دانلود مقاله استان خراسان شمالی، راهنمایی و رانندگی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

۱) مشخصات پرونده
خواهان: زهرا خیاطان
خوانده : زهرا اسحاق پور رضایی
خواسته : الزام به انتقال سند رسمی
شماره کلاسه: ۸۵۷-۸۴
تاریخ جلسه: ۲۲/۶/۱۳۸۴
۲) شرح دعوی
خواهان طی دادخواستی که در شعبه ۶ دادگاههای حقوقی اهواز به کلاسه ۸۴/۶/۶۴ در مورخه ۲۸/۱/۸۴ به ثبت رسیده است اظهار نموده: یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۷۱ به شماره پلاک شهربانی ۲۲۱ل۳۲ و به شماره شاسی ۷۹۳۰۰۵۴۲ از خانم زهرا اسحاق پور رضایی فرزند محمد خریداری نموده ام که برگ استعلام مالکیت از راهنمایی و رانندگی به شماره ۱۱۹۱۳۸/۵ مبین مالکیت ایشان بر خودروی مذکور می باشد، با توجه به خرید خودروی مذکور از ایشان تقاضای حضور خوانده در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال به نام خودرو را دارم.
۳) جلسات دارسی
الف دادگستری اهواز
جلسه دادگاه در خصوص رسیدگی به شکایت خانم زهرا خیاطان به طرفیت خانم زهرا اسحاق پور رضایی در شعبه ۶ حقوقی اهواز در مورخه ۸/۴/۸۴ تشکیل گردیده و خواهان علیرغم اخطار قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و نسخه های اخطاریه خوانده نیز عودت نشده که نشانگر عدم اطلاع خوانده از جلسه دادگاه و موضوع آن می باشد. به عنایت به اینکه اقامتگاه خوانده در دادخواست شهرستان بجنورد اعلام گردیده علیهذا دادگاه پس از بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید:
در خصوص دعوی خانم زهرا خیاطان به طرفیت خانم زهرا اسحاق پوربه خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو جی ال ایکس به رنگ عنابی به شماره شهربانی ۲۲۱ل۳۲ تهران ۱۱ دادگاه نظر به محتویات پرونده توجهاً به دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان اقامتگاه خوانده را شهرستان بجنورد اعلام نموده و نظر به اینکه خواهان بایستی منطبق با ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاهها اقامه دعوا نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و نظر به اینکه به دلالت آدرس اعلامی خواهان در دادخواست تقدیمی اقامتگاه خواهان در حوزه قضایی شهرستان بجنورد می باشد لذا صرف نظر از صحت یا سقم موضوع این دادگاه خود را صالح در رسیدگی ندانسته مستنداً به مادتین ۲۶ و ۲۷ قانون مارالذکر قرار عدم صلاحیت خویش را به صلاحیت و شایستگی محاکم شهرستان بجنورد صادر و اعلام می نماید دفتر مقرر است پرونده از آمار موجودی کسر و بدل از پرونده تهیه بدل محفوظ و اصل پرونده به دادگاه صالح ارسال گردد.
پرونده طی نامه به دادگستری استان خراسان شمالی ارسال و طی شماره ۲۱۳۰/در مورخ ۱۱/۵/۸۴ در دفتر کل دادگستری به ثبت رسیده و طبق ارجاع به شعبه سوم حقوقی ارسال و به کلاسه ۸۵۷/۸۴ به ثبت دادگستری بجنورد رسیده با دستور ریاست دادگاه تعیین وقت و از طرفین دعوت به عمل آمده است. اخطاریه های ابلاغ وقت برگزاری جلسه در‌مورخه ۲۲/۶/۸۴ ابلاغ گردیده و در مورخه فوق جلسه تشکیل و ملاحظه می شود اخطاریه های خواهان عودت نشده و خواهان حضور ندارد از طرف دیگر اخطاریه خوانده نیز به علت عدم شناسایی خوانده در محل اعلام شده، ابلاغ نگردیده است و با این وصف رسیدگی مقدور نمی باشد لذا مقرر گردید برای خواهان اخطاریه رفع نقص در خصوص اعلام آدرس دقیق خوانده ارسال و پس از اقدام قانونی در فرض عدم رفع نقص در ظرف ده روز پس از ابلاغ اخطاریه طی قرار صادره از دفتر مبنی بر رد دادخواست، دادخواست مذکور رد گردد.در مورخه ۳/۷/۸۴ اخطار رفع نقص به آدرس زهرا خیاطان به دفتر ابلاغات دادگستری اهواز ارسال گردید.
بعد از گذشت ۲۵ روز و در مورخه …/…/..۱۳۸۵ پاسخی از سوی خواهان نیامده و دفترشعبه حسب ماده ۵۴ آئین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار به شرح ذیل می نماید :
نظر به اینکه اخطار رفع نقص در مورخ ۳/۷/۱۳۸۴ توسط این دفتر جهت خواهان ارسال و توسط دادگستری اهواز به وی ابلاغ قانونی گردیده و اوراق ابلاغ عودت گردیده لیکن مشارالیه در ظرف مهلت مقرر قاونی مبادرت به تکمیل پرونده و اعلام آدرس صحیح خوانده نموده است لذا به استناد ماده ۵۴ قانون دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعتراض در همین شعبه می باشد.
۵) نقد قضایی (ماهوی و شکلی)
۱- حسب ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل سکونت صلاحیت محلی جهت رسیدگی به دعوی را دارد و از حیث رای صادره از شعبه حقوقی در صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دادگاه صالح صحیحاً صادر شده است.
۲- رعایت مسافت جهت ابلاغات و اخطاریه ها در ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مذکور شده بود لیکن مهلت رفع نقص ۵ روز اعلام شده بود در قانون جدید مهلت رفع نقص ۱۰ روز اعلام لیکن مهلتی جهت مسافات بعید اعطاء نشده است.
۳- قرار مذکور حسب رای شماره ۱۸۹۶ مورخ ۶/۱۱/۱۳۲۸ هیات عمومی دیوانعالی کشور غیابی محسوب نمی شود لذا قابل اعتراض به خاطر غیابی بودن نیست.
۴- حسب رای شماره ۲۲۵۵ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور چنانچه دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد مانند این مورد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر اینکه دادخواست او ناقص است منشاء اثر نخواهد بود بلکه مدیر دفتر باید موارد نقص را به طور تفصیل در اخطار رفع قید نماید تا خواهان برنامه خود را با آگاهی از موارد نقص جهت رفع آن تنظیم نماید.
در اخطار صادره جهت خواهان از دفتر شعبه سوم حقوقی نیز صراحتاً اشاره به نقص دادخواست از جهت نامشخص بودن آدرس خوانده شده است.