ادلّه مخالفان، ادلّه موافقان، در فقه اسلامی

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

مبحث دوّم- فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………………………………. ۱۵


گفتار اوّل- مرورزمان حقوقی و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… ۱۵
گفتار دوّم- مرورزمان کیفری و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… ۱۷
۱- ادلّه موافقان مرورزمان کیفری ………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲- ادلّه مخالفان مرورزمان کیفری …………………………………………………………………………………. ۱۸
بخش دوّم- مرورزمان در فقه اسلامی ……………………………………………………………………………..۲۰
مبحث اوّل- مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………………………….. ۲۱
گفتار اوّل- ادلّه عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ……………………………………….. ۲۱
گفتار دوّم- ادلّه مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………. ۲۲
مبحث دوّم- مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………………… ۲۳
گفتار اوّل- مرورزمان جرم در کلام فقهای اسلامی ……………………………………………………………۲۳
۱- مرورزمان جرم در کلام فقهای امامیه ………………………………………………………………………… ۲۴
۲- مرورزمان جرم در کلام فقهای اهل سنّت ……………………………………………………………………۲۶
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… ۲۶

ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. ۲۷
گفتار دوّم- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اسلامی …………………………………………………….. ۲۸
۱- مرورزمان مجازات در کلام فقهای امامیه …………………………………………………………………… ۲۸
۲- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اهل سنّت …………………………………………………………….. ۲۹
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… ۲۹
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. ۳۰
گفتار سوّم- دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………. ۳۱
۱- دلایل موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………….. ۳۱
الف- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………. ۳۱