آلفای کرونباخ، اهداف مطالعه

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

 • متن مذکور دو باره توسط چهار متخصص زبان انگلیسی دیگر از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شد. این چهار ترجمه با یکدیگر مقایسه شد و با حذف موارد اختلاف و تعدیل جزئی به یک متن تبدیل گردید. متن مذکور با متن اصلی پرسشنامه مقایسه شد. به استثناء چهار توصیف­گر تفاوت محسوسی بین نسخه بازترجمه شده و نسخه اصلی وجود نداشت. این توصیف­گر­ها توسط دو متخصص روانشناسی و زبان انگلیسی دو باره مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام نسخه فارسی این پرسشنامه بوجود آمد.
 •  

  مطالعه اولیه

  الف) اجرای مقدماتی پرسشنامه آماه شده در میان ۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد به منظور اطمینان از فهم معانی توصیف­گر­ها و همچنین نحوه درجه بندی این توصیف­گر­ها. پس از این اجرا ابهامات در اصلاح نهایی نسخه اصلی مرتفع گردید.
  ب) اجرای اولیه بر روی نمونه ۶۰ نفری و بررسی مشکلات مربوط به سوال­ها در حین اجرا و همچنین محاسبه ضرائب آلفای کرونباخ. پس از این اجرا و اطمینان از وضوح  سوالات پرسشنامه برای دانشجویان ضریب آلفای کرونباخ اولیه این پرسشنامه محاسبه گردید
  ج) پس از این مرحله برای محاسبه پایائی از طریق باز آزمون ، پرسشنامه بر روی ۴۰ نفر از افراد گروه نمونه اولیه با فاصله ۲ هفته  مجدداً اجرا گردید.
   
   

  مطالعه اصلی

   

  پس از آماده شدن پرسشنامه، مرحله اصلی جمع آوری اطلاعات در دو گروه غیر بالینی و بالینی آغاز شد:
  الف: گروه غیر بالینی
  در نمونه­های غیر­بالینی برای اجرای پرسشنامه­ها پس از کسب معرفی نامه از دانشکده­ی علوم انسانی برای سایر دانشکده ها، جمع آوری اطلاعات ادامه یافت. سپس بعد از توضیح اهداف مطالعه برای افراد نمونه و سایر مسائل نظیر محرمانه ماندن اطلاعات شخصی از آنها خواسته شد تا به سوالات پاسخ دهند. قابل ذکر است که در این نمونه پرسشنامه­ها را به دلیل حجم بالای به چهار گروه تقسیم کردیم:
  جدول ‏۳‑۱ گروه­بندی پرسشنامه­های اجرا شده

  گروه اول پرسشنامهTIPI مقیاس حرمت خود