دانلود پایان نامه ارشد درمورد پردازش اطلاعات، شناخت درمانی، انسان گرایی، اصالت وجود

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

۲-۸-۲-الگوی فقدان شیء: ۲۹
۲-۸-۳-نظریه یادگیری ۳۰
۲-۸-۴-درماندگی آموخته شده ۳۱
۲-۸-۵-نظریه شناختی ۳۳
۲-۸-۶-اسناد (نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی: ۳۳
۲-۸-۷-نظریه اصالت وجودی- انسان گرایی درباره افسردگی ۳۵
۲-۸-۸-دیدگاه پردازش اطلاعات : ۳۵
۲-۹-درمان: ۳۶
۲-۹-۱-درمان های روانی – اجتماعی ۳۶
۲-۹-۲-شناخت درمانی ۳۷
۲-۹-۳-درمان