اجرای احکام، نحوه رسیدگی، دادگاه

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۲۵) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….۱۰۳


۲۶) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. ۲۰۶
۲۷) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………۱۰۴
فصل سوم
آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن
گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………۱۰۶
مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………۱۰۶  

مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. ۱۰۸
دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………۱۰۹
مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. ۱۰۹
مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..۱۱۰
۱- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۲- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… ۱۱۱


گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….۱۱۳
فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