مقاله درمورد استان خراسان شمالی، استان خراسان

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

در وقت مقرر جلسه داداگاه تشکیل شده و خوانده و خواهان هر دو حاضرند و اعلام می دارند نظرات داوران کاملا درست است و خواهان اظهارات قبلی خود را در مورد درخواست طلاق تکرار می کند خوانده نیز اعلام می کند که درصورت پرداخت حقوق مالی من از قبیل جهزیه و مهریه و نفقه و… حاضر به طلاق می باشم.
طرفین با امضاء ذیل اظهارات خود را گواهی می نمایند.
۵) رای دادگاه
دادگاه استماع اظهارات طرفین را کافی دانسته و ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص دادخواست آقای محمد رستمی فرزند حاجی خان به طرفیت خانم رقیه پور جعفر فرزند براتعلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق بین شرح که خواهان در توضیح خواسته خویش اظهار داشته:
خوانده به موجب سند نکاحیه ای که فتوکپی آن پیوست می باشد همسر دائمی بنده می باشد که دچار نارسایی مزمن قلبی بوده که در زمان ازدواج این موضوع را از زوج مخفی نموده است و موجب اختلاف در روابط زن و شوهر شده است و زوجه باکره می باشد و حاضر است کلیه حق و حقوقات زوجه را به وی پرداخت نماید و مهریه وی را که ۷۵ سکه بهار آزادی می باشدرا پرداخت نماید و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد با توجه به محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند نکاحیه  وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین ثابت و محرز می باشد و با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر این که باکره می باشد و چناچه زوج مهریه و جهیزیه وی را بدهد حاضر به طلاق می باشد و با توجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردید لذا دادگاه به استناد ماده۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید و به زوج اجازه می دهد با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق پس از پرداخت ۷۵ سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه همسرش را مطلقه ساخته و واقعه طلاق را به ثبت برسانند نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه باکره می باشد بائن بوده و زوجه ملزم به نگهداری عده نمی باشد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی می باشد.
۶) نقد قضایی ( ماهوی و شکلی )
۱-حسب ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش  (مصوب ۷۶) گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر چناچه ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط می شود که حکم صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بجنورد به علت عدم ارائه به دفتر خانه در زمان مقرر از اعتبار ساقط و خواهان مجددا مجبور به طرح دعوی گردیده است.
۲-با توجه به وقوع طلاق قبل از نزدیکی بر حسب بند۱ ماده۱۱۴۵ طلاق از نوع بائن محسوب می شودو زوجه در این نوع طلاق حسب ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی لازم نیست عده نگهدارد و حسب ماده ۱۱۴۴ برای شوهر حق رجوعی در این نوع طلاق نیست
۳-بر حسب تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قبل از اجرای صیغه طلاق تمامی حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه…) می بایست نقدا تادیه شود که این مورد در رای دادگاه ذکر گردیده است.
۴-با توجه به وقوع طلاق قبل از نزدیکی حسب ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی زن مستحق نصف مهریه می باشد که دادگاه به این امر توجه و حکم به پرداخت نصف مهریه صادر نموده است.
۵-حسب بند ب ماده ۳۳۱ قاون آیین دادرسی مدتی رای مذکور قابل تجدید نظر و ضمنا مستند به بند۲ ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابلیت فرجام خواهی نیز دارد.
۶-دادگاه محترم برای وقوع طلاق استناد به ماده ۱۱۳۳ استناد نموده لیکن طلاق این ماده با قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ محدود شده و زوج برای انجام امر طلاق موظف به مراجعه به دادگاه عمومی و گذراندن مراحل قانونی آن از قبیل ارجاع به داوری تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و…. می باشد که در پرونده مذکور این موارد دقیقا رعایت شده است.
گزارشات حقوقی (شماره بیست و هفتم)
۱) مشخصات پرونده
خواهان: زهرا بیگم روئین تن
خوانده: محمد رضا نورانی
خواسته: طلاق
کلاسه پرونده: ۱۳۰۶/۸۵ ش ا ح
دلایل و منضمات دادخواست ، کپی عقدنامه و سند ازدواج
تاریخ جلسه: ۲۰/۶/۸۵