نویسنده: admin3

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

اين سازمان ها غير دولتي بزرگ هستند( Xiali , 2010,4). در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمي به چند شکل زير صورت مي گيرد. 1ـ پرداخت وام هاي خود اشتغالي 2ـ اعطاي اعتبارات فرشبافي روستايي 3ـ وام سلف کشاورزي 4ـ پرداخت اعتبار به زنان سرپرست خانوار 5ـ منابع اعتباري تعاوني هاي روستايي 6ـ پرداخت وام…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

بخش کشاورزي طبيعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژيهاي توسعه روستايي است و مؤسسات و نهادهاي کشاورزي اغلب نقش نهادهاي پيشاهنگ را بر عهده مي گيرند. نظريه توسعه همه جانبه روستايي سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات را در بر گرفته و ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فضايي و سازماندهي فرايند توسعه را شامل مي شود( پاپلي يزدي،…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، کسب و کار

اقدام به ايجاد يک واحد کسب و کار جديد کرده و يا کار خود را در مقياس هاي مختلفي توسعه دهند(misra, 2006,5). 3- بهبود وضعيت زنان يکي ديگر از نتايج برنامه اعتبارات خرد است. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه زنان به عنوان بخش بزرگي از فقرا جهت ارتقاي وضعيت زندگي خود نيازمند دسترسي…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

انداز و ميزان اعتبارات به عنوان عامل سومي براي سرمايه گذاري صنعتي در مناطق روستايي بسيار موثر است(نادري، 1381، 38ـ35 ). از لحاظ مفهوم شناسي ” اعتبار” را مي توان يک ” مفهوم قدرت ” يا به وسيله تأمين ” توانايي مالي، قدرت اقتصادي” براي فقراي آسيب پذير، توسط يک منبع سازماني و طبق شرايط…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های کسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

دستمزد بگير تعلق دارد. قسمت عمده اي از نيروي کار فعال در هر جامعه اي، خواهان ايجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمايلي به دريافت حقوق و دستمزد از کار فرمايان مؤسسات خصوصي و دولتي ندارند و يا به لحاظ شرايط اقتصادي، قادر به اشتغال در واحد ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های بازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

نامنظم و هدايت شده استفاده شده است. در اين روش ابزار سنجش طراحي شده حاوي تعدادي سوال با ترتيب خاص و غير قابل انعطاف نيست، بلکه از آزادي عمل زيادتري براي کسب اطلاعات دقيق تر و عميق و بيشتر برخوردار است. 1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهده مشاهده شامل مجموعه عملياتي است…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

استان زنجان ” با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه ـ تحليل کمي و کيفي، با هدف بررسي اثرات اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمينه اشتغال بيشترين تأثير را در تثبيت…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، اقشار کم درآمد

ن و سياست گذاران براي از بين بردن فقر وکاهش بيکاري در کشور هاي مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهميت اين شيوه به گونه ايي بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاري کرده بود. يکي از اهداف ضمني و در حقيقت کليد موفقيت برنامه هاي…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، امام رضا (ع)، سازمان ملل متحد

شماره (23-4)افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند 121 جدول (24-4) ميزان توسعه شغل گذشته وام گيرندگان 122 جدول شماره(25-4)تعداد وام گيرندگاني که براي توسعه شغل خود به سرمايه مجدد نياز دارند 123 جدول شماره (26-4)مراکز پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان 123 جدول شماره (27-4)نظرات دريافت کننده…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

فصل دوم: مباني نظري مقدمه 16 2 ـ 1 ـ معاني و مفاهيم اشتغال و خود اشتغالي 16 2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالي 16 2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصيلات در توسعه خود اشتغالي 18 2 ـ 2 ـ نظريات و تئوري هاي مربوط به اشتغال 19 2 ـ 2…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0