مقاله درباره ارزش دفتری حقوق صاحبان، استانداردهای حسابداری

دسامبر 9, 2019 By vZbR33JZrQ

او و همکارانش[۱۷] (۲۰۰۲) با بررسی اثر سود و ارزش دفتری بر قیمت سهام به این نتیجه رسیدند که زمانی که پیش‌بینی سود سال بعد به سود سال جاری نزدیک‌تر است، سود سال جاری از قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری برخوردار است و زمانی که پیش‌بینی سود سال بعد نسبت به سود سال جاری تفاوت دارد، ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به سود سال جاری دارد.


یافته‌های الشمی و همکارانش (۲۰۰۵) در بررسی ارتباط سود و ارزش دفتری در ارزیابی حقوق صاحبان سهام در کشور کویت نشان می‌دهد که در مؤسسات مالی، خدماتی، سرمایه‌گذاری و املاک و مستغلات، سود نسبت به ارزش دفتری محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد و تنها در بخش صنعت، ارزش دفتری نسبت به سود محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد.
یافته‌های آناندراجان و همکارانش[۱۸] (۲۰۰۶) در کشور ترکیه نیز نشان می‌دهد که ارزش دفتری شاخص مهمی برای قیمت سهام است و سود و ارزش دفتری تعدیل‌شده به دلیل تورم درمجموع بیش از ۷۵ درصد تغییرات قیمت سهام را توضیح می‌دهند.
یافته‌های چن و زانگ [۱۹](۲۰۰۷) نشان می‌دهد در هر سطح مفروض از ارزش دفتری، ارزش سهم تابعی محدب و افزاینده از سودآوری و سود است؛ درحالی‌که در هر سطح مفروض از سودآوری برای شرکت‌های کوچک، ارزش سهم تابعی خطی و افزاینده از ارزش دفتری و برای شرکت‌های بزرگ، تابعی یکنواخت و افزاینده می‌باشد. هم‌چنین در هر سطح مفروض از سود، ارزش سهم تابعی محدب و غیریکنواخت از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است به‌طوری‌که با افزایش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهم ابتدا کاهش و سپس غیر حساس می‌گردد و درنهایت باارزش دفتری حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد.
الیزابت ویرا و کلارا سی راپوسو[۲۰] (۲۰۰۷) به تجزیه‌وتحلیل فرضیه علامت‌دهی سود تقسیمی با بهره گرفتن از داده‌ها و اطلاعات مالی در سه کشور اروپایی پرداختند. در این تحقیق آن‌ها فرضیات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قراردادند. این محققین دلایل خود را در خصوص انتخاب این سه کشور بدین گونه بیان می‌کنند که اولاً بازارهای مالی انگلستان یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه اروپایی می‌باشد و ازلحاظ تحقیقات با بازارهای آمریکا قابل‌مقایسه می‌باشد و همچنین بازارهای فرانسه و پرتغال ازلحاظ اندازه کوچک‌تر هستند و همچنین تحقیقات کمتری در آن‌ها انجام‌شده است. ثانیاً: تفاوت‌هایی نیز ازلحاظ مالکیت سرمایه و حقوق صاحبان سهام در این کشورها وجود دارد. بازارهای پرتغال و فرانسه ازلحاظ مالکیت متمرکزتر از بازار انگلستان می‌باشد که عامل تمرکز مالکیت ممکن است باعث کاهش اعتبار و اهمیت بر سودهای تقسیمی به‌عنوان مکانیسم علامت‌دهی باشد و درنتیجه عکس‌العمل قیمت سهم نسبت به اعلامیه‌های تغییر سود تقسیمی ممکن است در کشورهای دارای تمرکز بیشتر پایین‌تر باشد. ثالثاً: به دلیل این‌که اقتصاد کشورهای پرتغال و فرانسه متکی بر بانک‌ها است، به نظر می‌رسد نسبت به کشور انگلستان ‌که اقتصادی متکی بر بازار سرمایه می‌باشد، به سودهای تقسیمی به‌عنوان یک ابزار علامت‌دهی کمتر نیاز باشد.
این محققین اطلاعات مربوط به نمونه آماری خود را از شرکت‌های پذیرفته‌شده در یورونکست لیسبون،‌ یورونکست پاریس و بازار بورس سهام لندن جمع‌آوری نمودند. دوره تحقیق در کشور پرتغال از سال ۱۹۸۹ الی ۲۰۰۳ و در کشورهای فرانسه و انگلستان از سال ۱۹۹۵ الی ۲۰۰۲ لحاظ شده است. نمونه نهایی کشور پرتغال شامل ۸۴ واحد تجاری که شامل ۳۸۰ رخداد یا مشاهده و نمونه نهایی کشور فرانسه شامل ۹۳ واحد تجاری که شامل ۳۵۶ رخداد و درنهایت نمونه نهایی کشور انگلستان شامل ۵۲۴ واحد تجاری با ۳۲۷۸ مشاهده می‌باشد. چون در این تحقیق تغییرات سود تقسیمی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد، بنابراین نمونه شامل تغییرات سود تقسیمی همچون افزایش، کاهش و عدم‌تغییر سود تقسیمی می‌باشد. بر اساس تفکیک مشاهدات هر یک از نمونه‌ها بر اساس نوع تغییرات سود تقسیمی ملاحظه می‌گردد که افزایش سود تقسیمی در هر سه نمونه مذکور از فراوانی بیشتری برخوردار است که بیانگر این موضوع است که واحدهای تجاری نسبت به قطع کردن سود تقسیمی تمایل چندانی ندارند.
پیری و همکارانش (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “قیمت سهام و اطلاعات حسابداری” در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مالزی، با تأکید بر مدل سود اضافی، رابطه بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود به‌عنوان دو متغیر حسابداری را با قیمت  سهام بررسی کردند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که به ترتیب ترازنامه و صورت سود و زیان فاکتورهای کارآمدی در ارزیابی شرکت هستند.
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ[۲۱] (۲۰۰۸) راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و جریان‌های ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮده و درﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و معنی‌داری وﺟـﻮد دارد؛ به‌ویژه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘﺪی و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم قویی‌تر اﺳﺖ.  

