منبع مقاله درباره
توسعه پاید، توسعه پایدار، ردپای بوم شناختی، الگوی مصرف

منبع مقاله درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، ردپای بوم شناختی، الگوی مصرف

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

۲-۲-۸- دیدگاههای مختلف درباره توسعه پایدار: ۳۵
۲-۲-۸-۱- دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک: ۳۵
۲-۲-۸-۲- دیدگاه دانشمندان بوم‌شناس: ۳۵
۲-۲-۸-۳- دیدگاه عدالت بین نسلی: ۳۵
۲-۲-۸-۴- دیدگاه توازن مواد : ۳۵
۲-۲-۸-۵- ویژگیهای توسعه پایدار: ۳۶
فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه
۳-۱- برخی از ویژگی های طبیعی محدودهی موردمطالعه: ۴۳
۳-۱-۱- موقعيت، حدود و وسعت: ۴۳
۳-۱-۲- توپوگرافی: ۴۴
۳-۱-۳- زمین‌شناسی: ۴۶
۳-۱-۴- تکتونیک: ۴۷
۳-۱-۵- خاکهای شهرستان اصفهان: ۴۷
۳-۱-۶- وضعیت آب و هوایی: ۴۷
۳-۱-۷- منابع آب: ۵۱
۳-۱-۷-۱- آبهای سطحی: ۵۱
۳-۱-۷-۲- آبهای زیرزمینی: ۵۱
۳-۱-۸- پوشش گیاهی: ۵۲
۳-۲- برخی از ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی شهرستان اصفهان: ۵۳
۳-۳- برخی از ویژگیهای کالبدی شهرستان اصفهان ۵۴
۳-۳-۱ حمل‌ونقل: ۵۴
۳-۳-۲- کاربری اراضی شهرستان اصفهان: ۵۴
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل یافتهها
۴-۱- مقدمه: ۵۹
۴-۲- روشهای ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی و بوم‌شناختی توسعه: ۶۰
۴-۳- روش ارزیابی تداخل آثار بوم‌شناختی: ۶۱
۴-۴- روش ردپای بوم‌شناختی: ۶۲
۴-۴-۱- روش محاسبه ردپای بوم‌شناختی: ۶۵
۴-۴-۲- اقلام مصرف: ۶۶
۴-۵- مزیتها و معایب روش ردپای بوم‌شناختی: ۷۲
۴-۵-۱- مزایای ردپای بوم‌شناختی ۷۲
۴-۲-۵- معایب روش ردپای بوم‌شناختی: ۷۳
۴-۶- محاسبه ردپای شهرستان اصفهان: ۷۳
۴-۶-۱- زمین انرژی: ۷۳
۴-۶-۲- زمین کشاورزی ۷۸
۴-۶-۳- مراتع: ۸۴
۴-۶-۴- زمین جنگل: ۸۵
۴-۶-۵- زمین دریا: ۸۵
۴-۶-۶- زمین‌ساخته شده: ۸۵
۴-۷- محاسبه ظرفیت زیستی شهرستان اصفهان: ۹۱
۴-۸- محاسبه کسری موازنه: ۹۲
۴-۹- مقایسه ردپای بوم‌شناختی شهرستان اصفهان با ردپای ایران و جهان ۹۵
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه ۱۰۰
۵-۲- پاسخ به فرضیههای تحقیق ۱۰۱
۵-۲-۱- فرضیه اول : ۱۰۱
۵-۲-۲- فرضیه دوم: ۱۰۲
۵-۳- نتیجهگیری: ۱۰۳
۵-۴- پیشنهادها و راهکارها : ۱۰۵
۵-۵- منابع: ۱۰۸

عنوان فهرست جدول ها صفحه
جدل شماره۱: مساحت اختصاص داده شده به هر کدام از بخش های مصرفی شهرستان اصفهان_____________۵۵
جدول شماره۲: حوزه های کاربری__________________________________________________۶۸
جدل شماره۳: نوع زمین، نوع کاربری و سیستم آن برای برآورد ردپای بوم شناختی_____________________۶۹
جدل شماره۴: میزان برق مصرفی در بخش های مختلف شهرستان اصفهان ۱۳۹۰ ______________________۷۴
جدول شماره۵: مصرف انواع فراورده های نفتی شهرستان اصفهان ۱۳۹۰ ___________________________۷۴
جدل شماره۶: مقدار انرژی مصرفی غذا، حمل و نقل _______________________________________۷۵
جدل شماره۷: هزینه و درآمد خانوار شهرستان اصفهان ۱۳۹۰__________________________________۷۶
جدول شماره۸: مقدار انرژی مصرفی حوزه مربوط به کالا و خدمات______________________________۷۷
جدل شماره۹: مقدار تولید هر یک از محصولات گیاهی______________________________________۷۹
جدل شماره۱۰: مقدار تولید و سرانه مصرف گوشت و شیر به تفکیک دام شهرستان اصفهان ۱۳۹۰ ____________۸۰
جدول شماره۱۱ : میزان عملکرد هر یک از محصولات در هکتار_________________________________۸۱
جدل شماره۱۲مقادیر شیر و گوشت مصرف شده گوسفند و بز در شهرستان اصفهان ۱۳۹۰ _________________۸۴
جدل شماره۱۳: : مساحت اختصاص داده شده به هر کدام از بخش های مصرفی شهرستان اصفهان____________۸۶
جدول شماره۱۴: ردپای بوم شناخنی شهرستان اصفهان ______________________________________۸۷
جدل شماره۱۵: مساحت کاربری های مختلف شهرستان اصفهان ۱۳۹۰ ____________________________۹۲
جدل شماره۱۶: فاکتور معادل_____________________________________________________۹۳
جدول شماره:۱۷فاکتور عملکرد____________________________________________________۹۳
جدل شماره۱۸: کسری موازنه بوم شناختی شهرستان اصفهان__________________________________۹۵
جدول شماره ۱۹: مقایسه ردپای بوم شناختی شهرستان اصفهان با ایران و جهان

عنوان فهرست نمودار ها صفحه
نمودار شماره ۱: مقدار ردپای بوم شناختی در بخش زمین انرژی__________________________۷۸
نمودار شماره ۲: ردپای غذا های گیاهی مورد بررسی_________________________________۷۹
نمودار شماره ۳:ردپای غذای حیوانی بخش کشاورزی_________________________________۸۰
نمودار شماره ۴:سهم ردپای بوم شناختی در بخش های مختلف مصرفی______________________۹۵

عنوان فهرست نقشه ها صفحه
نقشه شماره۱:موقعیت نسبی استان و شهرستان اصفهان____________________________________۴۴
نقشه شماره:۲ توپوگرافی استان و شهرستان اصفهان______________________________________۴۶
نقشه شماره۳: وضعیت اقلیمی استان و شهرستان اصفهان___________________________________۴۸
نقشه شماره۴: کاربری اراضی شهرستان اصفهان________________________________________۵۷
نقشه شماره۵:ردپای بخش غذای مصرفی در شهرستان اصفهان_______________________________۸۸
نقشه شماره۶: ردپای بخش حمل و نقل در شهرستان اصفهان________________________________۸۹
نقشه شماره۷ ردپای بخش کالا و خدمات در شهرستان اصفهان_______________________________۹۰
نقشه شماره۸ ردپای بخش مسکن در شهرستان اصفهان____________________________________۹۱
نقشه شماره۹ردپای کل ساکنین شهرستان اصفهان_______________________________________۹۷

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعدرس پژوهی، روابط قدرت، سازنده گرایی، عامل اجتماعی

عنوان فهرست شکلها صفحه
شکل شماره۱: گلبادهای ماهیانه ایستگاه سینوپتیک شهرستان اصفهان___________________________۵۰
شکل شماره۲: گلبادهای سالیانه ایستگاه سینوپتیک شهرستان اصفهان___________________________۵۰
شکل شماره ۳: جریان تولید و صادرات و واردات درون یک سیستم___________________________۷۱

