نویسنده: 92

دانلود پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : در حقیقت در مقایسه تأمین خواسته با نهاد اجرای موقت می توان گفت : 1- به موجب ماده 192 ق.ق تأمین مربوط به اجرای موقت حکم تابع مقررات تأمین خواسته قرار داده شده . اما تفاوت آن…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه ارشد : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه ارشد : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

  عنوان کامل پایان نامه : آثار تأمین خواسته در حقوق ایران  قسمتی از متن پایان نامه : تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع  تامین …

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

  عنوان کامل پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه : نگاه دیوان به انتظارات مشروع در کشورهای اروپایی تا حدودی این انتظار مورد شناسایی قرار گرفته و آن را در زمره ی حقوق شهروندی اشخاص می‌دانند. اما در ایران هنوز آنچنان که باید این…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

  عنوان کامل پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه : انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیر قانونی الف ) ماهیت مساله به طور سنتی حقوقدانان در بیشتر نظام‌های حقوقی معتقدند که تصمیم های غیر قانونی را می‌توان بی هیچ دلیلی لغو کرد. یک تصمیم…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

  عنوان کامل پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه :  انتظارات مشروع مفهوم انتظارات مشروع تعریفی که اغلب حقوقدانان اداری بر آن از انتظارات مشروع موافقت دارند عبارت است از : انتظارات مشروع به خواسته‌ها و توقعات معقولی گفته می‌شود که در روابط متقابل…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

  عنوان کامل پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه : سایر تصمیمات غیر قانونی تبصره 1 ماده 13 اقامه دعوای مطالبه‌ی غرامت در دادگاه عمومی یا به تعبیر این تبصره، «تعیین میزان خسارت وارده را مشروط به تصدیق دیوان کرده است. قانونگذار با این…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

  عنوان کامل پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه :  مبنای جبران خسارت در دیوان : (در حقوق ایران  تمایل بیشتر بر آن است که اعمال غیر قانونی، بیشتر به عنوان تقصیر شخصی و به حساب مستخدم قرار داده شوند تا تقصیر دولت. به…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

دانلود پایان نامه :مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

  عنوان کامل پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه : رویکرد منفی از این نقطه نظر تقصیر دولت عبارت از تقصیر یا خطایی است که شخصی نباشد. تقصیر دولت در مقابل تقصیر شخص قرار می‌گیرد و تقصیر شخص عبارتند از اینکه مستخدم در جهت…

By 92 آگوست 13, 2016 Off

پایان نامه ارشد :مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان

  عنوان کامل پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه :  مسئولیت مدنی دولت نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت…

By 92 آگوست 13, 2016 Off