پایان نامه با کلید واژگان
ارزشیابی توصیفی، آموزش و یادگیری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

پایان نامه با کلید واژگان ارزشیابی توصیفی، آموزش و یادگیری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دی ۳, ۱۳۹۷ 0 By mitra2--javid

تهها………………………………………………………………………………………………..۲۲
رویکرد یاددهی – یادگیری مکتب انسانگرایی……………………………………………………………………………..۲۲
نقش معلم و دانش آموز و نحوه ارتباط آنها…………………………………………………………………………………….۲۳
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها……………………………………………………………………………………………….۲۳
رویکرد یاددهی – یادگیری ساخت و سازگرایی……………………………………………………………………………..۲۳
نقش معلم و شاگرد و نحوه ارتباط آنها………………………………………………………………………………………….۲۴
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها………………………………………………………………………………………………۲۴
رویکردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………۲۴
ارزشیابی از یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
ارزشیابی در خدمت یادگیری………………………………………………………………………………………………………..۲۶
ویژگی های رویکرد ارزشیابی در خدمت یادگیری………………………………………………………………………..۲۸
نقش سنجش در فرایند آموزش – یادگیری…………………………………………………………………………………..۲۹
ارزشیابی مستمر و رابطه آن با بهبود فرایند یاددهی یادگیری……………………………………………………….۳۱
آموزش و یادگیری فرایند مدار………………………………………………………………………………………………۳۱
مزایای آموزش و یادگیری فرایند مدار……………………………………………………………………………………………۳۲
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند مدار……………………………………………………۳۲
ضرورت تغییر تظام ارزشیابی در ایران…………………………………………………………………………………………..۳۳
ارزشیابی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
تاریخچه الگوی ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………..۳۶
اهداف ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۱- ۱- بهبود کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری…………………………………………………………………………۳۷
۱-۲- فراهم نمودن زمینه مناسب براین حذف فرهنگ بیستگرایی……………………………………………۳۸
۱-۳ – تاکید بر اهداف آموزش و پرورش از طریق توجه به فرایند یادگیری به جای تاکید بر محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۱-۴- فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۱-۵- افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری با کاهش اعتبار نمره………………………………۴۰
ویژگی های ارزشیابی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………۴۱
۱- پویایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲- بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳- کیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۴- فرایندی………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
خلاقیت در بستر ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………..۴۲
ابزارهای ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۴۴
الف- آزمونها ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
ب- بازخورد توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
ج- کارنامه توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
د- پوشه کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
ه- برگه ثبت مشاهده ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
ی- فهرست وارسی ( چک لیست یا سیاههی رفتار)………………………………………………………………………۴۶
پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
پیشینه پژوهش در خارج از ایران…………………………………………………………………………………………………….۵۱
فصل سوم:روششناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………..۵۵
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
حجم نمونه و روش نمونهگیری………………………………………………………………………………………………………۵۷
ابزار جمعآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………….
……………………۵۹
روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………۶۱ روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
پایایی یا اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………….۶۴
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
سؤالهای اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
سؤالات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
فصل پنجم:بحث و نتیجهگیری……………………………………..………………………………………..۸۳
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
بحث و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
کاربردها و رهنمودهای آموزشی………………………………………………………………………………………………………۸۹
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………………..۸۹
محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
فهرست جداول
صفحه
جدول۱-۳: حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستانهای شرکت کننده……………………………..۵۸
جدول۲-۳:شماره پرسشهای مربوط به هر مؤلفه……………………………………………………………………….۶۰

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع، حداکثر-سؤال، مجموع)/N(سؤال، حداقل)

جدول ۴-۱: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت…………………………………………………..۶۵
جدول ۴-۲: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات……………………………………..۶۶
جدول ۴-۳: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………….۶۶
جدول ۴-۴: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سابقه