كه شما چه كسي هستيد و چگونه واكنش نشان مي دهيد، بهتر قادرخواهيد بود يك معلم شايسته و حرفه اي باشيد. تاثير اين آموزش ها بر عملكرد معلمان در واكنش نسبت به رفتارهاي دانش آموزان در كلاس هاي درس بسيار موثر بوده است و فرا آگاهي به آنها بسيار كمك كرده بود. آنها احساسات خود و دانش آموزان و واكنش خود را به آنها هر روز مكتوب مي كردند و آن را مورد تحليل قرار مي دادند. همچنين، آنها رشد هيجاناتشان را بر پيامدهاي رفتاري دانش آموزان مؤثر مي دانستند. نتيجه بحث ها اين بود كه افزايش هوش هيجاني معلمان بر يادگيري دانش آموزان درحد زيادي در حيطه علمي و بين فردي به گونه معني داري تاثير گذاشته بود. اين نوع آموزشها هم براي معلمان تازه كار و هم براي سابقه داران از راه برنامه هاي حمايتي انجام پذيرفت. اين برنامه ها در آموزش ضمن خدمت مي تواند به وسيله روانشناسان مدرسه و مشاوران راهنما طراحي و تسهيل گردد. لذا ، توانايي تنظيم و مديريت هيجاناتشان در كلاس درس فاكتوري مهم براي تدريس موفق و موثر است. برخلاف مهارت هاي ديگر كه يك معلم داراست، توانايي پاسخ به موقعيت هاي دشوار و پيش بيني نشده شايد چالش آور تر از همه باشد. وقتي كه زمان براي واكنش كوتاه است، معلم بايد قادر باشد يك سازگاري هيجاني سريعي را حتي در ميانه يك موقعيت بسيار منفي ايجاد كند. موقعيت هايي كه در مدرسه پيش بيني و برنامه ريزي نشده اند و سازگاري هيجاني مناسبي را مي طلبند (کريمينتزر ، 2005).
يافته ديگر پژوهش اين بود که ميانگين سلامت عمومي و نشانگان جسماني، اضطرابي، کارکرد اجتماعي و افسردگي دبيران تربيت بدني پايين تر از متوسط مورد انتظار مي باشد.که اين نتيجه با تحقيقات :مهري و همکاران(2012) ؛راس و هايس118 (2008) ؛آنونيماس (2005) ؛حسيني و همکارانش،(1385) ؛امان الهي و رجبي (1385) ؛حبيبي و همکاران (1388)؛اصفهاني،(1380) ونوربخش (1378) زير مغاير است . شايد يکي از دلايل و مهم ترين اين ناهمخواني شرايط دشوار در شهرستان هاي کوچک از جمله خواف باشد با توجه به مرزي بودن منطقه و محروم بودن از امکانات با توجه به شهرهاي بزرگ سلامت رواني اين گروه پايين است.
در واقع سلامت رواني تعادل بين اعضا و محيط در رسيدن به خود شکوفايي دانسته شده است و در واقع نوعي بلوغ روان شناختي است. در اين اين وضعيت معمولا بيشترين اثر بخشي و رضايت فردي و اجتماعي که شامل احساسات و بازخوردهاي مثبت نسبت به خود و ديگران است ، نشان داده مي شود.از نظر چاوگان (1991 ) فردي که از سلامت روان برخوردار است داراي حسي از مسئوليت پذيري ،اعتماد به خود ،هدف مداري،ارزش هاي شخصي، فرديت و يگانگي است .
همچنين نتايج نشان داد بين هوش هيجاني و سلامت روان معلمان زن ابتدايي رابطه وجود ندارد ولي در معلمان زن راهنمايي ومتوسطه رابطه وجود دارد که اين نتيجه با تحقيقات سالووي، استرود،و لري واپل (2002) ؛ سياروچي و اندرسون(2002) ؛مجيد محمد نژاد و سليماني نژاد (2012) ؛تيسائوسيس و نيکولا(2005) ؛رومانو و واهلستروم (2000)همخواني دارد.
هوش ه
يجاني در سلامت افراد اثر مهمي دارد و از استرس موجود به هنگام مواجهه با وضعيت هاي دشوار نظير بيماري هاي سخت ،اضطراب و نگراني مي کاهد . تحقيقات انجام شده در دانشکده پزشکي هاروارد -با عکس برداري از مغز – نشان داد که همراه با تغييرات هوش هيجاني ،تغييرات جسماني در مغز شکل مي گيرد . مهارت هاي هوش هيجاني، توانايي مغز براي مقابله با اضطراب را تقويت مي کنند و اين باعث مي شود که دستگاه دفاعي بدن در مقابل بيماري ها مقاومت بيشتري داشته باشد (برادبري و گريوز،ترجمه گنجي ،1384).شواهد و مدارك موجود در مورد ميزان بروز استرس بر اساس مقاطع تحصيلي تدريس، جنس و سن قاطعيت كمتري دارند. با اين حال پژوهش هاي انجام شده در زمينة مقايسة معلمان با ديگرمتخصصان، نشان مي دهد كه معلمان بيشترين استرس شغلي را دارند. نتايج تحقيق تراندال ( به نقل از اوي لينگ،2000) نشان مي دهد كه معلمان مدارس ابتدايي در مقايسه با معلمان دبيرستاني استرس بيشتري را تجربه مي كنند.هوش هيجاني از طريق تآثير برروي سلامت روان مي تواند عامل مهمي براي پيش بيني عملکرد معلمان در محيط کار ( مدرسه) باشد و چنانچه بتوان از طريق دوره هاي آموزش هوش هيجاني معلمان را بهبود بخشيد ممکن است در يادگيري دانش آموزان اثر بگذارد .مطالعات متعددي در زمينة ارتباط هوش هيجاني با سلامت جسماني و رواني انجام گرفته است . نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه هوش هيجاني هم به صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم با سلامت روان ارتباط دارد . هر كدام از اجزاي هوش هيجاني به نحوي به كيفيت سلامت روان تأثير دارند.
از نتايج ديگر پژوهش حاضر اين بود با توجه به مقطع تدريس ، بين هوش هيجاني و سلامت روان معلمان مرد ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه شهرستان خواف رابطه معني داري وجود دارد . به لحاظ رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني به ترتيب براي معلمان راهنمايي ، متوسطه و ابتدايي قرار دارد.
تراب زاده و همکاران (2013) ؛مهدي بوستاني و همکارش (2011) ؛موسوي و همکاران (2012 ) محمد نژاد و سليماني نژاد (2012) وخسرو جردي و خانزاده (1386) همخواني دارد.
نتيجه ديگر پژوهش اين بود که بين هوش هيجاني معلمان تربيت بدني مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان تفاوت وجود ندارد. که اين نتيجه با تحقيقات آرويند هانس و همکاران (2013) ؛ سارني و همكاران)2000 )؛پيرخائفي و رقيعيان (1391) رجايي و همکاران (1385) ؛ سالووي و همکاران (1995 ) بار-آن (2000)و قرباني و همکاران (2002) همخواني دارد.
احتمال دارد معلمان ورزشي با هوش هيجاني بالا،چگونگي مقابله با تنش ها و فشار هاي رواني ، ارزيابي مثبت از وقايع و