ازدواج مجدد، ادای شهادت

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

وکیل خواهان می گوید: اجاره خانه ماهانه ۴۰ هزار تومان است که هر ماه ایشان با داد وبیداد به مستاجر مراجعه و اجاره را می گیرد. با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و اقرار خوانده به ازدواج مجدد با صدور حکم طلاق موافقت فرمایید. ضمنا چناچه تحقیق محلی مورد نظر دادگاه‌باشد کلیه همسایگان از‌سوء‌رفتار زوج مطلع هستندکه خرجی و نفقه نداده و بد رفتاری می‌کند.
خوانده‌: خرجی داده‌ام و مستاجرم‌کرایه را به‌او می دهد بدرفتاری نیز نکرده ام و طلاق نیز نمی دهم.
طرفین ذیل برگه اظهارات خود را امضاء می کنند. دادگاه به شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می کند:
به پاسگاه انتظامی سیساب  در خصوص دعوی خانم طاهره ایزانلو به طرفیت محمد علی اسکندری مبنی بر طلاق ماموری مجرب و متاهل به محل سکونت خواهان طاهره ایزانلو فرزند غلامرضا به نشانی روستای اسپیدان اعزام تا از چند تن از اهالی محل و معتمدترین و مجاورین منزل خواهان در مورد صدق و کذب دعوی خواهان مبنی بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج و بد رفتاری وی با زوجه وفق مقررات شرعی و قانونی تحقیق و نتیجه تحقیقات را در اسرع وقت به دادگاه اعلام نمایند متعاقبا نامه ای از سوی پاسگاه انتظامی سیساب به دادگاه واصل که در آن نتیجه تحقیقات به شرح ذیل اعلام شده است:
در خصوص تحقیق در خواستی آن دادکاه محترم در مورد دعوی خانم ایزانلو و آقای اسکندری از دو نظر از معتمدین روستای اسفیدان بر اسامی امیر ایرجی و حسن اکبر زاده تحقیق که اعلام داشتند: آقای محمد علی اسکندری فردی لاابالی و خلافکار است و اصلا خرج و مخارج همسرش طاهره را نمی دهد و با وی بد رفتاری می نماید.
جلسه چهارم
شعبه اول حقوقی مجددا و در مورخه ۲۰/۳/۸۵ با حضور خواهان و خوانده جهت ملاحظه نتیجه تحقیقات محلی تشکیل جلسه می دهد در این جلسه وکیل خواهان اعلام می دارد: نتیجه تحقیقات محلی نیز ادعای موکله را اثبات می کند. با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و ازدواج مجدد وی و نیز سوء رفتار زوج و ایجاد ضرب و جرح نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه درخواست صدور حکم طلاق رادارم خوانده اظهار دارد: هیچ‌کدام از‌مطالب مطروحه‌وکیل را قبول ندارم‌من خرجی همسرم را می‌دهم ضمنا حرف های آن دو نفر اسپیدانی را قبول ندارم چون از دشمنان من هستند و باید شهادت در محضر قاضی باشد. اگر آقای رضا اسکندری و ولی سعیدی در این مورد شهادت دهند قبول می کنم. وکیل خواهان نیز اعلام می کند اگر داگاه تحقیق این دو نفر را لازم می داند حرفی نیست.
دستور دادگاه: نظر به این که طرفین در خصوص دو نفر شهود به اسامی رضا اسکندری و ولی سعیدی توافق نمودند لذا دفتر محترم وقت رسیدگی تجویز و طرفین دعوت به حضور شوند به خوانده متذکر شوید آقایان نامبرده را جهت ادای شهادت به دادگاه هدایت نماید.
دفتر جهت مورخ ۷/۴/۸۵ وقت تعیین و به خوانده و خواهان ابلاغ حضوری می نماید.
جلسه پنجم
در وقت مقرر فوق جلسه دادگاه تشکیل و شهود خوانده و وکیل خواهان حاضرند جلسه جهت استماع شهادت ولی سعیدی و اسکندری تشکیل شده است. دادگاه خطاب به ولی سعیدی: موضوع شهادت برای شما واضح است خواهشمند است مشاهدات خود را در این موردتوضیح دهید ابتدا دست راست خود را روی قرآن گذرده و سوگند یاد کنید جز راستی چیزی نگویید و تمام حقایق را بیان نمایید.
ولی سعیدی می گوید: به قرآن قسم نمی خورم زیرا قرآن را قبول دارم ولی مشاهدات خود را می‌گویم من با این زن و شوهر همسایه هستم می دانم آن ها زندگی ندارند دائما در خانه آن ها دعوا و اوقات تلخی است از اول زندگی با هم سر دعوی داشتند. آقای اسکندری زن دیگری دارد هر یک ماه یا دو ماه می آید سری به آن ها می زند. اجاره خانه را همسرش می گیرد و خرجی اوست.
دادگاه در برگ جداگانه اقدام به تحقیق از رضا اسکندری می نماید وی در خصوص شهادت پس از اتبان سوگند اظهار می کند:
من پسر عموی خوانده هستم حیاط مسکونی وی در اختیار خانم طاهره ایزانلو است خودش هم سکونت دارد با مستاجر و اجاره خانه را خانم ایشان می گیرد.
وکیل خواهان از باب جرح و تحویل شهود می گوید: با توجه به استنکاف شاهد اول از اتبان سوگند شهادت وی مورد قبول نمی باشد ضمنا اظهارات ایشان در خصوص اجاره بها کذب محض است در صورت صلاحدید می توانید از مستاجر تحقیق نمایید که اجاره را به چه کسی پرداخت می کند در مورد آقای اسکندری نیز با توجه به این که ایشان در پرونده حاضر یکبار به عنوان داور زوج اظهار نظر کرده اند و ملاحظه می فرمایید که اظهاراتشان متناقض است لذا شهادتش مورد قبول نیست با توجه به تخلف زوج از شرایط عقد تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.
خوانده اظهار می دارد: مستاجر های بنده حاضرند شهادت دهند اجاره را ه چه کسی می دهند آقای قلی حصاری و مهدی وحدانی می گوید که اجاره را به چه کسی می دهند.
نظریه دادگاه:
با توجه به این که گواهی مستاجرین مورد استناد خوانده قرار گرفته و در تصمیم دادگاه ممکن التاثیراست لذا دفتر محترم وقت رسیدگی تجدید طرفین دعوت به حضور شوند در اخطاریه به خوانده اعلام نماید که اقای وحدانی و حصاری را برای ادای شهادت حاضر نماید. دفتر جهت مورخ ۱۸/۴/۸۵ وقت تعیین و به طرفین ابلاغ حضوری می نماید.
جلسه ششم
در وقت مقرر جلسه شعبه اول تشکیل و طرفین حاضرند خوانده شهود خود را حاضر نکرده و وکیل خواهان اظهار می دارد شکایت به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای صدور حکم طلاق را دارم خوانده نیز ادعاهای سابق خود را تکرار و اعلام می کند: به هیچ وجه حاضر به طلاق زوجه نیست.
دادگاه‌استماع‌اظهارات‌طرفین و‌شهود را کافی‌دانسته و‌با اعلام‌ختم دادرسی اقدام به صدور رای می نماید.