دانلود پایان نامه درباره استان خراسان شمالی، سپرده های بانکی

نوامبر 14, 2019 By vZbR33JZrQ

جلسه سوم
جلسه دادگاه جهت تفهیم مقررات کارشناسی است.در جلسه که بدون حضور خوانده وخواهان برگزار می گردد کارشناس منتخب ( علی اکبر یزدانی ) حاضر واعلام می دارد مورد کارشناسی را قبول می نمایم .دادگاه سؤال می نماید:با طرفین آشنائی ونسبتی ندارید؟ کارشناسی اعلام می دارد.نسبتی ندارم وجهات ردی نیز ندارم .سوگندیاد می کنم بدون جانبداری از طرفین نظر خودرا ظرف یک هفته اعلام نمایم.
نظریه کارشناسی درمورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ وصول می گردد که طی آن اعلام نموده:با بازدیدی که از شرکت تعاونی سیمان وبا بررسی اوراق ودفاتر موجود مراتب ذیل به عرض می رسد: خوانده دریک باب مغازه وانباری مشغول فروشندگی مصالع می باشد، ایشان اقرار صریح به شراکت با آقای بانک طوسی دارد لیکن در محل شرکت هیچگونه نشانه وعلامتی از سابقه ثبت رسمی وقانونی شرکت مشاهده نمی گردد.دفاتر موجود درمحل شرکت تابع هیچکدام از اصول حسابداری نبوده ومطالبی بدون نظم واکثراً بدون تاریخ درآن به ثبت رسیده است .با استفسارمعلوم گردیدکه هیچگونه مفاد حسابی بین طرفین تبادل نشده است.به جهت احقاق حق خواهان و با توجه به رونق کسب مصالح فروشی و دایر بودن آن و عدم امکان رسیدگی دقیق به حساب شرکت به علت نداشتن دفاتر مرتب و فانونی پرداخت سود متعارف سپرده های بانکی از تاریخ قرار داد شرکت تا تاریخ ۲۴/۰۴/۸۵ به مدت ۱۱ ماه ملاک کارشناسی قرار گرفته و با وصف فوق مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال اصل سرمایه و مبلغ ۹۵۷۲۰۰۰ ریال بابت سود که پس از کسر وجوه پرداختی به اقساط مبلغ ۶۴۶۱۳۰۰ بابت به خواهان بقیه طلب به مبلغ ۵۱۱۱۰۷۰۰ ریال برآورد و اعلام می گردد .
جلسه سوم:
پس از ایصال نظر کارشناس جلسه دادگاه دروقت فوق العاده در مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ پرونده تحت نظر قرار گرفته و ملاحظه می گردد که علی رغم فرصت اعطایی به نظریه کارشناسی اعتراض نشده و نظر به اینکه کارشناس جمع سهم الشرکه و  سود حاصله را پس از کسر مبالغ خوانده مبلغ ۵۱۱۱۰۷۰۰ ریال اعلام نموده لذا مقرر است دفتر به وکیل خواهان اخطار نماید ما به التفاوت هزینه دادرسی به مأخذ کارشناسی به دادخواست ووکالت نامه تمبر ابطال نماید و پرونده در وقت مراجعه باشد.
۴) رای دادگاه:
درخصوص دعوی آقای رضا بانک طوسی با وکالت آقای وحدانی به طرفیت آقای جعفر وفائی به خواسته مطالبه سهم الشرکه به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ریال سود ایام مشارکت لغایت زمان صدور حکم با جلب نظرکارشناسی به انضمام خسارت داردسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان توضیح داده : طی دوفقره رسید به تاریخ  های ۲۴/۰۵/۸۴و۲۵/۰۵/۸۴ مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال به خوانده تحویل در توضیع وفروش سیمان که نمایندگی آنرا داشته شراکت نمایندبه نحوی که سرمایه از اینجانب وسود به سه قسمت تقسیم که یک قسمت سهم خوانده .یک قسمت اینجانب وسهم سوم بابت هزینه ی جاری باشد.تقاضای صدور حکم محکومیت به پرداخت اصل سهم الشرکه وسود آن از مورخ ۲۴/۰۵/۸۴لغایت زمان صدور حکم را تقاضانموده دادگاه با عنایت به اوراق پرونده ونظر به اینکه خوانده اذعان به دریافت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل سهم الشرکه از خواهان نموده وخواهان نیز به دریافت مبلغ ۶۴۶۱۳۰۰ ریال بابت سودشراکت اذعان نموده است ونظربه اینکه شرکاء حسب ماده ۵۷۸ قانون مدنی همه وقت می توانند از اذن خودرجوع کنندمگر اینکه اذن درضمن تعهدلازم داده شده باشد که درمانحن فیه چنین اذنی که تعهدلازم داده شده باشد ملاحظه نمی گرددونظر به اینکه دادگاه نظر کارشناسی را درخصوص سود حاصله ضروری تشخیص وکارشناس منتخب که نظریه ی وی مصون از تعرضی  در مهلت قانونی باقی مانده است،سود سهمی خواهان را در ایام شراکت مورد مطالبه را مبلغ ۹۵۷۲۰۰۰ ریال برآورد که مبلغ ۶۴۶۱۳۰۰ ریال آن از طرف خوانده حسب اذعان خواهان پرداخت شده است .علیهذا دعوی را وارد تشخیص ومستند به مواد۱۹۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۱۱۱۰۷۰۰ریال به عنوان سهم الشرکه وسود آن ومبلغ ۹۷۲۲۱۰ ریال به عنوان هزینه ی دادرسی ومبلغ ۱۸۳۹۱۸۰ ریال به عنوان حق الوکاله درحق خواهان صادر واعلام می نماید.رأی صادره حضوری وظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر مرکزاستان خراسان شمالی می باشد.
۵) نقدقضایی( ماهوی وشکلی)

