پایان نامه استان خراسان، اوضاع واحوال

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

نظریه دادگاه: با توجه به سند ثبتی صادره به نام خواهان که نشان دهنده مالکیت وی بر محل مورد ادعا است امر به ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل دوران تصرف خوانده می گردد
قرار ارجاع به امر کارشناس
دادگاه با بررسی اوراق و بررسی خواسته خواهان آقای خاکشور قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام می نماید تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و با بررسی و معاینات لازم محلی و در نظر گرفتن وضعیت مورد معامله و اوضاع واحوال قضیه و رعایت کلیه عوامل موثر قدر متیقن میزان اجره المثل یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۲۱۷۰ را از ۲۵/۱۱/۱۳۷۵ لغایت ۲۵/۲/۱۳۸۴ تعیین و کتبا به اتسحضار دادگاه برساند از بین کارشناسان رسمی به قید قرعه آقای سعادتی انتخاب و مقررات دفتر به خواهان اخطار شود دستمزد کارشناسی را ایداع و قبض سپرده را ضمیمه پرونده نماید به لحاظ جلوگیری از احاله دادرسی وقت مراجعه پس از ۲۰ روز از تاریخ صدور قرار تعیین و با انقضاء وقت پرونده به نظر برسد.
متعاقباً نظر کارشناسی مهندس سعادتی در خصوص مدرک کارشناسی ایصال می گردد که در آن اعلام شده حسب تقاضای آن شعبه محترم در مورد بازدید از یک منزل مسکونی در خیابان چمران بجنورد و تعیین میزان اجره المثل آن از سال ۱۳۷۵ تا کنون ، پس از بازدید و ارزیابی های لازم مراتب به شرح ذیل می باشد :

  1. اجر المثل ساختمان مذکور در سالهای ۷۹ لغایت ۸۲ : ۱۵۶۰۰۰۰۰ ریال
  2. اجره المثل‌ساختمان‌مذکور‌در سالهای ۸۲ لغایت ۲۵/۲/۱۳۸۴ مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

که جمعا مبلغ ۳۸۶۰۰۰۰۰ برآورد گردید. پس از وصول گزارش کارشناس فوق دادگاه با تعیین وقت قبلی در مورخه …/…/..۱۳۸ اقدام به برگزاری جلسه می نماید.
جلسه دوم
در جلسه شعبه سوم حقوقی در وقت مقرر پرونده کلاسه ۱۸۱۲ تحت نظر است ملاحظه می گردد که خواهان و وکیل وی حاضر لیکن خوانده علیرغم ابلاغ حضور نیافته است وکیل خواهان با توجه به نظریه کارشناس خواسته خود را مبنی بر مطالبه اجره المثل ایام تصرف خوانده تکرار می نماید.
۵) رای دادگاه
دادگاه با توجه به اطلاع خوانده از زمان و مکان و موضوع جلسه و ابلاغ حضوری و علیرغم انتظار کافی و ادعای خواهان با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص دادخواست خواهان آقای مسعود یزدانی با وکالت مسعود نصری اشرفی به خواسته مطالبه اجرت المثل به مدت ۸ سال و ۲ ماه مقوم به دو میلیون تومان با احتساب هزینه دادرسی با احراز مالکیت خواهان حسب مبایعه نامه عادی و دادنامه های صادره از شعبه ۴ دادرسی دادگاه های عمومی بجنورد به شماره ۴۴/۶۸ و دادنامه شماره ۱۷۵/۱۳۲ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان خراسان و سند ثبت شده رسمی به شماره ۱۰۶۱۷۳ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی بجنورد و نظریه کارشناس منتخب که مصون از اعتراض باقی مانده و با توجه به اینکه خوانده با اطلاع از موضوع و مکان و زمان جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دلیلی بر پرداخت دین و همچنین تصرف قانونی خود ارائه نداده است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۳۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی صادر می نماید رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
 
 
6) نقد قضائی (ماهوی و شکلی )

  1. دادگاه مستنداً به اسناد مالکیت خواهان ، استیفای منفعت خوانده را من غیر حق تشخیص و بدون اذن مالک دانسته و حکم به پرداخت اجرت المثل صادر نموده است حکم وفق موازین حقوقی صحیحاً صادر لکن اشاره به موارد استنادی قوانین نشده است.
  2. حسب ماده ۳۵۶ قانون مدنی هر چیزی که عرفا جزء مبیع شمرده شود داخل در مبیع و متعلق به متری است که این مورد شامل منافع و اجره المثل ایام تصرف من غیر حق اشخاص غیر از مالک می شود اگر بدون اذن و اجازه او باشد و دادگاه حسب همین عرف و قاعده حقوقی اقدام به صدور رای نموده است.
  3. حسب ماده ۶۱ آئین دادرسی مدنی بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است و خواهان در دادخواست خود مبلغ خواسته را دو میلیون تومان ذکر نموده و علیرغم آنکه کارشناس اجره المثل را فراتر از مبلغ خواسته عنوان نموده ، لیکن دادگاه صحیحاً حکم به میزان خواسته صادر نموده است.