دسته: پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود کیفیت، توسعه اقتصادی، حقوق و دستمزد، رضایت مشتری

خود را در بازار افزایش خواهند داد. از اینرو سازمانها به منظور جلب رضایت مشتریان با برقراری و اجرای یک سیستم جامع کنترل کیفیت و برآورد و تخصیص بودجه متناسب بر بهبود کیفیت کالا و خدمات خود تاکید دارند. در سالهای اخیر به مفاهیم و معانی کیفیت توجه زیادی شده است. کانون اصلی تفکرات سازمانها…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

پایان نامه با واژگان کلیدی تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری

…………………………………………………………………………… 812-17- هزینهیابی کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 832-18- مدل اقتصادی هزینهیابی کیفیت ……………………………………………………………………………………………………….. 852-18-1- شرکتهای با فرآیند سنتی …………………………………………………………………………………………………….. 852-18-2- شرکتهای با فرآیند در حال توسعه ………………………………………………………………………………………. 862-19- تشریح عناصر هزینههای کیفیت ……………………………………………………………………………………………………….. 881. هزینههای پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………. 892. هزینههای ارزیابی و آزمایش …………………………………………………………………………………………………………….. 963. هزینههای خطای داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 1034. هزینههای خطای خارجی ………………………………………………………………………………………………………………. 1082-20- سازمانهای خدماتی و…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

………………………………………………………………………………………… 211-3- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 241-4- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 251-5- فرضیههای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 261-5-1- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 261-5-2- فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 261-6- مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 261-7- محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………. 271-8- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 271-8-1- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 271-8-2- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 271-8-3- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 271-9- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 281-10- روش تحلیل…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

دانلود پایان نامه با موضوع فرهنگ سازمانی، صاحب نظران

کریتنر123،2007شرمرهون و همکاران124،2005 فرانکویس125،2006 باربوسا و کاردوسو126،2007 دنیسون و همکاران،2007 ابعاد فرهنگ سازمانی : ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحب نظران(ابزری و دلوی،1388)پارسونزکلاکهان و استرادیکترومینارسهالکویین1.تطابق2.نیل به هدف3.ادغام4.مشروعیت1.رابطه با طبیعت2.فعالیت انسان3.طبیعت افراد4.رابطه با مردم5.زمان1.رابطه با طبیعت2.رابطه با مردم:-جهانشمول/خاص-فردگرایی/جمعگرایی-احساسات

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

دانلود پایان نامه با موضوع چابکی سازمانی، انعطاف پذیری، توانمندسازها، فناوری اطلاعات

می تواند در تعامل مؤثر اعضای سازمان با شبکه های مشتریان و عرضه کنندگان سهم به سزایی داشته باشد. همچنین این فناوری می تواند اطلاعات دقیق و به روز را در اختیار مشتریان قرار دهد. نتایج پژوهشی نشان می دهد که به کارگیری موفقیت آمیز فناوری اطلاعات می تواند منجر به خودگردانی در تصمیم گیریهای…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، چابکی سازمانی، تعهد سازمانی، گرایش کارآفرینانه

از سازمانهای صنعتی نوآور ارسال کرده و با عودت84 پاسخ به این نتیجه می رسد که: بین بازارگرایی و موفقیت محصول جدید رابطه-ای مثبت وجود دارد و در این ارتباط به نقش میانجی جدید بودن محصول نیز پی برد.●اوموتایو اوینیی88 (2013) در مقالهای تحت عنوان “تعهد سازمانی و بازارگرایی در شرکتهای غیرنفتی کشور” به رابطهی…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، کسب و کار، چابکی تولید، مشتری محوری

بیشتر تمرکز بر پاسخگویی بیش از حد نیازهاي فعلی مشتریان دارد و به صورت انفعالی عمل می‌کند و به دنبال یادگیري غیرمنتظره است. مدیران فقط آنچه را می‌بینند که در منظر مشتریان جاري آنان قراردارد و به ماوراي آن توجه ندارند (آنچه را که هست می‌بینند نه آنچه را که باید باشد). عیب این نوع…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، فرهنگ سازمانی، بازاریابی، اطلاعات بازار

مناسب بازار نیاز دارد(نارور و اسلاتر،1990؛ 1998، 1999) بهطوریکه بتواند دانش مورد نیاز دربارهی مشتریان را بدست آورده و پاسخی مناسب به نیازهای مشتری ارائه دهد(زارکو، رویز و یوستا64، 2011).دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت65 نیز همانند کوهلی و جاورسکی و نارور و اسلاتر هنگام تعریف بازارگرایی بر واحدکسب وکار تأکید نمود تا برشرکت یا بازار به…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، فرهنگ سازمانی، صنعت دارو، بازاریابی

و همکاران9، 2000). گلدمن و همکاران10(1995) بیان نمودند”سازمانی چابک نامیده میشود که بتواند به طور سودآوری در محیط متلاطم با نیازهای متغیر و غیر قابل پیشبینی امروزی فعالیت نماید. بنابراین چابکی راهی است برای مدیریت سازمانها که با یک واکنش سریع و موثر به بازارهای در حال تغییر از طریق تولید محصولات و خدماتی که…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0

پایان نامه ارشد با موضوع تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، کشورهای منتخب، رشد جمعیت

تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی 6- ایجاد بستری به منظور ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها 3-3- بررسی روند زمانی متغیرهای تحقیق در نمودار (3-1) روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه اقتصادی کشورهای منتخب کشورهای اسلامی نشان داده شده است. همانطور که در این…

By mitra2--javid دسامبر 24, 2018 0