منبع مقاله درمورد ارتباط از راه دور، قوانین بین المللی، انتشار اطلاعات

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

۱-دریافت از راه دور فعال .
۲-دریافت از راه دور غیر فعال.
دریافت از راه دور غیر فعال از طریق خواندن پرتوهای الکترو مغناطیسی ساطع شده از یک شی ء انجام می شود. از طرف دیگر در دریافت از راه دور فعال، ابتدا پرتوهای الکترو مغناطیسی به شیء انتقال یافته و انرژی منعکس شده از آن شیء مورد بررسی قرار می گیرد. کیفیت تصویر در فن آوری دریافت از راه دور به دقت سیستم بستگی دارد.
در این فن آوری قابلیت تفکیک پذیری حس گرها بطور کلی در مقیاس متر اندازه گیری می شود. بطور کلی ماهواره های دریافتاز راه دور توانایی شناسایی تصویر یک جفت پا را نیز دارند.
فن آوری دریافت از راه دور کاربردهای فراوانی از جمله؛ بررسی آلودگی هوا، بررسی ماهی گیری در اقیانوس ها و طرح های کاربردی دیگر را دارد. در کنار موارد کاربردی ذکر شده، همچنین می توان از این فن آوری در مقاصد نظامی از جمله شناسایی اهداف نظامی و تحقیق و بررسی وفاداری دولت ها به پیمان های کنترل سلاح را نیز نام برد. این فن آوری در ابتدا توسط ابر قدرت های فضایی (آمریکاو روسیه)و فقط در موارد نظامی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گرفت. این روند تا سال ۱۹۷۲، زمانی که آمریکا اولین ماهواره ی فن آوری منافع زمین خود را به فضا فرستاد ادامه داشته و از آن پس بود که اطلاعات به دست آمده از طریق این فن آوری تجاری شدند. پس از فرستادن این ماهواره به فضا توسط آمریکا، دیگر کشورها نیز شروع به فرستادن ماهواره های خود به فضا با هدف بدست آوردن تصاویر دریافت از راه دور، با جنبه تجاری آن کردند. در سال ۱۹۷۳، کمیسیون فرعی کمیته استفاده ی صلح آمیز از فضا کار کردن بر روی قوانین لازم جهت کنترل تصاویر بدست آمده از سیستم دریافت از راه دور را در دستور کار خود قرار داد. چندی پس از آن، این کمیته ۱۵ ماده قانونی را جهت کنترل استفاده از تصاویر بدست آمده تصویب کرد.
ماده سوم قطعنامه ۶۵/۴۱ مورخ ۳ دسامبر ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل بیان می کند که:
فعالیت های دریافت از راه دور باید مطابق با قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، معاهده  فضا و قوانین مربوط به اتحادیه ارتباط از راه دور انجام شود. این قانون به وضوح بیان می کند که فعالیت های دریافت از راه دور می بایست الزامات معاهده ها و قوانین ذکر شده را برآورده سازند. از آنجا که فعالیت های دریافت از راه دور به تفسیر و انتشار اطلاعات دریافتی اشاره دارد، دو سوال در اینجا مطرح می شود؛ که آیا فعالیت های ناشی از توزیع تصاویر دریافت از راه دور باید با “اهداف صلح آمیز ” ذکر شده در معاهده فضا مطابقت داشته باشد و آیا استفاده از چنین تصاویری برای اهداف نظامی در تضاد با روح معاهده فضاست یا خیر؟ شاید به نوعی تلاش برای پاسخ دادن به این سوالات بی ثمر باشد زیراهیچ تعریف شفافی از واژه “صلح آمیز ” توسط طراحان معاهده فضا وجود ندارد. این تصاویر برای جمع آوری اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند که می تواند هم منجر به یک حادثه  صلح آمیز و هم غیر صلح آمیز گردد. اگر این تصاویر، توسط گروه های فرصت طلب تحلیل و بررسی شوند، بی شک یک حادثه ی غیر صلح آمیز راه اندازی خواهد شد.
علاوه بر این، تجاری کردن تصاویر دریافت از راه دور تقریبا کنترل بر روی اطلاعات بدست آمده از این تصاویر را غیر ممکن می سازد. حتی اگر دولت ها قادر به کنترل انتشار نخستین تصاویر باشند (به عنوان مثال منع توزیع جهت اهداف نظامی) هیچ راه امکان پذیری برای کنترل بعدی این تصاویر، پس از فروش آنها وجود ندارد.


 
4-2-1-اصول ۱۵گانه سنجش از راه دور
بر اساس این اصول، که بر پایه اصل “آسمان باز” استوار شده، هر کشوری حق دارد از فضاء ماوراء جو سایر کشورها بهره برداری نماید. در واقع طبق این معاهده فضا مانند دریاهای آزاد، میراث مشترک بشری است و بر این اساس ماهواره های هر کشوری می تواند بدون مجوز از کشورهایدیگر تصویر برداری نماید و کشورهای دارنده این نوع ماهواره ها می توانند از اطلاعات بدست آمده درباره کشورهای دیگر جهت برنامه ریزی و رسیدن به اهداف نظامی،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بهره برداری نمایند.
اصل اول:
الف-واژه”سنجش از راه دور” به معنای اندازه گیری سطح زمین از فضا با بهره گرفتن از خواص الکترو مغناطیس ساطع شده، انعکاس داده شده و یا منحرف شده از پدیده های موجود در سطح زمین به منظور بهبود مدیریت منابع طبیعی، استفاده از زمین و حفاظت از محیط زیست می باشد.
ب-واژه “اطلاعات اولیه”مجموعه اطلاعات خامی است که توسط سنسور موجود در شیی فضایی جمع آوری شده و توسط سیگنال الکترومغناطیس یا فیلمهای فتوگرامتری یا نوارهای مغناطیس به زمین ارسال یا تحویل داده شده است.  

ج-واژه”داده های پردازش شده” به معنی محصولات منتج شده از پردازش اطلاعات اولیه می باشد که برای تهیه اطلاعات کاربردی مورد نیاز است.
د-واژه “اطلاعات آنالیز شده” به معنی اطلاعات منتج شده از تفسیر محصولات پردازش شده، داده های ورودی و دانش از منابع دیگر می باشد.
ه-واژه” فعالیت های ازراه دور”به معنی کار بر روی سیستم های فضایی دریافت از راه دور، جمع آوری و دریافت داده های اولیه و ایستگاههای ذخیره سازی،فعالیت در پردازش داده هاو تفسیر و توزیع داده های پردازش شده می باشد.
<strong
>اصل دوم:
فعالیت های دریافت از راه دور باید در جهت منافع و علاقه تمام کشورها بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی، اجتماعی یا علمی و پیشرفت های فنی آنها باشد، به ویژه باید در جهت نیازهای کشورهای در حال توسعه باشد.
اصل سوم: