دسته: پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی با موضوع : پیشرفت تحصیلی

کنند. در وهلهی دوم، هوش هیجانی میتواند با تحت کنترل درآوردن نیروی هیجانهای مثبتی همچون اشتیاق، شور و شادی، تفکّر را تسهیل کند. میتوان گفت که تنظیم صحیح هیجانهای مذکور، تأثیر تسهیل کنندگی قابل توجّهی روی مهارتهای تفکّر دارد. برای نمونه، پژوهش نشان داده است که افزایش هیجانهای مثبت موجب انعطافپذیری، خلاقیت، یکپارچگی و کارآمدی…

By 92 فوریه 6, 2019 0

خرید و دانلود پایان نامه تشویق و تنبیه

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  … دارند. مشاور به عنوان فردی که مورد اعتماد افراد جامعه قرار می‏‌گیرد و به منظور رفع مشکلات آنها شناخته می‏‌شود، رسالت سنگینی بر عهده دارد. برای جلوگیری از پدیده انتقال متقابل که یکی از خطر‏های جلسه درمان می‏‌باشد لازم است تا مشاور…

By 92 فوریه 6, 2019 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : پردازش اطلاعات

این گفته وجود دارد. اول اینکه، هیجانها شامل اطلاعاتی در مورد خود و دیگران و جهان اطراف میباشند. دوم اینکه آنها، در تفکر و تصمیمگیری به ما کمک میکنند. سوم اینکه، هیجانها بیسامان نیستند، بلکه قابل فهم و پیشبینی میباشند. هیجانها طی میلیونهای سال تکامل یافتهاند و در نتیجه استعدادی بالقوه هستند که امروزه به…

By 92 فوریه 6, 2019 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبکهای یادگیری-خرید و دانلود پایان نامه کامل

داشته باشند تا موضوعهای اجتماعی و میانفردی. از آنجا به این افراد دارای سبک همگرا میگویند که وقتی با مسئلهای روبهرو میشوند به سرعت برای یافتن راهحل درست میکوشند یا کوششهای خود را بر آن راهحل واحد متمرکز میکنند. همچنین، افراد دارای سبک یادگیری همگرا در کارهای تخصصی و تکنولوژی موفقاند (محمدزاده ادملایی، 1384).  لیست…

By 92 فوریه 6, 2019 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبکهای یادگیری

، قوانین و اصولی را به کار میبرند که آنان را در برخورد با موقعیتهای جدید هدایت میکنند (کلب، 1985). میتوان سبکهای یادگیری را به عنوان روشی که یادگیرنده آن را به روش های دیگر ترجیح میدهد، تعریف کرد (سیف، 1389). به همین سبب، بعضی از روانشناسان پرورشی، از جمله وولفولک (2004)، اصطلاح ترجیح یادگیری…

By 92 فوریه 6, 2019 0

پایان نامه روانشناسی با موضوع : سبکهای یادگیری

که از آغاز مطالعه هوش غالباً بر جنبه های شناختی آن نظیر حافظه و حل مسأله تأکید شده است، در حالی که ابعاد غیر شناختی یعنی توانایی های عاطفی و کرداری نیز نه تنها پذیرفتنی هستند بلکه ضروری هم می باشند (چرنیس ، 2000، به نقل از اصغرنژاد، 1386). امروزه پژوهشگران با توسل به تئوری…

By 92 فوریه 6, 2019 0

نمونه پایان نامه : اختلال یادگیری

سردردهای تنشی و اضطرابی نیز به خوبی به درمان نوروفیدبک پاسخ میدهند (مان، 2001). – اختلال بیشفعالی همراه با کمبود توجه این اختلال در کودکی آغاز می شود و با علائمی مانند بی قراری، بی توجهی، تکانشی بودن، عدم تمرکز در درس یا تکالیف، حواسپرتی و فعالیت زیاد و شلوغی همراه است. این اختلال میتواند…

By 92 فوریه 6, 2019 0

نمونه پایان نامه : مشکلات بینایی

ریتمی است در فرکانس 8 تا 13 هرتز که در حالت بیداری روی ناحیه پس سری ثبت میشود. دامنه امواج مغزی آلفا متغیر است اما در بزرگسالان کمتر از 50 میلیولت است و بیشتر در حالت چشمان بسته ویا تحت شرایط استراحت فیزیکی و فکری ایجاد میشود. ریتم آلفا با باز نگه داشتن چشم محرکهای…

By 92 فوریه 6, 2019 0

نمونه پایان نامه : اضطراب اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ب اجتماعی معمولاً امکان اجتناب از همه موقعیتهای ترس‌آور را ندارند و ممکن است قادر به شناسایی ماهیت اضطرابشان نباشند. امکان دارد افت در عملکرد کلاسی، مردودی یا اجتناب از فعالیتهای اجتماعی و قرارهای ملاقات عشقی متناسب با سن وجود نداشته باشد. برای…

By 92 فوریه 6, 2019 0

نمونه پایان نامه : اضطراب اجتماعی-فایل تمام متن

درمانی، تغییراتی حاصل میشود. آنها دریافتند که میزان آگاهی، خودتنظیمی و بازیابی تعادل نیز با افزایش ذهن آگاهی بهبود می‌یابد. یافته‌های چاین و همکاران (2006) نشان می‌دهد که آگاهی متوجه و هشیارانه و توجه اگاهانه در هنگام تکلیف، به طور معکوس با خطاهای توجه مرتبط هستند وهر چقدر این میزان بیشتر باشد، میزان خطاهای توجه…

By 92 فوریه 6, 2019 0