  • خواسته خواهان به نحوصحیح طرح نشده زیرا در درخواست غیرازمطالبه ی سهم الشرکه سود حاصله درایام شراکت را نیز مطالبه کرده است و هر دو دعوا مالی بوده که دادگاه اقدام به صدور اخطار جهت پرداخت هزینه دادرسی نموده است.
  • تقویم خواسته برمبنای ( بند۱ ماده ۶۲ قانون قانون آئین دادرسی مدنی) و برمبنای اصل سهم الشرکه به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰۰ صورت گرفته وبعداً که نظر کارشناسی در خصوص سودحاصله درایام شراکت اعلام شده اقدام به ابطال تمبرنموده است و هزینه دعاوی مالی براساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صحیحاً ابطال گردیده است
  • باتوجه به شراکت طرفین پرونده ، اصحاب دعوی کامل ترواز این حیث پرونده نقصی ندارد.
  • ارجاع امربه کارشناس طبق ماده۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی به خصوصیت موضوع صحیح صورت گرفته است.
  • رإی دادگاه محترم در چارچوب خواسته مطروحه صادرنشده است زیراخواسته خواهان بدواً مطالبه سودوسهم شراکت درقرارداد استنادی بوده که با توجه به حجم معاملات ومیزان سودحاصله ویا زیان حاصله قابل محاسبه است،لیکن این امردرکارشناسی لحاظ نشده ومبنای نظریه کارشناسی محاسبه سودپول بوده که این امر علاوه براینکه خارج از خواسته خواهان می باشد مبنای محاسبه ودرصد سود نیزمشخص نشده وفقط ارقامی اعلام شده است که همین ارقام ملاک برای دادگاه قرارگرفته است.درحقیقت دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی به دعوی نشده وسود وزیان حاصله از شراکت را محاسبه ننموده وسود پول راجایگزین آن نموده است
  • همانگونه که درگزارش کارشناسی ذکرشده دفاتر موجوددرشرکت به نحوصحیح وقانونی مرتب نشده است.امکان استنادبه آن طبق ماده ۱۴ قانون تجارت سندیت ندارد لیکن با توجه به صراحت قانون جهت استفاده از دفاتر غیر مرتب بر علیه صاحب دفتر کارشناس می توانست به آن استناد نماید.
  • رأی دادگاه درخصوص قبول اصل شراکت توسط خوانده ودریافت مبلغ سهم الشرکه وهمچنین قبول سودهای پرداختی خوانده توسط خواهان ، مستنداً به مواد۲۰۲و۲۰۳ و۲۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی اقرار کتبی محسوب ودرمحضردادگاه انجام گرفته است.
  • رأی صادره طبق ماده۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظراست که دررای نیز مذکورمی باشدوحسب ماده ۳۶۷ قانون مذکور قابل فرجام خواهی نیز می باشد.