پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

۳-۳-۱-۶ جهش ۳۷
۳-۳-۱-۶-۱ احتمال جهش )) ۳۸
۳-۳-۱-۷ سایر عملگرهای ژنتیکی ۳۸
۳-۳-۲ الگوریتم ژنتیک با نخبه سالاری ساده ۳۸
۳-۳-۳ روشهای جایگزینی ۳۹
۳-۳-۴ معیار همگرایی ۴۰
۳-۳-۵ معیار عملکرد ۴۱
۳-۳-۶ تفاوت GA با روشهای مرسوم بهینه‌سازی ]۲۱[ ۴۱
۳-۳-۷ نقاط قوت GA ۴۲
۳-۳-۸ نقاط ضعف GA ۴۲
۳-۳-۹ در چه مواقعی از GA استفاده