مقاله با موضوع استان خراسان شمالی، استان خراسان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

چنانچه زوجه به تمکین خاص من درآید جهیزیه را فراهم می نمایم و۸۰۰ هزار تومان طلا را خریده  ام ومدارک خریددارم.خوانده قصد زندگی نداشته وبلافاصله بعد از عقد مهریه ی خودرا به اجراء گذاشته وقصد اذیت وآزار دارد.بنده راجع به هزینه های دانشگاه تعهدی نداده ام بلکه گفتم دانشگاه رفتن وتحصیل وی مانعی ندارد.وهیچ تعهدی نسبت به پرداخت هزینه هائی که درتوان مالی اینجانب نبوده باشد مطرح نشده وبرای دعوت میهمان همان موقع ۴۰۰ نفر دعوت شدند ومراسم گرفته شد ومراسم دیگری درکار نیست.با توجه به اینکه بنده درمغازه سبزی فروشی کار می کنم  وماهی ۱۰۰ هزارتومان حقوق می گیرم که هفتاد هزارتومان آن بابت اقساط‌مهریه پرداخت می گردد .بهانه ای جهت عدم تمکین ایشان باقی نیست.
مجدداً  خوانده اظهار می دارد: باید مهریه ی بنده را که تعداد آن ۵۵۰ سکه تمام بهار آزادی است به طرح قدیم یکجا پرداخت کنند  وسه عدد چک سفید امضاء بدهند وهزینه های دانشگاه را پرداخت کنند ، بعد حاضرم تمکین کنم.
 
دستور دادگاه :
در حال حاضر استماع مذاکرات کافی  تشخیص و با توجه به استناد خواهان به شهادت شهود قرار استماع شهادت شهود صادر اعلام می شود ومقرر است دفتر وقت را تجدید وطرفین را دعوت ودر اخطار یه خواهان قید شود شهود خود را معرفی وحاضر نمایند.
دفتر جهت مورخ ۱۶/۰۱/۸۵ تعیین وقت و به طرفین ابلاغ واقعی می نماید در وقت مقرر دادگاه شعبه اول حقوقی تشکیل می گردد .
جلسه دوم
درجلسه دوم خوانده وخواهان خانم ولی  زاده وآقای گلکار حضور دارند.زوج اظهار می دارد: دادخواست خود مبنی بر تمکین زوج را مسترد نموده وتقاضای مختومه شدن پرونده را دارم چرا که برای ادامه زندگی مشترک با همسرم به توافق رسیده ام زوجه نیز اظهار می دارد: با همسرم جهت ادامه زندگی به توافق رسیده ام وهر دوذیل اظهارات خودرا با امضاء گواهی می نمایند.
۵) رای دادگاه
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خدای متعال به شرح ذیل اقدام صدور رای می نماید:
درخصوص دادخواست آقای علی رضا گلکار به طرفیت خانم ولی زاده با توجه به محتویات پرونده به لحاظ اینکه خواهان پس از جلسه رسیدگی اول دعوی خود را مسترد نموده لذا دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دارسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید قرار صادره ظرف  ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجوید نظر خواهی در محاکم  تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.
۶) نقد قضایی ( ماهوی وشکلی)

  • با توجه به رابطه ی زوجیت بین طرفین پرونده ، اصحاب دعوی کاملند وبندهای ۷ گانه مذکور درماده ۵۱ آئین دادرسی مدنی در خصوص شرایط دادخواست رعایت شده است.
  • خواهان به استناد ماده ۱۵۶ آئین دادرسی مدنی جهت مطالبه حق خود دائر بر تمکین زوجه اقدام به ارسال اظهارنامه نموده است .البته در ماده مذکور شرط( رسیدن موعد مطالبه) ذکر شده است ودر مانحن فیه با توجه به این که زوجین در ایام عقد به سر می برند وعرفاً اتیان تمکین خاص از سوی زوجه بعد از انجام مراسم عروسی وترک خانه پدری صورت می گیرد وهنوز مراسم عروسی برگزار نشده ، رسیدن موعد مطالبه محل تردیداست وباید به تعهدات فیمابین زوجین وقرارهای منعقد شده مراجعه نمود.
  • زوجه مستندبه ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اقدام به وصول مقداری از مهر خودنموده است.وباتوجه به این که مهر وی عین معین می باشد زن به مجرد عقد طلبکار آن می باشد ومی تواند به شوهر مراجعه کند وحکم دادگاه در این خصوص صحیحاٌ صادر شده است.
  • باتوجه به استر داد دعوی توسط خواهان در جلسه دادگاه قرار رد دعوا به استناد بند ب ماده ۱۰۷ آئین دادرسی مدنی صادر گردیده است وبا توجه به بند ب ماده ۳۳۲ قا نون مذکور قرار صادره قابل تجدید نظر می باشد.لیکن قابلیت فرجام خواهی ندارد.
  • توجهاً به مفاد ماده ۱۰۸۵ زوجه می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زناشویی ( تمکین خاص) امتناع کند که دراین پرونده نیز عملاً زوجه همین مسیر را طی نموده است ودادگاه نیز به او حکم صادر کرده است وحکم به پرداخت مهریه صادر نموده است.