پایان نامه ارکان تشکیل دهنده سقط جنین، مجازات سقط جنین عمدی، جرم سقط جنین

نوامبر 16, 2019 By vZbR33JZrQ

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………۴۶  

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….۴۷
الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………۴۷
ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….۴۸
بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… ۴۹
بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………۵۱
بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..۵۳
ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………۵۴
مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………۵۵
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..۵۵
بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………۵۵
بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………۵۵
ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….۵۶
بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….۵۶
بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..۵۶
بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. ۵۶
گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………۵۸
مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….۵۹
بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….۶۱
بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..۶۲
مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..۶۳
الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….۶۳
ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………۶۳