دسته: پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، اوقات فراغت، بهداشت روان، ورزشکاران

و سليماني نژاد (2012) که رابطه ي بين هوش هيجاني و سلامت رواني مديران آموزشي را در شهرستان خوي را که جامعه آماري آن را 150 نفر از مديران اجرايي(مرد و زن) آموزش و پرورش که با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند ، بررسي کرد و به اين نتيجه رسيد که بين هوش…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، بهداشت روان، عزت نفس، انسان سالم

بين فردي را درک کنند.4- مديريت هيجانها76: اين شاخه ميزان آگاهي فرد از هيجانات خوشايند و ناخوشايند را نشان مي دهد افرادي که در اين شاخه مهارت زيادي دارند اغلب مي توانند بدون سرکوب کردن هيجانات ، مشکل ساز را کنترل کنند .2-2-4-1-4 بار-آن : بار- آن هوش هيجاني را به صورت يک دسته از…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه رایگان درباره پردازش اطلاعات

ل محيط کنوني انسان هستند (کلتنر وگراس55،1999 ). هيجان ها، فرد را براي ايجاد پاسخ هاي سريع حرکتي آماده مي سازند و به وي کمک ميکنند تا با يک رويکرد شناختي مناسب، سازگاري سودمندي را از خود بروز دهد و نيز به طور انعطاف پذير، رفتارهاي اجتماعي پيچيده را نمايان سازد. اگر چه هيجان ها…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، بهداشت روان، گروه همسالان، بهبود عملکرد

………………………………..89جدول4-3) آزمون t-تک گروهي ميزان هوش هيجاني و خرده مقياس ها………………………………90جدول 4-4) آزمون t-تک گروهي ميزان سلامت عمومي و خرده مقياس ها…………………………..92جدول4-5) رگرسيون خطي پيش بيني سلامت رواني معلمان زن ابتدايي بر اساس هوش هيجاني ………………………………………………………………………………………….93جدول 4-6) ضرايب رگرسيون خطي پيش بيني سلامت رواني معلمان زن ابتدايي بر اساس هوش هيجاني……………………………………………………………………….. 94جدول 4-7) رگرسيون خطي…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، مدل ریاضی، مقایسات زوجی، درخت تصمیم

نیروی انسانی میتواند مسأله را در راستای جوابهای مناسبتر هدایت کند، در حالی که روشهای کامپیوتری به صورت کامل، قادر به یافتن این جوابهای مناسب نیستند. به همین دلیل، بیشتر سیستمهای حل، امکان تغییر و دستکاری در جواب را برای کاربر فراهم میسازند. در این تحقیق مدیر گروه دانشکده به عنوان کاربر سیستم در نظر…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه با کلید واژگان مدل ریاضی، معیار ارزیابی، فرآیند تحلیل، استراتژی ها

ی و مقالات مربوط جمعآوری شده است. مسأله از طریق توسعه مدل ارائه شده توسط آلاداگ75 و همکارانش در سال 2009 [25]، تعریف شده است. 3-4- الگوریتمهای تکاملی مورد استفاده با توجه به NP-Hard بودن مسأله، برای حل مدل از الگوریتمهای فراابتکاری استفاده شده است. در مدل تک هدفه از الگوریتم جستجوی ممنوعه (TS) و…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه با کلید واژگان جستجوی محلی، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک، هموار سازی

ل تضمین میکند. ولی برای مسائل واقعی که معمولاً با ابعاد بزرگ و پیچیده هستند قابل استفاده نیستند. بعنوان مثال روش شاخه و کرانه25 در این دسته از الگوریتمها قرار دارد. بیشتر مسائل بهینهسازی ترکیبی، در کلاس NP-hard قرار میگیرند، که برای حل آنها از روشهای تقریبی که در یک زمان حل قابل قبول، جوابهایی…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه با کلید واژگان دروس دانشگاهی، هوش مصنوعی، مدل ریاضی، جستجوی محلی

تعداد دورههای زمانی مورد نیاز، زمانبندی شوند.(H2): هیچ کلاسی نمیتواند به طور همزمان به دو درس تخصیص داده شود (تداخل برنامه کلاسها).(H3): تمام جلسات یک درس نباید به دورههای زمانی در یک روز، تخصیص داده شود.(H4): هر درس باید به کلاسی متناسب با نیازش تخصیص داده شود.(H5): دروس با توجه به روابط پیشنیازی، به دورههای…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه با کلید واژگان مدیران مدارس، منابع مالی، محیط آموزشی، روابط انسانی

برنامه آموزشی وتدریس : مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است، مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را باروشن بینی اجرا نمایند وهدفهای خود را بصورت قابل فهم وعملی طرح نمایند می توانند بازده آموزشی مدارس را بهبود بخشند لذا تعریف دقیق هدفهای کلی نظام آموزشی بصورت معنی دار ، تقسیم هدفهای کلی به هدفهای فرعی ، تبديل هدفها به هدفهای عملی در کلاس به کمک معلمان ، بالا بردن روحیه کارکنان و… می تواند تغییرات چشمگیری…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0

پایان نامه با کلید واژگان مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، روابط انسانی، نظام آموزشی

فصل دوممرورمطالعاتی ‌امروزصاحبنظران‌مدیریت‌براین‌باورندکه‌نیروی‌انسانی‌به‌عنوان‌اصیلترین‌دارایی‌سازمانهاوبه‌عنوان‌مزیت‌رقابتی‌مطرح‌است‌ووجودروابط سالم‌مبتنی‌برهمکاری‌وهمدلی‌بین‌این‌منابع‌ارزشمندازجمله‌مهمترین‌عوامل‌اساسی‌برای‌موفقیت‌در همه‌سازمانهااعم‌ازصنعتی‌،اداری‌،خدماتی‌،آموزشی‌ومانندآنهاست‌.ازطرف‌دیگرباتوجه‌به‌پیچیدگی‌روزافزون‌سازمانهاوتفاوت‌دراندیشه‌،نگرش‌وباورهای‌افراد،تعارض‌به‌عنوان‌جزءاجتناب‌ناپذیرزندگی‌سازمانی‌امروزمطرح‌است‌. نکته‌قابل‌توجه‌اینجاست‌که‌اجتناب‌ناپذیربودن‌تعارض‌برمنفی‌بودن‌آن‌نیست‌بلکه‌چه‌بسااگرتعارض‌خوب‌مدیریت‌شود،برای‌سازمان‌مفیدنیزباشد.به‌عبارت‌دیگرتعارض‌سکه‌ای‌است‌که‌دووجه‌مثبت‌ومنفی‌داردوشیوه‌برخوردویارویارویی ‌باآن‌است‌که‌اثرآن‌رابرای ‌سازمان‌تعیین‌می‌کند. ازاین‌رو،بی‌شک‌توانایی‌مدیریت‌وکنترل‌پدیده‌تعارض‌درسازمانهاازمهمترین‌مهارتهای‌مدیریت‌است‌که‌مدیران‌امروزنیازمندآن‌هستند در این فصل ابتدا مفهوم تعارض مطرح می گردد 1-2- سیر اندیشه‌های مدیریتی اندیشه‌های نخستین مدیریتی تمامی مسائل مدیریتی مطرح از ابتدای تاریخ بشر تا سال ۱۹۱۰ در این قسمت طبقه‌بندی می‌شود. مسائلی نظیر سیستم‌های اداری و مدیریتی سومری‌ها، مصری‌ها، ایرانیان باستان و مواردی نظیر ساخت…

By mitra1--javid دسامبر 29, 2018 0