یافته‌های کدری و همکارانش[۲۲] (۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان “ارتباط ارزش (بازار) باارزش دفتری و عایدات” در کشور مالزی که هم بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هم بر اساس استانداردهای مالزی صورت گرفته نشان می‌دهد که بر اساس رویکرد مبتنی بر ارزش بازار متغیرهای ارزش دفتری و عایدات ارتباط معنی‌داری (باارزش بازار) دارند. این شواهد نشان می‌دهد با تغییر نظام گزارشگری نتایج تحقیق تحت تأثیر قرار می‌گیرد، به‌طوری‌که با به‌کارگیری استانداردهای حسابداری مالزی ارزش دفتری و عایدات هر دومتغیره‌ای معنی‌داری در ارتباط باارزش بازار هستند، اما با به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی فقط ارزش دفتری ارتباط معنی‌داری باارزش بازار دارد.
ﺣﺒﻴﺐ و اﻟﻬﻤﺎوی[۲۳] (۲۰۱۰) ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺗﻌﻬـﺪی ﺳـﻮد را در ﻛﺸـﻮر ﻣﺼـﺮ ﺑﺮرﺳﻲ نموده‌اند. آن‌ها درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺗﻌﻬﺪی ﺳﻮد، ﻫﺮ دو در پیش‌بینی ارزش ﺳـﻬﺎم و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ پیش‌بینی ﺳﻮد ﻏﻴﺮﻋﺎدی مؤثرند. ﻫﻢﭼﻨـﻴﻦ، ﺑـﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘـﺪی و ارزش ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد.
اقبال خان (۲۰۱۳) در پژوهش خود به بررسی تأثیر تقسیم سود بر قیمت سهام در صنایع شیمیایی پاکستان پرداخت، نتایج حاصل از پژوهش وی حاکی از این بود که تقسیم سود تأثیر قابل‌توجه مثبتی بر قیمت سهام دارد.
حبیب و همکاران[۲۴] (۲۰۱۴) به بررسی فشار مالی و مدیریت سود و قیمت‌گذاری سهام در طول بحر
۱- Money Market
2- Capital Market
[3]-Jpnz,2006,p33
2- Stock Return
[5].Signaling Theory
[6].Signaling Theory
[7] -AnalysisDiscounted Cash Flow