آیین زرتشت، تمکین زوجه، آیات قرآن

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

الف) برای زن :۱-عنن به شرط آنکه قبل از انعقاد قرار داد زوجیت پدید آمده باشد و زن از آن اطلاع نداشته باشد .


۲-اقدام به زنا از جانب شوهر و اثبات آن در دادگاه صورت گرفته باشد .
۳-خود داری شوهر از پرداخت نفقه برای مدتی بیش از سه سال محقق شده باشد .
۴-زوج از آیین زرتشت خروج یافته باشد .
۵-مرد برای بیش از پنج سال غیبت کرده باشد .
۶-ناسازگاری مرد آن طور که با دلایل فوق قابل اثبات باشد .
ب) برای مرد : ۱-زوجه از آئین زرتشت خارج شود .
۲-ناسازگاری و عدم تمکین زوجه اثبات شود .
۳-زنای زوجه اثبات گردد [۵۸] که بار اثبات تماما بر عهده زوج می باشد.

 
2-1-3-4-طلاق در یهودیت
در دین یهود نیز طلاق در اختیار مردان بوده و مقارن با زنی است که مرد نسبت به زن خویش بی میل و رغبت گشته و از وی متنفر می شده است و زن در مورد مطلقه کردن خویش هیچ اختیاری نداشته است ، مرد در چنین شرایطی طلاقنامه ای نوشته و به دست زوجه می داده و او را از خانه خارج می نموده است. در این طلاقنامه تاریخ وقوع طلاق و سبب آن درج می گردد . ضمناً در طی طلاقنامه مذکور به زن خودکه مطلقه ساخته است اجازه داده میشود که پس از آن شوهر دیگری اختیار نماید .
همچنین مرد حق داشت تا مادامیکه زن ، شوهر دیگری اختیار نکرده باشد به او رجوع نماید .
با اینکه در دیانت یهود طلاق جایز شمرده شده است ولی در کتب مقدس یهودیت تاکید شده که خدای بنی اسرائیل از آن نفرت دارد .[۵۹]
در تمام کتب مقدس ، اختیار طلاق ظاهراً فقط به مردان اختصاص یافته و هیچ گونه حق صریحی در این حصوص برای زنان لحاظ نشده است . اما با این همه ، سیاق پاره ای از آیات قرآن ، به گونه ای است که از آن میتوان حق طلاق زنان را نیز هم چون مردان استنباط کرد . [۶۰]  

چنانکه یکی از آیات قرآن به همسران پیامبر (ص) اجازه می دهد که اگر خواهند به زندگی با او ادامه دهند وگرنه طریق جدایی و طلاق خویش را انتخاب کنند [۶۱] نمونه بارز آن است.