دانلود پایان نامه درمورد احضار متهم، مواد مخدر

نوامبر 10, 2019 By vZbR33JZrQ

اول : قرار  تامین صادره توسط شعبه بازپرسی مطابق ماده ۱۳۰ ق . آ. د کیفری با جرم صورت گرفته و اتهام وارده متناسب می باشد.
دوم : قرا مجرمیت ، قرا رمنع تعقیب و کیفر خواست صادره در مرحله دادسرا منطبق با بند «ز» «ل» «ک» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
سوم : در خصوص قرار منع تعقیب صادره در مورد اتهام فروش ۱۲ گرم  تریاک به شخص ثالثی که ادعای خرید آن را از متهم می نمود با عنایت به فقدان هرگونه ادله در این خصوص صدور این قرار موجه به نظر می رسد.
چهارم : با عنایت به اقرار صریح متهم به کشف سلاح از منزل وی ، و سایر قرائن و امارات مبنی بر اتهام نگهداری سلاح استناد دادگاه به ماده ۲ و بند ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و قاچاق چیان مسلح صحیح به نظر می رسد لیکن استناد دادگاه به ماده ۲۲ ق . م . ۱ و تخفیف مجازات از حبس به جزای نقدی با عنایت به اینکه نگهداری سلاح و عواقب کار بود آن موجب بی نظمی اجتماع و ناامنی جان مردم می ود موجه نمی باشد چرا که تبدیل مجازات چنین جرائمی به جزای نقدی موجب گستاخی و از بین رفتن بیم نگهداری اسلحه توسط افراد خاطی و مجرم می گردد.
پنجم : ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و … «خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیا مذکور در ماده یک به طور غیر مجاز ممنوع است و مرتکب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ ماده یک می باشد.»
بند ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه  و … «هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مواد منفجره به حبس جنائی درجه (۱) از ۳ تا ۱۰ سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال .»
 
 

موضوع : نگهداری و استعمال تریاک گزارش شماره ۲۶ تاریخ جلسه : ۱۷/۰۷/۸۶

 
اکیپ گشت نیروی انتظامی در حین گشت زنی در محدوده اتوبان بعثت شمال به جنوب به یک دستگاه خودرو پراید مشکی با ۲ نفر سر نشین مشکوک که پس از بررسی از داخل خودرو مقدار ۹۰ سانتی گرم تریاک کشف گردید در بازجویی صورت گرفته راننده خودرو احمد رضا شیدایی اقرار به مصرف مواد مخدر نمودو گفت مواد کشف شده نیز جهت مصرف شخصی وی بوده است و بهصورت تفریحی مصرف می نماید لیکن معتاد نمی باشد.
پرونده به همراه متهم به دادسرا ارجاع گردید و در شعبه سوم دادیاری مطرح گردید. در تحقیقات به عمل آمده در شعبه دادیاری متهم به موضوع مورد اتهامی خود صریحا اقرار نمود که شعبه مذکور نیز قرار مجرمیت مبنی بر نگهداری ۹۰ سانتی گرم تریاک و استعمال تریاک صادر و جهت تایید به حضور دادستان ارسال گردید که دادستان نیز با قرا صادره موافقت نموده و دستور صدور کیفر خواست صادر گردید. پرونده به همراه کیفر خواست جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال و در شعبه ۲۸ این دادگاه مطرح گردید . شعبه مذکور در مورخ ۱۷/۷/۸۶ ملی احضار متهم جلسه رسیدگی را تشکیل داد .
متهم در اظهارات خود در جلسه رسیدگی به عنوان اتهامی مذکور در قرا رمجرمیت  صریحا اقرار نمود و دادگاه نیز ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نمود.
رای صادره در خصوص پرونده به شماره کلاسه ۸۶/۳۲۵۳۴۲/م با موضوع اتهامی نگهداری مواد مخدر و اعتیاد به شرح ذیل می باشد.