فصل ادمه و کلیات پژوهش

فصل اول:
مقدمه و کلیات پژوهش

مقدمه:
امروزه انسان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در عرصه‌های زیست‌محیطی روبه‌روست و در اين زمينه ایده‌ی يكسان و همه‌جانبه‌ای ميان صاحب‌نظران زیست‌محیطی وجود دارد كه
اکوسیستم زمين، در سطوح موجود فعالیت‌های اقتصادي و عرصه‌های مادي،ديگر قادر به پايداري نيستند؛ زيرا فشارهاي اقتصادي بر منابع طبيعي بیش‌ازپیش رو به افزايش است. رشد شتابان شهرنشيني و توسعه‌ی شهرها در جهان امروز و به‌ویژه در كشورهاي روبه‌پیشرفت و پيامدهاي آن براي جوامع و ساكنانش، موجب توجه جدي صاحب‌نظران و برنامه ريزان به مفهوم توسعه‌ی پايدار شهري شده است. طي صدسال اخير، شهرها درصد زيادي از جمعيت جهان را به‌سوی خود جذب کرده‌اند. بااینکه شهرها تنها حدود ۳% از سطح زمين را اشغال کرده‌اند، اما بيش از نيمي از جمعيت جهان و بيشترين مصرف منابع را به خود اختصاص داده‌اند. هيچ شهري نمی‌تواند بدون اتّكا به منابع و ظرفيت پذيرش ضايعات منطقه‌ی پشتيبانش پايدار باشد. البتّه در مقابل اين پشتيباني، شهر نيز به ارائه‌ی كالا و خدمات و توليد نوآوري و دانش و فن به منطقه‌اش، در روال توسعه‌ای اندام‌وار می‌پردازد تا رابطه‌ای متقابل ميان شهر و منطقه برقرار شود. چنين توسعه‌ای ناپايدار نخواهد بود و پایداری شهر در تقابل با پايداري منطقه و در مقياس گسترده‌تر، در تقابل با پايداري زمين نخواهد بود. براي داشتن توسعه‌ی پايدار، گام اول، اطلاع از وضعيت پايداري منطقه است تا در صورت ناپايدار بودن، برنامه‌ریزی لازم براي توسعه‌ی پايدار آن انجام‌گرفته و اجرا شود. براي انداز ه گيري سطح پايداري، روش‌های كمي و كيفي مختلفي وجود دارد . يكي از اين روش‌ها، روش ردپای بوم‌شناختی است. روش ردپای بوم‌شناختی ، يك شاخص پايداري است كه ميزان مصرف انسان و اثر اين مصرف را بر محیط‌زیست ارزيابي می‌کند. روش ردپای بوم‌شناختی را واكرناگل و ريز ، اوايل دهه‌ی ۱۹۹۰ در دانشگاه كلمبيا معرفي كردند. روش ردپای بوم‌شناختی يك ابزار محاسبه‌ی محيطي است كه ما را قادر می‌کند تا بر اساس مناطق زمين و آبي كه انسان‌ها صرف توليد می‌کنند، ميزان مصرف منابع و جذب پسماندهاي آنان را برآورد كنيم. تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف نشان داده است که همگام با روند رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی کیفیت و کمیت منابع زیست‌محیطی تنزل یافته است. چنان‌که آلودگی هوا، باران‌های اسیدی، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی از تبعات افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. از طرفی دیگر ناکارآمدی اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه، رشد جمعیت، تشدید فقر و بهره‌برداری ناپایدار از منابع را برای این کشورها، تخریب روزافزون محیط‌زیست را به همراه داشته است. بنابراین، دستیابی به رهیافت‌هایی که ما را از آثار مخرب ناشی از توسعه و چگونگی کاهش آن آگاه سازد، گام مؤثری درحرکت به‌سوی پایداری جوامع خواهد بود. پژوهش حاضر با توجه به اهميت موضوع ، پايداري توسعه با روش ردپای بوم‌شناختی، در يكي از شهرستان‌های بزرگ كشور، يعني شهرستان اصفهان موردبررسی قرار می‌گیرد و درصدد آن است که دریابد، فضا و ظرفیت بوم‌شناختی شهرستان اصفهان توان حمايت و برآوردن و نیازهای ساکنین این شهرستان را دارد؟ . شیوه جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد و برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار GIS استفاده‌شده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته، ردپاي بوم‌شناختی مصرف در شهرستان اصفهان ۲٫۴ هکتار به ازای هر نفر محاسبه شد همچنين، ظرفيت زيستي ۰٫۴۲۷ هكتار به ازاي هر نفر محاسبه شد. با مقايسه ظرفيت زيستي و ردپاي بوم¬شناختی می‌توانیم مشاهده كنيم كه شهرستان اصفهان از كسري موازنه بوم‌شناختی رنج می‌برد. همچنين تحليل نتايج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد كه شهرستان اصفهان از ديدگاه بوم‌شناختی ناپايدار است و این شهرستان برای تامین نیاز ساکنین خویش فشار فزاینده ای را بر مناطق پشتیبانی خود وارد می نماید.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانرفتارگرایی، شناخت گرایی، اجرای برنامه، رویکرد شناختی

بیان مساله:
شهرها عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری در جهان به شمار میروند و درواقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند، بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف تأثیرگذاری آن‌ها، شناخت عوامل اصلی برای دست‌یابی به پایداری شهری ضروری به نظر میرسد. با توجه به اینکه پیامدهای زیانبار توسعه، تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف است، شهرنشینان عامل تعیین‌کننده‌ای در این پیامدهای جهانیاند. امروزه جمعیت شهرنشین جهان از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است و سرانه مصرف در شهر به‌مراتب بیش از روستا است. الگوی مصرف شهرنشینان نیز در مقایسه با الگوی مصرف روستاییان با طبیعت سازگار نیست. در حال حاضر حدود ۲۰درصد جمعیت جهان که در کشورهای توسعه‌یافته زندگی میکنند، حدود ۸۰ درصد منابع جهان را مصرف میکنند. در این کشورها ۸۰ درصد جمعیت شهرنشین هستند که این مسئله به معنای مصرف حداقل ۶۴ درصد منابع جهان در این شهرهاست. اما در مقابل از حدود ۸۰ درصد جمعیت جهان که در کشورهای توسعه‌نیافته زندگی میکنند تقریباً ۴۰درصد شهرنشیناند که سطح آن‌ها تنها به ۱۲درصد منابع جهان میرسد. با رشد و گسترش بیش‌ازاندازه شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها بعد از انقلاب صنعتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی نظیر: مشکلات ، آلودگی، فرسایش خاک، تخریب جنگلها، ترافیک، مسکن نامناسب، فقر، شکاف طبقاتی و… در شهرها به وجود آمد. در دهه ۱۹۹۰در واکنش به این مسائل نظریه توسعه پایدار شکل
گرفت که بر مواردی نظیر عدالت اجتماعی، بهرهبرداری بهینه از مواهب طبیعی برای حال و آینده، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شهری و… تأکید میکرد. توسعه پایدار شهری نیز به‌عنوان شاخهای مهم در این مفهوم پدیدهای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها، عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و اکولوژیکی را موردتوجه قرار میدهد. موضوع نظریه توسعه پایدار شهری، نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و واردکردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر میباشد.
شهر