پایان نامه اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده دو گروه بوده است:

 

الف- جمعیت غیر بالینی: دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه شاهد در سال تحصیلی۹۳-۹۲
ب- جمعیت بالینی:  افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اضطرابی مراجعه­کننده به کلینک سلامت خانواده و بیمارستان مصطفی خمینی.

  نمونه تحقیق و روش نمونه گیری

نمونه تحقیق حاضر در برگیرنده دو گروه می باشد :

الف) نمونه غیر بالینی

نمونه گیری برای این گروه در دو مرحله انجام گرفت:
۱) نمونه اولیه :  نخست با بهره گرفتن از یک نمونه ۶۰ نفری از دانشجویان دانشکده های دانشگاه شاهد، تلاش شد به شیوه­ی در دسترس مبتنی بر هدف اجرا گردید. هدف این مرحله بررسی مشکلات اولیه پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) و نیز محاسبه پایائی اولیه این پرسشنامه بود.


۲) نمونه اصلی: نمونه اصلی تحقیق با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای نسبتی از میان دانشکده­های دانشگاه شاهد (دانشکده علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه، داندان پژشکی، پرستاری و کشاورزی) با توجه به حجم و جنسیت هر دانشکده جمع آوری شده است. و با توجه به مطالعات مرتبط در مورد حجم نمونه (هافمنز و همکاران، ۲۰۰۸،  با حجم نمونه ۳۴۵ نفر) و نیز  با توجه به این که در مطالعات تحلیل عاملی  به تعداد هر عامل ۲۰ نفر پیشنهاد می گردد که با در نظر گرفتن تعداد سوالات  حداقل نمونه ۲۰۰ نفر  می باشد.(شه و گلداشتاین[۷۸] ،۲۰۰۶). اما با توجه به مطالعات مشابه تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه اصلی انتخاب گردد.

 ب) نمونه بالینی

آزمودنی ها در این گروه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف و با مراجعه به بیمارستان مصطفی خمینی و کلینیک سلامت خانواده در شهر تهران صورت گرفت. نمونه مورد بررسی شامل ۵۶ بیمار مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطرابی می باشد. در زیر به معیارهای ورود و خروج آزمودنی ها می پردازیم:
الف ) معیارهای ورود:

  • دریافت تشخیص اختلالات افسردگی  و اختلالات اضطرابی توسط روانپزشک و روانشناسی بالینی
  • احراز نمره معیار در خرده مقیاس های افسردگی و اضطراب مقیاسDASS-21
  • بزرگسالان دارای محدوده سنی بین ۱۸ تا ۶۵ سال
  • داشتن حداقل تحصیلات سوم راهنمایی

ب) معیار های خروج: