دسته: پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره شکاف اطلاعات، آموزش مهارت، آموزش زبان

(ساختارگرايان و كاربرديان) است كه هر كدام به صورت مستقل روش هاي جداگانه ي آموزش زبان را تاكيد مي كردند كه بر اساس اين مطالعه، كاربرديان نگاه جديد تر و عملي تر نسبت به روش قديمي ساختارگرايان داشتند. همان طور كه ذكر شد در روش كاربردي نقش زبان مورد توجه بوده منظور يا مقصودي كه…

By 92 دسامبر 29, 2018 0

منبع پایان نامه درباره آموزش زبان، مهارت خواندن، دانش آموزان دختر، تلاش مضاعف

است که دانش آموزان را تشويق به بيان خود و احساسات و تجارب مشترک کند. 5. کاربرد اکتشافي333: کاربرد “Tell me why” سوال پرسيدن يک مشکل هميشگي براي کاربران زبان جديد بوده است. در بسياري از کلاس ها معلمان سوال مي پرسند و دانش آموزان فقط پاسخ مي دهند. اگر دانش آموزان در گروههاي کوچک…

By 92 دسامبر 29, 2018 0

منبع پایان نامه درباره حافظه کوتاه مدت، دستور زبان، مدت استفاده، سلسله مراتب

که حاوي برخي مطالب درباب تصريف و اشتقاق زبان فارسي است (زمرديان،1379). اغلب علما ساخت زبان فارسي را از رهگذر مقولات زبان عربي فرا مي گرفتند و مي آموختند. در اوايل قرن چهاردهم هجري قمري (1305)، ميرزا حسن بن محمدتقي طالقاني دستور نامه اي به تقليد از کتب صرف و نحو عربي به فارسي نوشت:…

By 92 دسامبر 29, 2018 0

منبع پایان نامه درباره زمان گذشته، دستور زبان، صورت و معنا، زبان مقصد

باشد، صورت و معنا را در هم مي آميخت. يعني براي هر صورت زباني يک معادل معنايي دقيق تصور مي کردند و در آن صورت زباني را هميشه بيان کننده آن معنا مي دانستند، در حاليکه اين طور نيست. البته منظور اين نيست که بين صورت زبان و قلمرو معنا رابطه اي نيست. بدون ترديد…

By 92 دسامبر 29, 2018 0

منبع پایان نامه درباره آموزش زبان، طرح پژوهش، ابزار پژوهش، دوران باستان

زبان هدف بصورت روان مي باشد. در حاليکه در رويکرد ساختارگرايي که بيشتر از سوسور نشات گرفته بود به زبان بصورت ساختار نگاه مي کردند و هرگز به روح زبان توجه نمي کردند و زبان آموزان زبان را که در پشت درهاي مدرسه ياد مي گرفتند هرگز نمي توانستند به بيرون از حيطه ي کلاس…

By 92 دسامبر 29, 2018 0