نویسنده: mitra2--javid

منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، ازدواج مجدد، خانه سالمندان

(باورهاي ديني): اعتقادات و باورهايي که انتظار مي رود پيروان يک مذهب داشته باشند؛ براي مثال در مورد اسلام، اعتقاد به وجود خدا، وجود شيطان، فرشتگان و … .بعد تجربي (عواطف ديني): اين بعد به درک و آگاهي مستقيم از واقعيت غايي و عواطف و احساسات مذهبي ناشي از آن، نظير ستايش، تواضع و ترس…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، دانشگاهها، استان تهران

جمعآوري شد. بدين ترتيب دادههاي لازم جهت بررسي موضوع مورد مطالعه جمعآوري شدند. 3-8 : ابزار جمعآوري دادهها براي گردآوري دادههاي پيمايش ميتوان از تکنيکهاي مختلفي سود جست. با اين همه پرسشنامه پرکاربردترين تکنيک جمعآوري دادههاست. پرسشنامه اين تحقيق در دو بخش شامل متغيرهاي جمعيتشناختي و طيفهاي مربوط به سنجش متغيرهاي مستقل(ميزان دينداري، حمايت اجتماعي…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

منابع و ماخذ مقاله سلامت روان، تعارض نقش

بيروني و ناپخته، با سازگاري و سلامت روان، همبستگي منفي برقرار کرده است. آلپورت معتقد است که براي داشتن سلامت رواني و رسيدن به شخصيت سالم و بالغ ، يک دينداري عميق (دروني) لازم است (روغنچي، 1384 : 57 ). وي استدلال ميکند که نگرشهاي مذهبي تعيين ميکنند که چگونه کارکردهاي مذهبي به عنوان مکانيزمي…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

تحقیق با موضوع تجارت خارجی، تجارت آزاد، تجارت بین الملل، اقتصاد باز

اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.۴-۲- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.۵-۲- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف۴۹ %…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

تحقیق با موضوع خصوصی سازی، حمل و نقل، جذب سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی

منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات «ارزشیابی سهام»، «چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی» و «شفاف سازی در فرایند خصوصی…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

تحقیق با موضوع خصوصی سازی، رشد اقتصادی، اهداف استراتژیک، تخصیص منابع

ي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952)17 بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

تحقیق با موضوع خصوصی سازی، بازده دارایی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد. مدل كاربردي پژوهش: حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟ 1-3: ضرورت انجام تحقیقبا وجود اینکه در بسیاری از…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

منابع مقاله درمورد بازاریابی، شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، وب سایت ها

«فرآیندی اجتماعی و مدیریت فنی که طی آن افراد و گروهی نیامندی‌هایشان را از طریق مبادله کالاها و خدمات با یکدیگر برآورده می‌سازند». تمامي امور مربوط به توسعه گردشگري بايستي با بازاريابي توأم و يكپارچه باشند. زيرا بازاريابي يك فرايند مديريتي است . • گردشگری الکترونیک یا E- Tourismبه کار گیری فن آوری های نوین…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

منابع مقاله درمورد بازاریابی، میزان آشنایی، توسعه گردشگری، میزان استفاده

هوشمند…………… 57 فصل پنجم: نتیجه گیری 5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 605-2 آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………… 605-3 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. 62 5-4 ارایه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………. 635-5 پیشنهاد برای آینده ………………………………………………………………………………….. 63منابع ……………………………………………………………………………………………………… 64 خلاصه انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 69پرسشنامه پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 70 فهرست جدول ها صحفه جدول شماره 3-1 میانگین ماهانه پارامترهای اقلیمی ایستگاه تهران مهرآباد از بدو تاسیس………………… 28…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

منابع مقاله درمورد بازاریابی، توسعه گردشگری، گردشگری پایدار، فن آوری اطلاعات

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم قدمی در راه توسعه علم…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0