نویسنده: admin3

منابع پایان نامه با موضوع حل مسئله، نرم افزار

تعيين قانون و تابع کاهش دما و حرکت به سمت سرد شدن سيستم نيازمند ضابطه اي است که به صورت زير ارائه شده است. تجربه نشان ميدهد بايد عددي بين 0.8 تا 0.99 باشد تا بهترين نتيجه بدست آيد و الگوريتم طولاني نشود ]64[. ساختار همسايگي جديد: در الگوريتم شبيه سازي تبريد براي رسيدن به…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منابع پایان نامه با موضوع درجه حرارت، بهره بردار

دو مرحله اي انعطاف پذير بدون وقفه ، براي نمايش يک حل اوليه از يک روش ساده استفاده شده است. ساختار کروموزوم پيشنهادي توالي انجام کارها را تعيين مي کند و براي به دست آوردن ماشين هاي مربوط به هر يک از کارها در هر مرحله از الگوريتم ابتکاري زير استفاده مي شود. با استفاده…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منابع پایان نامه با موضوع الگوريتم، ميانگين، سازي

شود. بنابراين براي بررسي عملکرد الگوريتم ها از آزمون مقايسات زوجي توکي استفاده مي کنيم. اين نتايج به صورت خلاصه شده در جدول (3-37) آورده شده است. نتايج مربوط به فاز دوم براي تابع هدف مينيمم سازي متوسط تاخير One-way ANOVA: MRS2, MRS3, MRS4, EDD, MDA, MRS1, LPT, SPT, Johnson Source DF SS MS F…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منابع پایان نامه با موضوع بهره بردار، نرم افزار

سازي ، کمترين مقدار به دست آمده و براي مسائل ماکزيمم سازي بيشترين مقدار به دست آمده مي باشد. قابل ذکر است که در برخي توابع هدف از قبيل و توابع ديگر که امکان بروز بهترين جواب با مقدار صفر را دارا هستند .اين تابع به شکل ديگري استفاده مي شود.زيرا تابع بالايي قابل استفاده…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منابع پایان نامه با موضوع جريان، الگوريتم، كارگاهي

وقفه با تابع هدف ماکزيمم زمان اتمام کارها در حالتي كه در مرحله اول يک ماشين مركزي و در مرحله دوم دو يا بيشتر از دو ماشين موازي داشته باشيم مورد بررسي قرار دادند و متوجه شدند كه اين مسئله پيچيدگي محاسباتي دارد. گيلمور و گوموري [21] يك جواب بهينه براي مسئله جريان كارگاهي دو…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منابع پایان نامه با موضوع بهره بردار، استاندارد

اينگونه مسائل دشوار است. پيشبيني ماکزيمم زمان اتمام کارها در ادبيات موضوع تخصيص موعد تحويل مورد توجه قرار گرفته است. [48] يکي از محبوب ترين رويکرد هاي استفاده شده در تخمين ماکزيمم زمان اتمام کارها، استفاده از شبکه عصبي است. سابونچوگلو60 [49] يک مرور بر ادبيات موضوع و تحقيقات صورت گرفته با استفاده از شبکه…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منابع پایان نامه با موضوع حل مسئله

ح داده مي شود. در فصل دوم، ادبيات موضوع مرتبط با مساله تحقيق مرور شده و توانمندي روش هاي استفاده شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در فصل سوم،حل مساله به صورت تک هدفه مد نظر مي باشد. هفت الگوريتم هاي ابتکاري پيشنهاد شده و نتايج حاصله در ادامه فصل آورده شده است. در فصل چهارم…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

منابع پایان نامه با موضوع حل مسئله، منابع محدود

(5-2) پارامترهاي موثر روي مدل شبکه عصبي فازي تطبيق پذير 105 جدول (5-3) نتايج به دست آمده براي معيار R-Square 106 جدول (5-4) نتايج به دست آمده براي معيار MSE و RMSE 107 جدول (5-5) نتايج آماري معيار MSE در فرايند آموزش 108 جدول (5-6) نتايج آماري معيار MSE در فرايند تست 109 جدول (5-7)…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0