نویسنده: admin3

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، عرضه کنندگان، زنان سرپرست خانوار

اين سازمان ها غير دولتي بزرگ هستند( Xiali , 2010,4). در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمي به چند شکل زير صورت مي گيرد. 1ـ پرداخت وام هاي خود اشتغالي 2ـ اعطاي اعتبارات فرشبافي روستايي 3ـ وام... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

پایان نامه با کلید واژه های
توسعه روستا، کوتاه مدت، اعتبارات خرد

بخش کشاورزي طبيعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژيهاي توسعه روستايي است و مؤسسات و نهادهاي کشاورزي اغلب نقش نهادهاي پيشاهنگ را بر عهده مي گيرند. نظريه توسعه همه جانبه روستايي سه بخش... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، کسب و کار

پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، توسعه روستا، کسب و کار

اقدام به ايجاد يک واحد کسب و کار جديد کرده و يا کار خود را در مقياس هاي مختلفي توسعه دهند(misra, 2006,5). 3- بهبود وضعيت زنان يکي ديگر از نتايج برنامه اعتبارات خرد است. در بسياري از کشورهاي... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، توسعه روستا، خانواده ها

انداز و ميزان اعتبارات به عنوان عامل سومي براي سرمايه گذاري صنعتي در مناطق روستايي بسيار موثر است(نادري، 1381، 38ـ35 ). از لحاظ مفهوم شناسي ” اعتبار” را مي توان يک ” مفهوم قدرت... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های کسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

پایان نامه با کلید واژه های
کسب و کار، بازار کار، اعتبارات خرد

دستمزد بگير تعلق دارد. قسمت عمده اي از نيروي کار فعال در هر جامعه اي، خواهان ايجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمايلي به دريافت حقوق و دستمزد از کار فرمايان مؤسسات خصوصي و دولتي ندارند... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های بازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

پایان نامه با کلید واژه های
بازار کار، کسب و کار، ارزش افزوده

نامنظم و هدايت شده استفاده شده است. در اين روش ابزار سنجش طراحي شده حاوي تعدادي سوال با ترتيب خاص و غير قابل انعطاف نيست، بلکه از آزادي عمل زيادتري براي کسب اطلاعات دقيق تر و عميق و... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

استان زنجان ” با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه ـ تحليل کمي و کيفي، با هدف بررسي اثرات اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، اقشار کم درآمد

پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، توسعه روستا، اقشار کم درآمد

ن و سياست گذاران براي از بين بردن فقر وکاهش بيکاري در کشور هاي مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهميت اين شيوه به گونه ايي بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، امام رضا (ع)، سازمان ملل متحد

پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، امام رضا (ع)، سازمان ملل متحد

شماره (23-4)افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند 121 جدول (24-4) ميزان توسعه شغل گذشته وام گيرندگان 122 جدول شماره(25-4)تعداد وام گيرندگاني که براي توسعه شغل خود... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

پایان نامه با کلید واژه های
اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

فصل دوم: مباني نظري مقدمه 16 2 ـ 1 ـ معاني و مفاهيم اشتغال و خود اشتغالي 16 2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالي 16 2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصيلات در توسعه خود اشتغالي 18 2 ـ 2 ـ نظريات و تئوري هاي مربوط به اشتغال 19 2 ـ 2 ـ... ادامه

By admin3 آذر ۷, ۱۳۹۷ 0