نویسنده: 92

پایان نامه بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : نتیجه گیری 1- تأمین خواسته یک نهاد بیگانه است و دلیلی در شرع مقدس در پذیرش آن مشاهده نشده  و دلایل موجود در امور کیفری از جمله آیه 33 سوره مائده آیه 15 و 16 سوره نساء…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه : بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی باید دانست از جمله شرایط اقامه دعوای متقابل اقامه آن از سوی خوانده بودن، همچنین اینکه با دعوای…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه ارشد : بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات نخست : عدم قابلیت استناد به تهاتر یکی از اثرات توقیف مال نزد ثالث گفته شد که امین بودن وی می باشد، بنابراین هرگونه تعهدی از جانب وی برای…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : مستثنیات دین ماده129 ق.آ.د.م.مقرر میدارد« در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن میشود ،رعایت مقررات باب هشتم (مستثنیات دین )الزامی است» . مقررات مربوط به مستثنیات دین ،طی مواد 523تا527 ق.آ.د.م.ذکر شده است .…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : خسارت معنوی بی شک یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح در علم حقوق و به طریق اولی در حقوق خصوصی بحث مربوطه به خسارات معنوی و نحوه شناسایی و مطالبه آن می باشد. شاید به جرأت بتوان…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه :  استحقاق مطالبه خسارت یکی دیگر از آثار تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت می باشد در حقیقت این استحقاق زمانی ایجاد می شود که خواهان با صدور حکم قطعی محکم به بی…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه ارشد : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : توقیف اموال منقول به موجب ماده 47 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا«بازداشت امال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد ومامور اجرا با حضور نماینده دادگستری،ودر صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی وبا معرفی…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : توقیف اموال دولت و شهرداری­ها 1 در خصوص توقیف اموال دولت و شهرداری­ها دولت ضابطه خاصی را وضع نموده است به همین منظور به دلیل حساسیت موضوع، قانونگذار نسبت به وضع قانون خاص نسبت به اجرای احکام…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه :بررسی آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه :  تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده ماده 422 قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول…

By 92 آگوست 13, 2016 Off