پایان نامه با کلید واژگان ارزشیابی توصیفی، آموزش و یادگیری، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دسامبر 24, 2018 0 By mitra2--javid

تهها………………………………………………………………………………………………..22
رویکرد یاددهی – یادگیری مکتب انسانگرایی……………………………………………………………………………..22
نقش معلم و دانش آموز و نحوه ارتباط آنها…………………………………………………………………………………….23
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها……………………………………………………………………………………………….23
رویکرد یاددهی – یادگیری ساخت و سازگرایی……………………………………………………………………………..23
نقش معلم و شاگرد و نحوه ارتباط آنها………………………………………………………………………………………….24
تلقی نسبت به ارزشیابی آموخته ها………………………………………………………………………………………………24
رویکردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………24
ارزشیابی از یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………….25
ارزشیابی در خدمت یادگیری………………………………………………………………………………………………………..26
ویژگی های رویکرد ارزشیابی در خدمت یادگیری………………………………………………………………………..28
نقش سنجش در فرایند آموزش – یادگیری…………………………………………………………………………………..29
ارزشیابی مستمر و رابطه آن با بهبود فرایند یاددهی یادگیری……………………………………………………….31
آموزش و یادگیری فرایند مدار………………………………………………………………………………………………31
مزایای آموزش و یادگیری فرایند مدار……………………………………………………………………………………………32
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرایند مدار……………………………………………………32
ضرورت تغییر تظام ارزشیابی در ایران…………………………………………………………………………………………..33
ارزشیابی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..35
تاریخچه الگوی ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………..36
اهداف ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………………………37
1- 1- بهبود کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری…………………………………………………………………………37
1-2- فراهم نمودن زمینه مناسب براین حذف فرهنگ بیستگرایی……………………………………………38
1-3 – تاکید بر اهداف آموزش و پرورش از طریق توجه به فرایند یادگیری به جای تاکید بر محتوا………………………………………………………………………………………………………………………………….39
1-4- فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………39
1-5- افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی- یادگیری با کاهش اعتبار نمره………………………………40
ویژگی های ارزشیابی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………41
1- پویایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2- بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………….41
3- کیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………41
4- فرایندی………………………………………………………………………………………………………………………………………42
خلاقیت در بستر ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………..42
ابزارهای ارزشیابی توصیفی………………………………………………………………………………………………………………44
الف- آزمونها ……………………………………………………………………………………………………………………………………44
ب- بازخورد توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………….45
ج- کارنامه توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….45
د- پوشه کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..45
ه- برگه ثبت مشاهده ……………………………………………………………………………………………………………………..46
ی- فهرست وارسی ( چک لیست یا سیاههی رفتار)………………………………………………………………………46
پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………………………………………………………………………….47
پیشینه پژوهش در خارج از ایران…………………………………………………………………………………………………….51
فصل سوم:روششناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………..55
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………56
جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………….57
حجم نمونه و روش نمونهگیری………………………………………………………………………………………………………57
ابزار جمعآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………….
……………………59
روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………61 روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
پایایی یا اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..62
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………….64
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………..65
تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………..74
سؤالهای اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….74
سؤالات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………80
فصل پنجم:بحث و نتیجهگیری……………………………………..………………………………………..83
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
بحث و نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..84
کاربردها و رهنمودهای آموزشی………………………………………………………………………………………………………89
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………………..89
محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..89
فهرست جداول
صفحه
جدول1-3: حجم نمونه معلمان بر حسب شهرستانهای شرکت کننده……………………………..58
جدول2-3:شماره پرسشهای مربوط به هر مؤلفه……………………………………………………………………….60

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت…………………………………………………..65
جدول 4-2: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات……………………………………..66
جدول 4-3: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………….66
جدول 4-4: توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سابقه