منبع پایان نامه درباره شناورسازی، ۱-۳-۳-۱-، ۱-۳-۳-، پودری

دسامبر 5, 2018 0 By y8oozita

۱-۱- فناوری ‌نانو ۱
۱-۲- اهمیت تصفیه آب ۲
۱-۲-۱- نانو فناوری و تصفیه آب ۴
۱-۳- روش های مختلف تصفیه پساب ۶
۱-۳-۱- تصفیه بیولوژیکی ۷
۱-۳-۲- تجزیه گرمایی ۸
۱-۳-۳- جذب و دفع ۸
۱-۳-۳-۱- شناورسازی با هوا ۹
۱-۳-۳-۲- کربن فعال ۹
۱-۳-۳-۲-۱- تصفیه با کربن فعال دانه ای(GAC) ۱۰
۱-۳-۳-۲-۲- تصفیه با کربن فعال پودری