تحقیق رایگان درمورد اثبات عسر و حرج، شهرستان اردبیل

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۶) نقد قضایی( ماهوی و شکلی)
۱- در خصوص مهلت واخواهی در قانون تجدید نظر و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار صرفاً راجع به مهلت تجدید نظر تصریح  نموده و در خصوص واخواهی سکوت نموده است. بنابراین باید طبق مقررات سابق که مهلتی را لحاظ نکرده عمل می کردیم لیکن با تصویب آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و تصویب مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ برای اهالی مقیم کشور و دو ماده جهت افراد مقیم خارج از کشور مشکل مرتفع گردیده است.
۲- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز خواهد بود چنانچه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رأی اعلام نماید. در پرونده مذکور با توجه به وضعیت خاصی که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کرده و از طریق آگهی روزنامه به وی ابلاغ قانونی صورت گرفته است.عذر خوانده در جهت عدم ارائه به موقع واخواهی موجه است و حسب تبصرهماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد در صورتیکه حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد.
۳- علیرغم تصریح تبصره ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اینکه دادگاه بدواًو خارج از نوبت باید نسبت به واخواهی رسیدگی و قرار رد یاد قبول دادخواست واخواهی را  صادر نماید لیکن شعبه ۴۳ حقوقی حوزه قضایی مشهد بدون اعلام رد یا قبول واخواهی اقدام به صدور رأی نموده است.
۴- دادگاه در خصوص عمل خواهان و وکیل اودر خصوص مجهول المکان معرفی کردن خوانده و طرح دعوی درشهرستان مشهد درحالیکه محل وقوع عقد شهرستان اردبیل و محل اقامت خوانده شهرستان بجنورد است. تصمیمی اتخاذ ننموده و اصولاً وارد این بحث نشده است.
۵- رأی دادگاه در خصوص قابل استناد نبودن حکم غیر قطعی در خصوص اثبات عسر و حرج صحیحاً صادر گردیده است.
 
 
 
 
 
گزارشات حقوقی (شماره بیست و یکم )
۱- مشخصات پرونده
خواهان : محمد امانپور
خوانده : رضا نیستانی
خواسته: دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی
دلایل و منضمات دادخواست :  تصویر سند مالکیت
کلاسه پرونده: ۷۱۰ / ۸۵ ش ۲ ح
تاریخ جلسه :۹/۱۲/۱۳۸۴
 ۲) شرح دعوی
خواهان طی دادخواستی به دادگاه عمومی اعلام کرده : اینجانب محمد امانپور حسب سند مالکیت صادره که تصویر آن پیوست می باشد مالک پلاک ثبتی ۳۶۹۰ فرعی از ۱۷۳ اصلی بخش ۲ بجنورد می باشم .  سند پلاک فوق به صورت مشاعی می باشد و خوانده ( رضا نیستانی ) بدون  اذن  اجازه بنده با ادعای خرید ملک از سایر مالکین مشاعی اقدام به تصرف زمین نموده و شروع  به عملیات ساخت و احداث بنا نموده است مستنداً به ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مواد مربوط در خواست دارم طی دستوری موقتاً خوانده را از هر گونه ساخت و ساز منع نمائید. بدیهی است دادخواست در خصوص رسیدگی ماهوی به موضوع ظرف مهلت مقرر تقدیم محاکم دادگستری خواهد شد.