دسته: No category

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، اقشار کم درآمد

ن و سياست گذاران براي از بين بردن فقر وکاهش بيکاري در کشور هاي مختلف قرار گرفته است، اعتبارات خرد است. اهميت اين شيوه به گونه ايي بوده که سازمان ملل متحد سال 2005 را به عنوان سال اعتبارات خرد نام گذاري کرده بود. يکي از اهداف ضمني و در حقيقت کليد موفقيت برنامه هاي…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، پرسش نامه، ارزش افزوده

استان زنجان ” با روش توصيفي ـ تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني، استفاده از روش تجزيه ـ تحليل کمي و کيفي، با هدف بررسي اثرات اعتبارات خرد و جايگاه آن در خانواده پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمينه اشتغال بيشترين تأثير را در تثبيت…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، امام رضا (ع)، سازمان ملل متحد

شماره (23-4)افراد وام گيرنده اي که با دريافت وام شغل گذشته خود را توسعه داده اند 121 جدول (24-4) ميزان توسعه شغل گذشته وام گيرندگان 122 جدول شماره(25-4)تعداد وام گيرندگاني که براي توسعه شغل خود به سرمايه مجدد نياز دارند 123 جدول شماره (26-4)مراکز پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان 123 جدول شماره (27-4)نظرات دريافت کننده…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0

پایان نامه با کلید واژه های اعتبارات خرد، توسعه روستا، درجه حرارت

فصل دوم: مباني نظري مقدمه 16 2 ـ 1 ـ معاني و مفاهيم اشتغال و خود اشتغالي 16 2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالي 16 2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصيلات در توسعه خود اشتغالي 18 2 ـ 2 ـ نظريات و تئوري هاي مربوط به اشتغال 19 2 ـ 2…

By admin3 نوامبر 28, 2018 0