منابع تحقیق با موضوع استان خراسان، هزینه دادرسی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

 
گزارشات حقوقی (شماره شانزدهم)
۱) مشخصات پرونده
خواهان :جعفر بلوچ قرائی به وکالت داریوش حاجی زاده
خواندگان : ۱- مهدی افشین ۲_ اداره اوقاف شهرستان بجنورد
خواسته : تسلیم مبیع مقدم به دو میلیون و ده هزار تومان
منضمات و دلایل دادخواست: فتوکپی مصدق مبایحه نامه عادی،اظهار نامه و چک تضمین انتقال سد رسمی
کلاسه پرونده:۱۴۳۷ / ۸۴ ش ۲ ح
تاریخ جلسه : ۵ / ۹ /۸۴
۲) شرح دعوی
وکیل خواهان دادخواست اعلام نموده موکل اینجانب طی یک فقره سند عادی منافع عرصه یک قطعه از املاک اوقافی پلاک ۲۵۵ فرعی از ۱۵۲ اصلی در بخش یک بجنورد از موقوفه حاج محمد جعفر نظام الشریعه تحت تولیت اداره اوقاف شهرستان بجنورد را از خوانده خریداری نموده و مبلغ ده میلیون تومان طی چک شماره ۱۸ ۱۶۴ / ۲۶۰ بانک صادرات از حساب جاری ۱۳۳۵ به خوانده اول پرداخت گردیده لیکن وی تاکنون از تسلیم مبیع خودداری نموده که وی اظهار نامه پیوست اقرار به فروش نموده است ازآنجا که هیچ گونه عذری در تسلیم مبیع وجود ندارد خواهشمند است نامبرده را به تسلیم مبیع و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله محکوم نمایند. خواهان قولنامه رای عادی ضمیمه دادخواست نموده که طی آن اعلام شده :
جعفر بلوچ قرائی یک قطعه زمین به صورت سند اوقافی به متراژ ۱۲۰ متر از آقای مهدی افشین به مبلغ ده میلیون تومان خریداری نموده است که کل مبلغ طی چک شماه ۱۶۴۱۸ به فروشنده پرداخت گردیده است ضمنا خواهان اظهار نامه ای جهت خوانده ارسال نموده است و اظهار داشته اشت مستفاد از ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی طی این اظهار نامه به شما ابلاغ می گردد با توجه به انتقال ۱۲۰۰ متر از ملک واقع در خیابان طالقانی کوچه مهران به بنده که وجه آن را طی چک نقدا دریافت نموده اید تا پایان سال ۸۳ مهلت دارید تانسبت به انتقال ملک در اداره اوقاف به اینجانب اقدام نمائید در غیر این صورت ناگزیر از اقدام کیفری و قانونی علیه شما خواهم بود.
اظهار نامه فوق ابلاغ واقعی به مخاطب گردیده وی در جواب اعلام نموده  با توجه به اینکه  بنده زمینی را ازآقای سید خواجوی خریداری و بعد از فروش به اقای قرائی مشخص گردید. زمین به مساحت ۳۰متر کسر دارد بنده تنظیم سند نکردم تا کسری زمین را بگیرم متاسفانه اینجانب طی رای قطعی صادره از شعبه ۱۰ تجدید نظر استان خراسان محکوم به فسخ معامله و برگرداندن زمین به آقای خواجوی شده ام والان حاضرم طبق نرخ کارشناسی زمین را از جنابعالی پس بگیرم.
۲)تشریفات دادرسی
دادخواست‌فوق در‌دفتر‌کل‌دادگستری ثبت و طی‌نامه‌به حوزه ۱۳۰ شورای حل اختلاف ارجاع می گردد. در اجرای بند ۱ ماده ۷ آئین نامه شورای حل اختلاف به پیوست عین دعوی خواهان جعفر بلوچ قرائی به طرفیت افشین به منظور ایجاد صلح و سازش ارسال تا در صورت حصول سازش پرونده وبایگانی ولیکن در صورتیکه با برگزاری دو جلسه و گذشت یک ماه از ارجاع سازش حاصل نگردید پرونده مجددا به دادگستری ارسال گردد.
خواهان مبلغ ۳۰۰ /۳۵ تومان بابت هزینه دادرسی تمبر ابطال نموده است ضمنا وکیل خواهان داریوش حاجی زاده نیز مبلغ ۱۱۰۰ تمبر مالیاتی جهت خواسته مالی تمبر ابطال نموده است.
۳) جلسات دادرسی
الف : شورای حل اختلاف
حوزه ۱۴۰ شورای حل اختلاف جهت رسیدگی مورخ ۱۱ / ۸/ ۸۴ وقت تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید. در وقت مقرر جلسه شورا تشکیل و پرونده کلاسه ۱۷۱ / ۸۴ تحت نظر است وکیل خواهان حاضر و خوانده علیرغم انتظار کافی در جلسه حضور ندارد وکیل خواهان اظهار می نماید وکالتاً از جانب خواهان اعلام می دارد خواسته برابر مفاد دادخواست است و چون قبلا نیز از ایشان شکایت کیفری کرده ایم می دانیم که خوانده قصد حل مشکل را ندارد و چون وجه ده میلیونی رادریافت کرده هر قدر زمان منقضی شود به نفع خوانده خواهد بود لذا خواهشمند است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع نمایند.
درتاریخ ۱۱/۸ /۸۴ جلسه شورای حل اختلاف بجنورد حوزه ۱۳۰با حضور اعضاء تشکیل و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه صلح و سازش شورا مبادرت به صدور قرار به شرح ذیل می نماید:
در خصوص دعوی آقای  جعفر بلوچ قرائی به وکالت آقای حاجی زاده به طرفیت مهدی افشین و اداره اوقاف بجنورد به خواسته تسلیم منافع عرصه یک قطعه زمین اوقافی به شماره پلاک ۲۲۵ فرعی از ۱۵۲ اصلی از بخش یک مقوم به دو میلیون و ده هزار تومان نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی حضور نیافته و‌توافقی حاصل نگردید‌و مبلغ خواسته بالاتر از یک میلیون تومان است که در‌صلاحیت شورا نمی‌باشد لذا شورا ختم رسسیدگی را اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به شایستگی محاکم عمومی و انقلاب صادر و ارسال می گردد پرونده ارسالی به شماره ۴۵۳۹ در دفتر کل دادگستری ثبت و طی دستور معاونت ارجاع به شعبه دوم حقوقی ارسال می گردد.