دانلود تحقیق با موضوع اجرای احکام، اموال منقول

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

یکی از ارکان اصلی عقد، جری تشریفات قانونی و شرایط شکلی مزایده می‌باشد. همچنین وجود نوعی حق تقدم برای اهالی محل وقوع مال و ممنوعیت شرکت در مزایده برای برخی افراد که اهلیت استیفا و تمتع را دارا می‌باشند، نیز از دیگر شرایط مزایده می‌باشد.
مع الوصف قانون اجرای احکام در بحث مزایده دارای ایراداتی به شرح ذیل می‌باشد.
۱- احتمال خرید مال در مزایده موضوع ماده  ۱۳۱ ق.ا.ا.م به هر قیمت ولو به ثمن بخس.
۲- عدم تصریح و تعیین تکلیف قانونگذار در خصوص پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال و امثالهم و ایجاد رویه‌های متهافت و خلاف قواعد عمومی.
۳- عدم پیش‌بینی تحویل و تسلیم برخی اموال به برنده مزایده پس از اتمام عقد و پرداخت کامل ثمن.
 
 
 
راهکار پیشنهادی نیز به ترتیب عبارت است از:
۱- میتوان راهکار موجود در آیین نامه اجرایی رادر پیش گرفت و مال را با همان قیمت پایه در مزایده اول به بستانکار داد ویا اینکه به جای به هر قیمت، درصد تعیین شود و در مزایده های مختلف و هر چه مزایده مرحله بالاتری باشد درصد بیشتری زیر قیمت کارشناسی قابلیت فروش را داشته باشد.
۲- بهتر آن است که هزینه های نقل و اتقال رسمی مال را از ثمنی که برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده برداشت نمود.
۳- پیشنهاد میگردد، مراجع قانون گذاری با تفکیک اموال منقول و غیر منقول و حالتهایی که مال در تصرف محکوم علیه میباشد ویا در تصرف شخص ثالث است به تکلیف اداره اجرا به تسلیم مال به برنده مزایده اشاره گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract
Auction is a determined contract that order execution is  assigned to an owner successor and tariff property controls by public prosecutor for sale with the assessed price with mention its specification and description . then specification in forms possible buyers with the writhen notice . At last property is belong to a person that offers the highest price. Due to granting natural legal representation, judge was cause of auction that in respect civil orders execution and the granted authority, affirmation is expressed by publication and advertisement and the qualified also express own offer with due to conditions at a competitional process and at the end the property is belong a person that offers the highest price. Its worthy that to sowing problem of second process auction. It should be added to auction process and whatever be high auction process, it give sale permission with lower price than expertise price with certain percent or if there isn’t buyer, at the first stage property transfer to creditor with expertise price. Formal transfer expenses of property also is better for withdraw from price that settled to ministry of justice. Account also it’s offer that authority point in execution office duty to deliver property to winner with separation movable and immovable properties and at the causes that property is taken possession by losing party and or is taken possession by third person.